BAN LÃNH ĐẠO

 

 

Ông Trần Văn Minh Trí  

Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0276 3826916 - Email: minhtri@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Trần Xuân Long  

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0276 3826911 - Email: longtx@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Lê Văn Tẳng  

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0276 3828670 - Email: tanglv@tayninh.gov.vn
Nhiệm vụ được phân công

 

CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

 

Bà Lê Phan Mỹ An

Chánh Văn phòng

- ĐT: 0276 3822158 - Email: vpth-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Bà Bùi Thị Thúy Kiều

Phó Chánh Văn phòng

- ĐT: 0276 3822158 - Email: vpth-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Đỗ Minh Thương  

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

- ĐT: 0276 3811298 - Email: nv1-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Nguyễn Tuấn An  

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

- ĐT: 0276 3811298 - Email: nv1-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Từ QuangVinh  

Phó Trưởng phòng- Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2

- ĐT: 0276 3811297 - Email: nv2-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Ông Nguyễn Tứ Đức Học  

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

- ĐT: 0276 3811297 - Email: nv2-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh  

Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 3

- ĐTCQ: 0276 3811006 - Email: nv3-thanhtra@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công