Quyết định số 19/QĐ-TTr, ngày 30/01/2020 về Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ sáu - 31/01/2020 05:00 80 0

Quyết định số 19/QĐ-TTr, ngày 30/01/2020 về Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

          Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTr ngày 15/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh;

          Căn cứ Hướng dẫn số 3/HD-KHCN ngày 12/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh gồm các ông bà có tên sau:

1.  Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra - Trưởng ban;

2.  Ông Lê Văn Tẳng, Phó Chánh Thanh tra - Phó trưởng ban;

3.  Bà Lê Phan Mỹ An, Chánh Văn phòng - Thành viên;

4.  Ông Đỗ Minh Thương, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Thành viên;

5. Ông Từ Quang Vinh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2 - Thành viên;

6.  Ông Nguyễn Tứ Đức Học, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thành viên;

7.  Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Thành viên;

8.  Ông Hồ Cương Hây, Thanh tra viên chính Văn phòng - Thành viên;

9.  Bà  Ngô Thị Bé Hai, Kế toán - Thành viên;

10. Ông Lê Văn Lịnh, Chuyên viên Văn phòng - Thành viên, Thư ký.

Điều 2. Ban chỉ đạo có chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900:2015.

- Xây dựng, ban hành và kiểm soát hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp, quy trình giải quyết công việc.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quản lý chất lượng cho công chức và người lao động trong phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 147/QĐ-TTr ngày 18/11/2019 của Thanh tra tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.     


          file quyết định: QD_19_KienToanBanChiDao_ISO_01_2020_Signed.pdf


V.L

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây