Định hướng quy hoạch
Thứ 5, Ngày 06/02/2020, 22:00
Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2020 | Lê Văn Lịnh
Thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 như sau:


I. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT

- Tiếp tục xây dựng cơ quan điện tử, tăng cường việc ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng;

- Khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2019. Kế thừa và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đi vào thực chất, hiệu quả; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của công chức và người lao động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ứng dụng CNTT tại đơn vị

- Văn bản đi/đến được cập nhật, khai thác thường xuyên trên mạng. Việc xử lý văn bản đến, văn bản đi và điều hành công việc hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

- Tăng cường công tác cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Ban hành lại các Quyết định, Quy chế mới cho phù hợp và đáp ứng được yêu cầu hiện tại.

- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai, sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành, đưa vào kế hoạch triển khai năm 2020.

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến, Phần mềm họp không giấy: Phân công nhân sự phụ trách trực tiếp theo dõi và cập nhật, khai thác thông tin.

- Hệ thống thư điện tử: Nâng cao tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử Tây Ninh (@tayninh.gov.vn), không sử dụng các hệ thống thư điện tử khác trong công tác.

- Tiếp tục triển khai phần mềm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

- Khai thác và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin, trả lời các câu hỏi của người dân, thông báo trả kết quả TTHC.

2. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

- Cần được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn nâng cao về quản trị mạng, xử lý sự cố, phát hiện và phòng, chống các mối nguy hiểm v.v...

- Mở các lớp đào tạo sử dụng mã nguồn mở, tin học căn bản, các lớp về ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh v.v... cho lãnh đạo, công chức và người lao động.

III. Giải pháp thực hiện

Gắn chặt giữa ứng dụng CNTT (gồm hạ tầng thiết bị và phần mềm ứng dụng) và cải cách hành chính, đặc biệt cần quan tâm tin học hóa các ứng dụng chuyên ngành; ban hành các quy định quản lý ứng dụng CNTT tại đơn vị; bố trí cán bộ làm công tác công nghệ thông tin,...

Tranh thủ các nguồn lực về tài chính của đơn vị, ngân sách của tỉnh để đảm bảo cơ bản về hạ tầng thiết bị, tập huấn và hướng dẫn công chức và người lao động nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong công việc. Rút ngắn được thời gian và chi phí nhưng vẫn đạt được kết quả tốt.

IV. Danh sách các hạng mục và kinh phí

TTTên hạng mục Mục đích, tính năng sử dụngThời gian thực hiệnDự kiến  kinh phí
1Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính PhủQuản lý, khai thác, đồng bộ dữ liệu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham những từ trung ương đến địa phươngTiếp tục thực hiện trong năm 2020

- Xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ.

- Nguồn của đơn vị

2Phần mềm diệt vi rútBảo vệ máy tínhĐịnh kỳ trong năm 2020- Xin hỗ trợ theo chương trình trang bị phần mềm virut của tỉnh

 

V. Kinh phí thực hiện

Xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cấp cấp tỉnh và từ nguồn của đơn vị.

VI. Tổ chức thực hiện

Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các phần mềm trong cơ quan, kịp thời tham mưu trong việc chỉ đạo thực hiện khai thác các ứng dụng, tham mưu thực hiện các báo cáo định kỳ, theo yêu cầu đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ./.


File kế hoạch:  Tải về KeHoachUngDungCNTT_2020_Signed.pdf

V.L

Lượt người xem:  Views:   51
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Định hướng quy hoạch