Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 3)

1. Chức năng

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh về nội dung hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

b) Phối hợp với Văn phòng tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh về xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

d) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực đất đai;

đ) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

e) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh về lĩnh vực đất đai và đơn thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh khi được giao;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao;