Văn phòng

1. Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, tin học , công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp dân, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu Chánh thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở trên địa bàn;

b) Tham mưu Chánh thanh tra tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm cho các tổ chức Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở trên địa bàn và thực hiện xây dựng quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan;

c) Tham mưu Chánh thanh tra tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp hoạt động của cơ quan, của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng ngành và các nội dung khác do lãnh đạo phân công;

đ) Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh và trực tiếp thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, công tác tài chính của cơ quan;

e) Tham mưu Chánh thanh tra tỉnh và trực tiếp thực hiện công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, pháp chế của cơ quan;