Kế hoạch

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

 •   19/09/2023 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền tại Thanh tra tỉnh năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền tại Thanh tra tỉnh năm 2023

 •   25/03/2023 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 68-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 27/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023. Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
Kế hoạch xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023

Kế hoạch xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023

 •   08/03/2023 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 2410
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 19-KH/BCĐ ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động cơ quan như sau:
Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

 •   02/02/2023 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 như sau:
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

 •   06/01/2023 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2222/KH-TTCP ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2023.
Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   21/11/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2022 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

 •   11/08/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Tiêu chí đánh giá xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 1576/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/8/2022 về việc thực hiện đánh giá công tác dân vận chính quyền
CongBo 08072022 1

Công bố Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

 •   08/07/2022 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2022, tại Trụ sở UBND thành phố Tây Ninh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Dễ đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Dự buổi công bố quyết định có ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh; các Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Phường 1, xã Tân Bình trực thuộc UBND Thành phố Tây ninh và các thành viên Đoàn thanh tra.
Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 29/03/2022 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 29/03/2022 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

 •   29/03/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1026/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
Thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022

Thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022

 •   25/02/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 •   03/01/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 692/QĐ-TTCP ngày 24/12/2021 Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

 •   02/11/2021 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện đúng chỉ đạo tại Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

 •   08/10/2021 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

 •   30/08/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh
Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

 •   05/07/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

 •   10/02/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

 •   04/03/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 như sau:
Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

 •   19/02/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

 •   07/02/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 như sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay532
 • Tháng hiện tại2,695
 • Tổng lượt truy cập1,177,817
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây