Văn Bản Dự Thảo
V/v thông báo đăng trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh và lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Trích yếu:
                     Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021.
Nội dung:


Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan và được Sở Nội vụ thẩm định tại Công văn số 2637/SNV-TCBCTCPCP ngày 28/12/2018.

Thanh tra tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành, Thanh tra tỉnh thông báo đăng trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan như sau:

- Thông báo đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn) tại mục “GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT”, đồng thời liên thông trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh 30 ngày theo quy định, kể từ ngày 03/01/2019 đến hết ngày 01/02/2019.

- Lấy ý kiến trực tiếp các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (dự thảo Quyết định kèm theo). Văn bản góp ý gửi về Thanh tra tỉnh Tây Ninh, địa chỉ 300-298 CMT8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và gửi góp ý vào địa chỉ mail linhlv@tayninh.gov.vn trước ngày 01/02/2019 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh.

Rất mong các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp góp ý và gửi văn bản về Thanh tra tỉnh theo thời gian nêu trên. Nếu sau ngày 01/02/2019 Thanh tra tỉnh chưa nhận được văn bản góp ý của các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem như thống nhất với dự thảo.

Trân trọng!
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
03/01/2019 01/02/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý