Tổng hợp tình hình công khai

Quyết định 111/QĐ-TTr ngày 10/11/2021 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021

Quyết định 111/QĐ-TTr ngày 10/11/2021 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021

 •   11/11/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021

 •   04/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định Số 88/QĐ-TTr ngày 13/9/2021 về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021

Quyết định Số 88/QĐ-TTr ngày 13/9/2021 về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021

 •   14/09/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021
Quyết định 79/QĐ-TTr ngày 27/7/2021 về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Quyết định 79/QĐ-TTr ngày 27/7/2021 về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

 •   27/07/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 của Thanh tra tỉnh
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

 •   08/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021

 •   08/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

 •   02/07/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Quyết định 48/QĐ-TTr ngày 18/5/2021 về việc công khai bổ sung dự toán năm 2021

Quyết định 48/QĐ-TTr ngày 18/5/2021 về việc công khai bổ sung dự toán năm 2021

 •   21/05/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Công khai bổ sung dự toán năm 2021
Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (Nguyễn Thị Ái Duyên)

Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (Nguyễn Thị Ái Duyên)

 •   23/12/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Công khai việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020, số tiền: 29.800.000 đồng (Hai mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng), để chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức Nguyễn Thị Ái Duyên.
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020

 •   09/10/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; ​ Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020

 •   09/10/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; ​ Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020

 •   20/07/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020.

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020.

 •   20/07/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

 •   10/07/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Quyết định 65/QĐ-TTr ngày 4/6/2020 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh

Quyết định 65/QĐ-TTr ngày 4/6/2020 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh

 •   08/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh

 •   08/06/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị cấp tỉnh để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

 •   08/04/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai ngân sách quý IV/2019

Công khai ngân sách quý IV/2019

 •   09/01/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay504
 • Tháng hiện tại23,566
 • Tổng lượt truy cập1,116,006
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây