Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1)

1. Chức năng

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực kinh tế; thực hiện nhiệm vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được phân công phụ trách.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh về nội dung hướng dẫn thanh tra hành chính về lĩnh vực kinh tế cho các tổ chức Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở trên địa bàn;

b) Phối hợp với Văn phòng tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh về xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

d) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế;

đ) Thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập;

e) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh về lĩnh vực kinh tế và đơn thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh khi được giao;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao;