Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

Thứ tư - 04/03/2020 01:00 3 0

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

Thực hiện theo Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến thanh niên trong cơ quan, nhằm cụ thể hóa đạt mục đích theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2020

Phân công nhân sự phụ trách công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trong cơ quan.

Hàng năm đều có bố trí nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên đã đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Thực hiện bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho công chức và người lao động trực tiếp làm công tác thanh niên

Tiếp tục cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

3. Thực hiện giáo dục thanh niên

Về lòng yêu nước, lòng nhân ái, yêu thương con người, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy được vai trò, trách của đoàn viên thanh niên trong cơ quan.

Tuyên truyền các văn bản có liên quan:

- Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

- Luật Thanh niên (sửa đổi) khi được Quốc Hội thông qua.

4. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác thanh niên khi có yêu cầu.

Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại cơ quan theo hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo cơ quan phối hợp cùng Chi ủy tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của cơ quan giai đoạn 2016 - 2020.  Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch năm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/03/2020.

- Báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh thông qua Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 01/9/2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Thanh tra tỉnh năm 2020./. 

KH_CongTacThanhNien_2020_Lan2_Signed.pdf


V.L

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây