Văn Bản Dự Thảo
Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Tiếp công dân
Trích yếu:
        Hiện nay, căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.
Nội dung:


Để triển khai áp dụng quy định mới về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cần thiết ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 và bãi bỏ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 trên theo đúng thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thanh tra tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
22/08/2018 22/09/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý