Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Thanh tra tỉnh năm 2022

Thứ tư - 27/04/2022 08:00 3 0

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng  tại Thanh tra tỉnh năm 2022

Thực hiện Công văn số 563/STTTT-CNTTBCVT ngày 18/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo ATTT mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022; Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26/1/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống nền tảng, hạ tầng CNTT có liên quan tại cơ quan. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành thanh tra. Phối hợp xây dựng nền tảng đô thị thông minh phát triển bền vững đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; Cung cấp dịch vụ công thuận tiện, tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động chuyển đổi số.

2 Mục tiêu cụ thể

- Cơ quan hoàn thành việc xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập (sau gọi tắt là CSDL) nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" và các Đề án khác (nếu có).

- Đảm bảo 100% các TTHC của ngành thanh tra Tây Ninh được công bố trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Cập nhật liên tục, kịp thời các hồ sơ TTHC phát sinh lên cổng DVC, hệ thống một cửa điện tử.

- Báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Nâng cấp, bổ sung tiện ích trên Cổng TTĐT của cơ quan theo hướng dễ sử dụng, đầy đủ các thành phần theo quy định.

- Đảm bảo 100% công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc được trang bị phần mềm phòng chống mã độc đáp ứng theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

- 100% lãnh đạo, công chức, người lao động được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

       Xem chi tiết file kèm theo: KeHoach37ChuyenDoiSo_27042022.pdf

      

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây