Định hướng quy hoạch
Thứ 4, Ngày 19/02/2020, 06:00
Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/02/2020 | Lê Văn Lịnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thực hiện theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/01/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung có liên quan như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 02/01/2020 của Tỉnh ủy đến công chức và người lao động trong cơ quan.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự cần thiết trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công chức và người lao động trong cơ quan hiểu, nhận thức về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiến tới xây dựng chính quyền số, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành về công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

2.Tham gia góp ý xây dựng hệ thống pháp luật

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung và hoàn thiện những vấn đề mới góp phần phục vụ nhân dân đạt được hiệu quả cao nhất.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

Tập trung đầu tư, trang bị máy móc thiết bị tin học thay thế cho những thiết bị không còn khả năng đáp ứng nhu cầu công việc. Ứng dụng các phần mềm của tỉnh và của ngành đã triển khai nhằm thức đẩy ứng dụng số vào hoạt động của cơ quan.

Áp dụng các hình thức khen thưởng, khuyến khích công chức và người lao động sáng tạo, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào cải tiến những nhiệm vụ cơ quan.

4. Phát triển nguồn nhân lực

Có kế hoạch và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ của công chức và người lao động trong cơ quan để đáp ứng được với xu thế phát triển hiện nay.

5. Thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan

Tăng cường ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong hoạt động thường xuyên của cơ quan. Áp dụng chữ ký số để số hóa văn bản trao đổi và lưu trữ điện tử.

Cung cấp thông tin công khai cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo Cơ quan phổ biến, triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả công chức và người lao động trong các cuộc họp định kỳ của Cơ quan.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn phổ biến, tuyên truyền đến công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nắm và thực hiện kế hoạch này.

Văn phòng phối hợp tham mưu báo cáo định kỳ theo chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh (thông qua Văn phòng) để được giải quyết kịp thời./.


FIle đính kèm:  Tải về KeHoachThucHien_NQ_52_27092019_Signed.pdf

V.L

Lượt người xem:  Views:   43
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Định hướng quy hoạch