Ý kiến chỉ đạo điều hành

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2023

 •   12/03/2023 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 3/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

 •   06/02/2023 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/02/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2023

 •   09/01/2023 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 01/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 12/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 12/2022

 •   12/12/2022 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 12/2022, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2022

 •   07/11/2022 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 11/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

 •   12/10/2022 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 9/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 9/2022

 •   12/09/2022 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 1395
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/9/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 9/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 8/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 8/2022

 •   11/08/2022 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/8/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 8/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 7/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 7/2022

 •   13/07/2022 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 7/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 6/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 6/2022

 •   15/06/2022 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 6/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

 •   12/04/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 03/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2022

 •   15/03/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 03/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2022

 •   14/02/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/02/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2022

 •   18/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/01/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 01/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2021

 •   12/11/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, phó các phòng định kỳ tháng 11/2021 , chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2021

 •   13/09/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, phó các phòng định kỳ tháng 9/2021 bằng hình thức trực tuyến qua egov, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021

 •   10/08/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2021

 •   11/06/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 6/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021

 •   17/05/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay577
 • Tháng hiện tại577
 • Tổng lượt truy cập958,667
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây