Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 28/08/2017, 10:00
về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2017
Tiếp tục thực hiện Công văn số 735/UBND-TD ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác báo cáo theo Thông tư số 03/TT-TTCP; Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04/8/2017 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCP.

         

          Trong thời gian qua, Thanh tra các sở, huyện, thành phố đã duy trì việc báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định tại Công văn số 93/TTr-NV3 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Thanh tra tỉnh và Công văn số 735/UBND-TD ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian quy định. Tuy nhiên, về nội dung báo cáo tháng chưa đầy đủ, chưa thể hiện rõ vấn đề cần báo cáo, nhiều đơn vị, địa phương chỉ báo cáo số liệu của cơ quan Thanh tra dẫn đến không phản ánh được những nội dung cơ bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện.

          Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo hàng tháng về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Chánh thanh tra các sở, huyện, thành phố thực hiện thống nhất nội dung báo cáo tháng theo Đề cương và biểu mẫu kèm theo Công văn này.

          Lưu ý: Số liệu tiếp dân, xử lý đơn thư là của Ban tiếp công dân huyện, Địa điểm tiếp công dân của Sở, số liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở.

          - Thời gian gửi báo cáo về thanh tra tỉnh: chậm nhất ngày 10 hàng tháng, kèm theo bản mềm qua eOffice hoặc gửi vào hộp thư điện tử thanhtratinh@tayninh.gov.vn

          Đề nghị Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung Công văn này, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về thanh tra tỉnh để thống nhất thực hiện./.

         Tải file văn bản:  Tải về CV 194- thong nhat noi dung BC thang.pdf

Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin chỉ đạo điều hành