Quyết định số 74/QĐ-TTr ngày 08/7/2020 về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ hai - 13/07/2020 07:00 99 0

Quyết định số 74/QĐ-TTr ngày 08/7/2020 về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 08/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-TTr về việc phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

          Quyết định

          Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo Phụ lục danh mục).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng,  Trưởng các phòng Nghiệp vụ, công chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


         FIle kèm theo

         ​Quyết định QD_74_08072020_CongBo_DanhMucTaiLieuISO_9001-2015.pdf

         ​Phụ lục kèm theo    PhuLucQD_74_08072020_CongBo_DanhMucTaiLieuISO_9001-2015.doc

         ​

         QT_01_KiemSoatThongTinDangVanBan.signed.pdf

         ​QT_02_QuanLyRuiRoCoHoi.signed.pdf

         ​QT_03_DanhGiaNoiBo.signed.pdf

         ​QT_04_KiemSoatSuKPH-HanhDKP.signed.pdf

         ​QT_05_KhaoSatVaLayYKienTC-CD.signed.pdf

         QT_06_HopXemXetLanhDao.signed.pdf

         QT_VP_08_MuaSamTaisanCong.signed.pdf

         QT_VP_09_TamUngVaThanhToanTrongNoiBo.signed.pdf

         ​QT_VP_10_SuaChuaBaoTriTrangThietBilamViec.signed.pdf

         ​QT_VP_11_ThanhLyTaiSanVaTrangThietBiLamViec.signed.pdf

         ​QT_VP_12_BoNhiem.signed.pdf

         ​QT_VP_13_DaoTaoCongChuc.signed.pdf

         ​QT_VP_14_XayDungKeHoachCongTacThanhTra.PDF

         QT-NV1-01_QuyTrinhThucHienCuocThanhTra.PDF

         QT-NV3-01_GiamSatHoatDongDoanThanhTraHanhChinh.signed.pdf

         QT-NV3-02_ThucHienTheoDoiDonDocKiemTraViecThucHienKLQD.signed.pdf

         QT-TTHC-NV2.signed.pdf

         ​QT-TTHC-NV3.signed.pdf

         ​


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây