Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ tư - 01/08/2018 21:00 121 0

Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;    

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày , thay thế Quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 30/6/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          Tài liệu kèm theo:

          QD_CongBo_ISO_Lan4_16072018_Signed_01082018.pdf

          1_KiemSoatHoSo_01082018.PDF

          2_KiemSoatTaiLieu_01082018.PDF

          3_DanhGiaNoiBo_01082018.PDF

          4_CaiTienThuongXuyen_01082018.PDF

          5_HangDongKhacPhucHanhDongPhongNgua_01082018.PDF

          6_KiemSoatSanPhamKhongPhuHop_01082018.PDF

          7_XemXetCualanhDao_01082018.PDF

          8_QuanLyVanBanDi_01082018.PDF

          9_QuanLyVanBanDen_01082018.PDF

          10_MuaSamTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          11_BaotriSuaChuaTaiSanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          12_ThanhLyTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          13_QuyTrinhBoNhiem_01082018.PDF

          14_DaoTaoCanBoCongChuc_01082018.PDF

          15_QuanLyVanBanLuu_01082018.PDF

          16_ThucHienXayDungKeHoahCongTacThanhTraNam_01082018.PDF

          17_ThucHienCuocThanhTraTraHanhChinh_01082018.PDF

          18_TheoDoiDonDockiemTraViecThucHienKetLuanKienNghiQuyetDinhXuLyVeThanhTra_01082018.PDF

          19_GiamSatHoatDongDoanThanhTra_01082018.PDF

          20_TaiLieuHeThongQLCLTichHopTheoTTHC_01082018.PDF

          21_SoTayChatLuong_01082018.PDF


               

            QuyetDinh_833_TichHop_TTHC.PDF

              BO THU TUC CCHC 2018.doc


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây