Thông Tin Hoạt Động - Phòng chống tham nhũng
 
Thực hiện Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; vào ngày 23/4/2021 tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Dễ đã chủ trì tổ chức công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; trường hợp cần thiết có thể thanh tra giai đoạn trước và sau thời kỳ thanh tra.
 
Ngày 05/4/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh như sau:
 
Chiều ngày 08/4/2021, tại Sở Công Thương Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại UBND huyện Châu Thành, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.
 
Thanh tra tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua. Trong giai đoạn 2015 - 2020, được sự hướng dẫn kịp thời của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc thanh tra, kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của tỉnh.
 
Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
 
Ngày 04/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế như:
 
Ngày 18/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh như:
 
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/6/2020, tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện các đơn vị có liên quan để công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiHoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũng; Triển khai thanh traTinCông bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/PublishingImages/20210423_140210.jpg
Thực hiện Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; vào ngày 23/4/2021 tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Dễ đã chủ trì tổ chức công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; trường hợp cần thiết có thể thanh tra giai đoạn trước và sau thời kỳ thanh tra.
4/29/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

         Theo Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 15/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra bao gồm 05 thành viên do ông Trương Văn Dễ là Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh là Phó Trưởng đoàn cùng 02 thanh tra viên, 01 chuyên viên thuộc Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, cùng các quy định pháp luật khác có liên quan. Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra theo quy định.

         Phát biểu tại buổi công bố, ông Trương Văn Dễ - đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề nghị Sở phối hợp tốt và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra thực hiện hoàn thành nội dung và thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm kỷ luật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

         Thay mặt lãnh đạo Sở, bà Võ Thu Thủy - Giám đốc Sở tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra và ý kiến của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, cam kết sẽ phối hợp tốt để Đoàn thanh tra thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Để phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, bà Võ Thu Thủy đã yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc chấp hành đúng yêu cầu của Đoàn Thanh tra về báo cáo, tiến độ cung cấp hồ sơ, tài liệu; phân công đồng chí Phó giám đốc Sở làm đầu mối để Đoàn thanh tra liên hệ trực tiếp trong suốt thời gian thanh tra./.

         Một số hình ảnh liên quan: 

20210423_140210.jpg

20210423_140704.jpg


Đ.Duy

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025  và định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnhChuyển đổi số; Hoạt động ngành Thanh traTinLê Văn LịnhKế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025  và định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
4/21/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, góp phần mang lại hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số.

2. Yêu cầu

- Phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ của cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ

- Phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các quy định, yêu cầu, chương trình của tỉnh về thực hiện chuyển đổi số đến toàn thể công chức và người lao động cơ quan trên Hệ thống eGov, Cổng thông tin điện tử,...

- Nâng cao nhận thức của Cấp ủy, người đứng đầu, CCNLĐ nhằm chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng và phát triển Đô thị thông minh gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan.

- Đổi mới phương thức điều hành, quản lý thực thi công vụ theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình mới.

 

 

2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan

Cơ quan chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch dựa trên Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

3. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của cơ quan

- Định kỳ, hàng năm cơ quan tạo điều kiện để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng nền tảng số đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng và phát triển Đô thị thông minh của tỉnh.

- Tiếp tục nhận hỗ trợ từ Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình nâng cấp, đồng bộ cơ sở hạ tầng và phần mềm.

4. Đẩy mạnh, phối hợp thực hiện xây dựng chính quyền số

- Khuyến khích phát triển các ứng dụng phần mềm, tăng cường tính tương tác giữa nhân dân và chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình số hóa các văn bản hành chính hướng tới triển khai toàn bộ văn bản điện tử (trừ những văn bản mật) giúp người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

5.  Mục tiêu đến năm 2025

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên;

- 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

6.  Mục tiêu đến năm 2030

- Triển khai thực hiện TTHC từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 khi đáp ứng được yêu cầu;

- 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc công chức và người lao động do mình quản lý đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

- Giao Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông (lồng ghép vào báo cáo CNTT trước ngày 10 của tháng cuối quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Trên đây là kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh tại Thanh tra tỉnh./.


         Văn Bản kèm theo: KeHoachChuyenDoiSo_2025-2030_Signed.pdf

V.L

Công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây NHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamCông khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây N/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/4/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh như sau:
4/16/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

1. Công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh:

- Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn có một số nội dung không phù hợp, sai quy định như phụ cấp làm thêm giờ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC; xây dựng nội dung trích lập các quỹ sai so với quy định Thông tư số 107/2017/TT-BTC; chưa thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về quản lý sử dụng tài sản công. Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định phải thực hiện xây dựng quy chế theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP nhưng trung tâm lại thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với nội dung phân phối kết quả tài chính trong năm.

- Việc lập, giao dự toán thu đối với nguồn thu phí và lệ phí năm 2017 chưa sát với thực tế, trong số liệu thu chưa xác định rõ nguồn thu giữa phí và lệ phí theo quy định.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp năm 2017, năm 2018 cũng còn có một số khoản chi, thanh toán sai nguồn, sai chế độ, định mức chi với tổng số tiền chi sai là 1.139.336.480 đồng, trong đó năm 2017 là 192.645.749 đồng và năm 2018 là 946.690.731 đồng là vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 6 Luật Kế toán.

- Việc quản lý thu, nộp nguồn thu phí, lệ phí Sở Công Thương đã thu nhưng nộp ngân sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Số thu tồn chưa nộp để tại quỹ tiền mặt cuối năm 2017 là 621.221.091 đồng và cuối năm 2018 là 318.2014.425 đồng là sai với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về phí và lệ phí; khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản thu khác số tiền 347.088.000 đồng là sai với quy định Điều 5 Luật Kế toán, khoản 1 Điều 13 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quản lý, sử dụng số tiền 308.360.000đồng (nhận quà tặng – tiền không đúng quy định 210.000.000 đồng, gửi tiết kiệm tiền thu phí, lệ phí được số tiền lãi 53.728.000 đồng, chênh lệch quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng) là hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ, nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương, Kế toán trưởng của Sở thực hiện.

- Việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 3 trường hợp chưa mở mã số thuế là sai theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Việc quản lý, sử dụng tài sản: Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chưa lập đầy đủ các loại sổ theo quy định là sai với quy định tại Điều 6, 10, 22 và 37 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản và Điều 6, 26 Luật Kế toán.

- Trong thực hiện pháp luật về kế toán chưa mở sổ kế toán đầy đủ đối với 5 loại sổ như TSCĐ, thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ, sổ các khoản phải thu phải trả, sổ theo dõi các nguồn hoạt động khác theo quy định Luật Kế toán.

2. Đối với Kết luận số 03/KL-STC ngày 29/4/2020 của Sở Tài chính Tây Ninh về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương

Về trình tự thủ tục tiến hành thanh tra thực hiện chưa được chặt chẽ như trong quá trình tiến hành thanh tra chưa thông báo cho đối tượng được thanh tra biết về nội dung thanh tra, chưa yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình từng nội dung thanh tra đối với ông Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Sở Công Thương là người có liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo Sở Công Thương giai đoạn 2017-2018 đã để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong thời gian làm lãnh đạo Sở Công Thương. Chưa làm rõ số tiền quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng sử dụng vào mục đích gì, có dấu hiệu của tội phạm hay không để xử lý, từ đó dẫn đến phải thanh tra lại.

* Tóm lại, thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương Tây Ninh là nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, sai phạm là do: không chấp hành Luật Kế toán và các quy phạm pháp luật có liên quan, các vị trí tham mưu không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm lại còn tùy tiện trong việc xử lý, người đứng đầu thiếu kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra không chặt chẽ, kịp thời.

Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; tổ chức khắc phục những thiếu sót, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu; kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo chấn chỉnh đối với những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu, kiểm tra chặt chẽ trong thẩm tra quyết toán kinh phí hàng năm đối với Sở Công Thương. Đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ - nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương - Kế toán trưởng của Sở Công Thương thực hiện sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền./.

P.Nam

THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINHKết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH/PublishingImages/CongKhai_16042021.jpg
Chiều ngày 08/4/2021, tại Sở Công Thương Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
4/16/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

          Tại đây, ông Từ Quang Vinh – Phó Trưởng Đoàn thanh tra, đại diện diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Ông Lê Văn Tẳng, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đề nghị Sở Công Thương Tây Ninh thực hiện nghiêm túc Kết luận này theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Việc khiếu nại Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Thanh tra năm 2010 và khoản 2 Điều 73 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra./.

CongKhai_16042021.jpg

P.Nam

Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNTKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinNguyễn Đăng DuyThanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT/PublishingImages/HinhAnh13042021.jpg
Chiều ngày 13/4/2021, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 06/4/2021 và Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 08/4/2021 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT trong việc thực hiện các Luật: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN tại trụ sở của đối tượng thanh tra.
4/15/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

          Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Trưởng đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Kết luận thanh tra số 05 và 06 của Thanh tra tỉnh. Theo Kết luận, lãnh đạo hai Ban Quản lý Dự án đã có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý tài chính, chấp hành quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, việc kê khai tài sản, thu nhập và một số nội dung khác.

          Phát biểu kết luận, ông Trương Văn Dễ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh lãnh đạo các Ban Quản lý Dự án cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay những nội dung kiến nghị, nhất là chú trọng việc thu hồi số tiền sai phạm về kinh tế  đã được Thanh tra tỉnh chỉ ra trong Kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có hạn chế, sai phạm và nghiêm túc tổ chức thực hiện khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh theo quy định.

          Phát biểu tiếp thu, ông Đặng Hoàng Chương - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và ông Bùi Xuân Phượng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT thống nhất với Kết luận thanh tra và sẽ tổ chức thực hiện nghiêm kiến nghị của Thanh tra tỉnh cũng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh và mong muốn Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp, giúp đỡ trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra./.

HinhAnh13042021.jpg

 

Nguyễn Đăng Duy

 

Thư mời Hội nghị giao ban Quý I/2021Triển khai thanh tra; Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinTrịnh Thị Minh TâmThư mời Hội nghị giao ban Quý I/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2021 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2021.
3/26/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Trưởng, Phó các phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố;

- Công chức được trao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2021 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi kèm theo Giấy mời và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn), đề nghị các thành phần dự họp nghiên cứu và mang theo sử dụng, không gửi tài liệu tại Hội nghị

3. Phân công chuẩn bị

Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu Báo cáo kết quả công tác quý I và phương hướng quý II/2021, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung các nội dung trọng tâm sau:

- Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất; vì sao có 05 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chồng chéo đối với 54 doanh nghiệp;

- Thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng thanh tra gắn với việc xây dựng kết luận thanh tra";

- Tình hình các vụ việc khiếu kiện đông người; khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên nhân các vụ việc giải quyết quá hạn;

- Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ;

- Công tác xây dựng ngành;

* Các cơ quan thanh tra, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu không quá 10 phút.

Đề nghị các cơ quan thanh tra cử công chức dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị nội dung phát biểu./.


File kèm theo: ThuMoiVaTaiLieuDuHop.rar

M.Tâm

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19/PublishingImages/2021-03/ThanhTraYte_2021_CoVid2_Key_26032021160428.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, sáng ngày 12/3/2021, tại Sở Y tế  Tây Ninh, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 16/QĐ-TTr ngày 04/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố quyết định có Phó Giám đốc – phụ trách Sở Y tế ông Nguyễn Văn Cường, lãnh đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở Y tế cùng thành viên Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.
3/15/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

       Tại đây, ông Từ Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

         Chánh Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí đề nghị Sở Y tế và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

        Thời gian thanh tra là 45 ngày./.  


ThanhTraYte_2021_CoVid2.jpg

ThanhTraYte_2021_CoVid.jpg


Phương Nam


HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHCông khai ngân sách; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH/PublishingImages/22022021_HoiNghi.jpg
Ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại UBND huyện Châu Thành, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.
2/25/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

          Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố. Đại diện Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra, đại diện UBND huyện Châu Thành ông Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch.

          Hội nghị do bà Lê Thị Thùy Linh, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành, Khối trưởng chủ trì. Sau khi nghe Khối trưởng, Khối phó thông qua dự thảo Kế hoạch, Quy chế, Bảng điểm thi đua, có 7/9 thành viên phát biểu đóng góp ý kiến.

           Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị, qua đó phân tích, gợi ý một số nội dung cần cân nhắc khi đưa vào Quy chế, Bảng điểm thi đua để các thành viên trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cuối năm chấm điểm thuận lợi, sát thực tế, công bằng. Chánh           Thanh tra tỉnh còn đề cập trong thời gian tới ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên Khối thi đua cần phải phục vụ tốt cho công tác Bầu cử các cấp, góp ý dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi, tăng cường tham mưu công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020…./.

 

                   

22022021_HoiNghi.jpg 

Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị


C.Hây

 CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH TÂY NINH - CHI NHÁNH TRẢNG BÀNGHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTin CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH TÂY NINH - CHI NHÁNH TRẢNG BÀNG/PublishingImages/2021-02/19012021_01_Key_01022021071625.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, sáng ngày 19/01/2021, tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra theo qui định.
1/25/2021 8:00 AMYesĐã ban hành

        Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham dự.

        Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TTr ngày 07/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan..

        Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng, thay mặt Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã quán triệt Đoàn thanh tra và đề nghị Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng chỉ đạo các cá nhân có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

        Thời gian thanh tra là 45 ngày./.

        Một số hình ảnh liên quan

19012021_02.jpg

19012021_01.jpg

Ngọc Phúc


Thư mời số 03/GM-TTr ngày 11/01/2020 về Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh traCông khai ngân sách; Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinThư mời số 03/GM-TTr ngày 11/01/2020 về Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 30/TTCP-VP ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Thanh tra, Công văn số 62/TTCP-VP ngày 11/01/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Thanh tra.
1/11/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Thanh tra tỉnh mời thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. Thành phần dự họp, kính mời

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, chủ trì điểm cầu của tỉnh.

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban tiếp công dân, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

-  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng các phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh.

- Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

- Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải.

- Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ, ngày 12/01/2021 (thứ Ba).

- Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi Thanh tra Chính phủ gửi tài liệu họp, Thanh tra tỉnh sẽ gửi đến thành phần dự họp.

Thanh tra tỉnh kính mời quý đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian trên./.

(công chức thanh tra mặc trang phục ngành theo quy định)


Thư mời và tài liệu kèm theo:  ThuMoi-TaiLieuDuHop.rar

K.Tiến

Thư mời số 01/GM-TTr ngày 04/01/2021 về Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnThư mời số 01/GM-TTr ngày 04/01/2021 về Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-TTr ngày 26/11/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021.
1/4/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

1. Thành phần dự Hội nghị, kính mời

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Cục III Thanh tra Chính phủ;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng, Phó trưởng các phòng; Chánh, Phó Chánh Văn phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2021 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại Hội trường Thanh tra tỉnh.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi kèm theo Giấy mời và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn), đề nghị các thành phần dự họp nghiên cứu và mang theo sử dụng, không gửi tài liệu tại Hội nghị.

* Đề nghị các đơn vị theo phân công chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận không quá 10 phút, trình bày các vấn đề nổi lên, đã có chuyển biến tích cực; vấn đề gì còn phải tập trung quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, không báo cáo lại kết quả đạt được.

Thanh tra tỉnh kính mời các đồng chí sắp xếp dự đúng thành phần và thời gian để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

(Công chức ngành Thanh tra mặc trang phục ngành)


Tài liệu kèm theo: 

TaiLieu.rar

473 UBNDtinh-bc.signed.pdf

Báo cáo 473/BC-UBND, ngày  9/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh

K.Tiến

Thông báo số 40/TB-TTr, ngày 14/12/2020 về lịch tiếp công dân năm 2021Lịch tiếp công dânTinPhạm Thùy LinhThông báo số 40/TB-TTr, ngày 14/12/2020 về lịch tiếp công dân năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2021
12/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

 

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013;

Thanh tra tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh như sau:

TTHọ tên người tiếp công dânChức vụNgày tiếpGhi chú
01Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra06/01/2021 
02Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra05/02/2021 
03Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra10/3/2021 
04Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra09/4/2021 
05Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra12/5/2021 
06Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra09/6/2021 
07Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra14/7/2021 
08Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra11/8/2021 
09Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra08/9/2021 
10Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra13/10/2021 
11Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra10/11/2021 
12Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra08/12/2021 

Trên đây là Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh xin trân trọng thông báo./.

File kèm theo:

TB_40_14122020_LichTiepCongDan_2021.pdf

T.Linh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ/PublishingImages/2020-11/05112020_TraoCo_Key_23112020134635.jpg
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X) tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020. 
11/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

         Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước và Đồng nai. Đại diện Cục III Thanh tra Chính phủ có ông Trần Văn Mây, Cục trưởng.

         Hội nghị do ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh (Cụm trưởng) chủ trì. Hội nghị lần này ngoài việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 còn tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, đồng thời thống nhất đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, cũng trong Hội nghị này đại diện Thanh tra Chính phủ ông Trần Văn Mây, Cục trưởng, Cục III Thanh tra Chính phủ trao Cờ dẫn đầu thi đua Cụm X năm 2020 cho Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Trần Văn Mây, Cục trưởng, Cục III Thanh tra Chính phủ, đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Cụm X, những việc làm thiết thực, sáng tạo cần duy trì, phát huy và cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung nhiều hơn nữa để toàn thể thành viên trong Cụm X luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ngành, địa phương giao./.

                   

 05112020_TraoCo.jpg

TTCP trao Cờ cho Thanh tra Tây Ninh

 

05112020_TapThe.jpg

Lãnh đạo các Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị

C.Hây

Thanh tra tỉnh Tây Ninh – ngọn cờ đầu trong công tác thanh tra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộiHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamThanh tra tỉnh Tây Ninh – ngọn cờ đầu trong công tác thanh tra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội/PublishingImages/2020-11/05112020_01_Key_05112020091001.jpg
Thanh tra tỉnh Tây Ninh là một trong những đơn vị được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua. Trong giai đoạn 2015 - 2020, được sự hướng dẫn kịp thời của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc thanh tra, kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của tỉnh.
11/5/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

          5 năm qua, toàn tỉnh đã triển khai, kết luận 274/289 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện vi phạm 57,4 tỷ đồng và hơn 309 ha đất; kiến nghị và đã thu hồi 30,8/34,087 tỷ đồng và 42,7/57 ha đất. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 47 tổ chức và 126 cá nhân. Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 39/43 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 44,7 tỷ đồng.

          Công tác thanh tra chuyên ngành luôn được thanh tra các sở quan tâm, tiến hành triển khai hơn 41.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện hơn 15.500 cá nhân và hơn 1.400 tổ chức vi phạm, ban hành hơn 8.600 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 52,7 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 49,9 tỷ đồng.

          Để đạt được kết quả nêu trên, toàn ngành Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Tây Ninh nói riêng đã luôn quan tâm, đổi mới công tác thanh tra. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu; kiến nghị xử lý chặt chẽ, có tính khả thi; các kết luận thanh tra đều được chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước nhất trí và đánh giá cao; công tác thanh tra chuyên ngành cũng được tăng cường, thực hiện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực mà dư luận và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

          Mặt khác, để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập và hạn chế phát sinh trong hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh đã áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; áp dụng các quy trình nghiệp vụ và quy chế về tổ chức, hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

          Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Tây Ninh còn chủ động làm đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý tránh chồng chéo trong thanh, kiểm tra tại 200 doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định lại sản xuất.

          Song song đó, ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tham mưu giúp các cấp, các ngành tiếp hơn 18.500 lượt người, có 215 lượt đoàn đông người. Phân loại đã xử lý kịp thời hơn 9.300 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 760/791 đơn, đạt 96%; tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý 26/27 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

          Toàn ngành tích cực trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai tài sản thu nhập, trả lương qua tài khoản, công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.

          Ngoài đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thanh tra tỉnh Tây Ninh còn tổ chức phát động triển khai, thực hiện hiệu quả, tích cực các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn hóa công sở, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; các phong trào thi đua như cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, xây dựng chính quyền điện tử... do tỉnh Tây Ninh phát động.

          Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015 - 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã được tặng 1 Cờ Thi đua của Chính phủ, 1 Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ, 1 Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 23 Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 cá nhân và 16 tập thể. Năm 2020 được thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ và được Hội đồng Thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ chọn báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra.

          Với sự nhận thức, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động, kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng ngành Thanh tra.

          Một số hình ảnh


05112020_02.jpg

05112020_03.jpg

05112020_04.jpg
Phương Nam


Những sắc lệnh làm nên lịch sử ngành thanh tra của Chủ tịch Hồ Chí MinhHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinNguyễn Đăng DuyNhững sắc lệnh làm nên lịch sử ngành thanh tra của Chủ tịch Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-11/03112020_0_Key_03112020221355.png
Năm 2020 - năm đánh dấu chặng đường 75 năm của ngành Thanh tra Việt Nam. 75 năm không phải là một chặng dài so với lịch sử kháng chiến, kiến quốc hào hùng của dân tộc ta, nhưng đủ sâu sắc để minh chứng cho một giai đoạn hình thành, củng cố và phát triển, gắn bó mật thiết với thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sắc lệnh chỉ đạo ngành thanh tra chính là những viên gạch đầu tiên, là những trụ cột vững chắc để ngành thanh tra có thể phát triển cho đến ngày hôm nay.
11/3/2020 10:00 PMYesĐã ban hànhThành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, một trang sử độc lập, tự cường. Tuy nhiên, một Nhà nước non trẻ, hình thành từ đống đổ nát của chiến tranh đã gặp vô vàn những khó khăn thách thức về thù trong giặc ngoài và nguy cơ biến chất, tha hóa của một bộ phận cán bộ cách mạng. Do đó, yêu cầu kiểm soát hoạt động các cơ quan Nhà nước là một vấn đề cấp bách được đặt ra, chính là tiền đề cho sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về ngăn chặn nguy cơ biến chất của một bộ phận cán bộ, Ban Thanh tra đặc biệt được giao rất nhiều thẩm quyền như điều tra, hỏi chứng, xem xét các tài liệu giấy tờ của các UBND hoặc các cơ quan của Chính phủ; có quyền đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong UBND hay của Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang ra Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt xét xử; tịch biên hoặc niêm phong những tang vật và dùng mọi cách điều tra để lập một hồ sơ mang một phạm nhân ra Toà án đặc biệt. Ngoài ra, Ban thanh tra đặc biệt có quyền đề nghị lên Chính phủ những điều cần sửa đổi trong các cơ quan. Có thể thấy, nguyên tắc hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay chính là sự kế thừa tinh thần từ Sắc lệnh 64 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm "phát hiện sai phạm" và "kiến nghị điều chỉnh sơ hở cơ chế, chính sách".

03112020_0.png

Về mặt nhân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 80 ngày 31/12/1945 cử ông Bùi Bằng Đoàn, vị Thượng thư Bộ Hình công chính, liêm minh của triều đình nhà Nguyễn và ông Cù Huy Cận, một nhân tài trẻ tuổi của Mặt trận Việt Minh tham gia Ban Thanh tra đặc biệt. Đây là những nhân tài do Chủ tịch Hồ Chí Minh "đãi cát tìm vàng", tạo nên sự kết hợp tài tình giữa phẩm chất chín chắn, từng trải của ông Bùi Bằng Đoàn, cùng với sức trẻ, xung kích, dám nghĩ dám làm của ông Cù Huy Cận. Sắc lệnh này cũng cho thấy nghệ thuật dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng sắc bén, sâu sắc.

03112020_1.jpg

Đặc biệt, lá thư nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông Bùi Bằng Đoàn mời phục vụ cho Nhà nước chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng lãnh đạo, đức tính khiêm nhường, vì dân tộc cầu hiền tài:

"Thưa Ngài! Tôi tài đức ít ỏi, mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên, tôi mời Ngài làm Cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc.

Cảm ơn và chúc Ngài mạnh khỏe

 Kính thư!

Hồ Chí Minh "

Sự ra đời của Ban Thanh tra đặc biệt đã tạo tiền đề cho Chính phủ thành lập Ban Thanh tra tại một số Bộ chuyên môn và Ban Thanh tra các xứ Bắc Bộ và Nam Bộ trong những năm 1945 -1946 nhằm chuyên môn hóa, phát huy tối đa năng lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra.

Do tình hình chiến diễn ra căng thẳng, Pháp dưới sự tiếp tay của Anh và Mỹ đang dần bộc lộ rõ dã tâm muốn quay lại cai trị nước ta, Chính phủ đã cử một số Đặc phái viên đến các địa phương để cố vấn, chỉ đạo kháng chiến. Cho nên, để đáp ứng yêu cầu kiểm soát trong quân đội, ngày 18/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 229-SL/M về việc điều ông Lê Thiết Hùng làm Thanh tra quân đội của Bộ Tổng chỉ huy.

Ngày 04/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 231-SL/M về việc cử ông Tôn Đức Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bổ sung chức Thanh tra đặc biệt Toàn quốc. Đây là sắc lệnh thể hiện mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm soát quá trình hoạt động của bộ máy Nhà nước, đáp ứng cho mục tiêu xây dựng, bảo vệ hệ thống chính quyền nhân dân.

Sau giai đoạn hình thành, hoạt động của Ban Thanh tra đặc biệt đã đặt nền móng đầu tiên cho công cuộc kiểm soát hành chính, ngăn chặn tiêu cực, bảo vệ thành quả cách mạng và niềm tin nhân dân. Tuy nhiên, do mức độ và phạm vi hoạt động quá rộng, khó tránh khỏi những hạn chế phát sinh, đòi hỏi cần có một tổ chức thanh tra mang tính tập trung, sâu sát hơn. Chính vì vậy, ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 138B-SL bãi bỏ Sắc lệnh số 64, chính thức giải thể Ban Thanh tra đặc biệt, thành lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc phủ Thủ tướng; đồng thời ký Sắc lệnh số 138C/SL bổ nhiệm ông Hồ Tùng Mậu làm Tổng Thanh tra và ông Trần Đăng Ninh làm Phó Tổng Thanh tra.

03112020_2.jpg

Sự ra đời của Ban Thanh tra Chính phủ đã đẩy mạnh hoạt động thanh tra trên phạm vi cả nước; các tổ chức thanh tra đã tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức, huy động công dân tích cực phục vụ tiền tuyến, công tác quản lý tài chính ở một số cơ quan hậu cần Quân đội, công tác thống nhất quản lý ngân sách, thu hồi các quỹ ở tỉnh, góp phần đáng kể vào việc động viên nhân dân ra sức sản xuất, đảm bảo đời sống, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược. Đặc biệt, đại án tham nhũng đầu tiên của đại tá Trần Dụ Châu vào năm 1949 - 1950 với mức án tử hình đã minh chứng cho đóng góp đặc biệt của ngành thanh tra trong công cuộc bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật, giữ vững lòng tin trong nhân dân đối với Đảng.

03112020_3.jpg

Ngoài những sắc lệnh chỉ đạo, điều hành hoạt động ngành, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dành sự quan tâm sâu sắc đối với sự cống hiến của những cán bộ đã đóng góp cho sự nghiệp thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của ngành. Tiêu biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 50-SL ngày 27/8/1951 truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh hạng Ba cho ông Hồ Tùng Mậu, cố Tổng Thanh tra Chính phủ đã hi sinh vào ngày 23/7/1951 trên đường công tác đến Liên khu IV.

Trong những năm 1953 - 1954, tình hình chiến sự Việt Nam đã có những bước chuyển biến mới, quân đội chủ lực của chúng ta đã trưởng thành sau nhiều chiến dịch, Pháp và Mỹ đã xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ như một pháo đài bất khả xâm phạm làm bàn đạp phản công. Chính vì vậy, vào ngày 27/7/1953, Trung ương Đảng đã chỉ đạo Chính phủ ra Nghị quyết thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch nhằm huy động toàn bộ nguồn lực cho tiền tuyến. Lúc này hầu hết cán bộ của Ban Thanh tra Chính phủ cũng như các Bộ ngành khác đã được điều động phục vụ cho Hội đồng, hoạt động của Ban Thanh tra Chính phủ đã tạm thời dừng lại.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công cuộc kiến thiết đất nước, kiện toàn hoạt động bộ máy Nhà nước là vô cùng quan trọng. Do đó, vào ngày 28/3/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 261/SL thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, thay thế cho Sắc lệnh số 138B-SL/QD. Ban Thanh tra Trung ương kế thừa nhiệm vụ cơ bản của Ban Thanh tra Chính phủ, đồng thời phát huy vai trò trong việc đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách và mệnh lệnh của Chính phủ, để giữ gìn pháp luật và bảo hộ tài sản của Nhà nước của các cơ quan Nhà nước.

Về mặt cơ cấu thành viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 263/SL ngày 25/4/1956 bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng làm Tổng Thanh tra, ông Nguyễn Côn và ông Trần Tử Bình làm Tổng Thanh tra phó; Sắc lệnh số 009/SL ngày 13/3/1957 bổ nhiệm tiếp ông Nguyễn Cáo, ông Trương Chí Cương và ông Đặng Văn Quang giữ chức Ủy viên Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Sắc lệnh số 01/SL ngày 02/01/1959 bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ.

Trong thời gian hoạt động, Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ đã từng bước khôi phục, củng cố và phát huy vai trò, nhiệm vụ của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu của đất nước thời bấy giờ. Công tác thanh tra bám sát những nhiệm vụ cấp thiết, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra toàn miền Bắc tháng 4/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích tầm quan trọng của công tác thanh tra, yêu cầu các cấp chính quyền cũng như các cấp bộ Đảng phải giúp đơn cho cán bộ thanh tra làm tròn nhiệm vụ. Qua đó, Người đã chỉ rõ thái độ, phẩm chất của người thanh tra là phải có đạo đức cách mạng, cẩn thận, khách quan, chống quan liêu, "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới".

Những sắc lệnh trên cũng chính là một trong những sắc lệnh cuối cùng có liên quan đến ngành Thanh tra mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành trước khi tạ thế vào ngày 02/9/1969. Những sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngành thanh tra mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những kinh nghiệm quý báu, tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành thanh tra Việt Nam sau này.

 

Nguyễn Đăng Duy

Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Tây Ninh


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Kết quả thanh traTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2020  CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH/PublishingImages/2020-10/HoiNghi_23102020_Key_28102020151857.jpg
Ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại UBND thị xã Hòa Thành, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020.
10/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

  

          Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố. Đại diện Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra, đại diện UBND thị xã Hòa Thành ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch thường trực.

          Hội nghị do ông Phạm Xuân Tùng, Chánh Thanh tra thị xã Hòa Thành - Khối trưởng, chủ trì. Sau khi nghe bà Lê Thị Thùy Linh, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành - Khối phó thông qua dự thảo Báo cáo công tác thi đua năm 2020, có 5/9 thành viên phát biểu ý kiến.

           Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, đánh giá cao một số kết quả đạt được, biểu dương sự nỗ lực của các thành viên đã khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào việc chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

            Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các thiếu sót hạn chế; xây dựng kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trúng vấn đề; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện; phối kết hợp với các ngành Tổ chức, Kiểm tra, Nội vụ và các cơ quan tố tụng Tư pháp để có hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

                   

 HoiNghi_23102020.jpg

Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị

C.Hây

 Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTin Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10/20/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định nêu trên đến các đơn vị biết, thực hiện.

          Văn bản kèm theo:

          774_QD-TTg_05062020.pdf

          6-Sao gui Cong van so 868 cua Thu tuong Chinh phu dinh chinh Quyet dinh 774.pdf

          

          

Thư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHuỳnh Thị Kim TiếnThư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020/PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
9/29/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do công việc đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị tất cả Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành nghiên cứu báo cáo, tài liệu (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

- Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

 

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại ngành, địa phương mình, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, phát biểu về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra và tổng hợp theo các nội dung tại 4.2.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những hạn chế và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (thời gian không quá 7 phút).

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.


         File kèm theo:

         Giay moi hop giao ban quy III_29092020_Signed.pdf

         BC_330_17092020_bc.signed.pdf

         TaiLieuHopGiaoBan.rar

         

K.Tiến

Phát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinLê Văn LịnhPhát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2020-09/CSDLQG_KNTC_01092020_Key_11092020021841.png
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 674/UBND-TD ngày 8/4/2019 về việc tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.
8/14/2020 3:00 AMYesĐã ban hành


          Qua thời gian triển khai sử dụng phần mềm của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa đạt được hiệu quả do nhiều nguyên nhân như: Cán bộ công chức luân chuyển thường xuyên, nghỉ hưu, nghỉ việc v.v…. Dẫn đến việc nhập liệu phần mềm không thường xuyên, số liệu báo cáo trên phần mềm chưa đồng bộ với báo cáo giấy.

          Để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở  dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thanh tra tỉnh đã xây dựng phim hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm tại cấp xã, phường, thị trấn.

          Đường dẫn phim hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wFQHd-DWSt8&list=PLhALo6_Ccjld9YkIGMMq6T9FLu9fac_rI&index=5

          Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc sử dụng phần mềm, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan, đơn vị, vị trí liên quan tham mưu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Thanh tra tỉnh để hướng dẫn, thống nhất thực hiện. 


CSDLQG_KNTC_01092020.png

V.L

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũng; Hoạt động ngành Thanh traTinHoàng Phương NamKết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế như:
8/3/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thanh toán sai cho các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh tiền giường điều trị nội trú theo số giường kê khai hàng năm cao hơn số giường kế hoạch theo quy mô hoạt động được duyệt khi chưa có sự thẩm định, phê duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, quy cách và cho phép của cơ quan có thẩm quyền số tiền trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 9/2019 là 9.031.873.500đ; một số cơ sở khám chữa bệnh có số trường hợp bệnh nhân giảm bệnh, khỏi bệnh được xuất viện nhưng bệnh viện lại tính cộng 1 vào thanh toán ngày giường điều trị dẫn đến số tiền chênh lệch sai là 124.433.057đ; cơ sở khám chữa bệnh thanh toán tiền ngày giường sai đơn giá với số tiền 39.209.900đ; các trường hợp người bệnh đến cơ sở KCB lấy thuốc, rửa vết thương, không qua khám bệnh nhưng các cơ sở KCB thu chi phí công khám đối với người bệnh với số tiền 39.017.275đ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, chứng từ thanh toán chưa đúng quy định sai như: chi phụ cấp độc hại máy tính cho tất cả viên chức số tiền 539.811.662đ; chi bù tiền ăn bằng tiền mặt cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách số tiền 364.381.640đ. Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên thực hiện chi tiền làm thêm giờ sai 9.877.420đ. Tiền chênh lệch xuất toán cùng chi trả của bệnh nhân (20%) trong dữ liệu 79b, 80b sau khi đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh xuất toán phần bảo hiểm y tế chi trả từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2019 chưa được các cơ sở khám chữa bệnh hoàn trả cho bệnh nhân 4.001.628.037đ.

Công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế: Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế không bám sát tình hình sử dụng của năm trước để dự trù kế hoạch mua trong năm sau dẫn đến việc xây dựng kế hoạch mua sắm chưa sát thực tế sử dụng (tỉ lệ mua sắm thực tế chỉ thực hiện từ 30%-59% so với giá trị trúng thầu); Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu biên bản mở thầu không có chữ ký xác nhận của các nhà thầu là chưa đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; một số thành viên Tổ chuyên gia xét thầu không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu là không đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thực hiện chuyển giao đơn vị cung cấp khi không thực hiện chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ, không có hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà thầu mới là chưa đúng theo quy định tại khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu…Xuất xứ hàng hóa theo biên bản giao nhận sai so với kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Trảng Bàng là không đúng theo quy định tại Điều 34 Luật Thương mại năm 2005.

Tóm lại: tổng giá trị sai phạm trong việc quản lý, sử dụng BHYT phát hiện qua thanh tra 10.148.604.454đ và do BHXH tỉnh xuất toán nhưng cơ sở KCB chưa hoàn trả cho bệnh nhân là 4.001.628.037đ.

Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền nộp tài khoản tạm giữ, đồng thời kiến nghị các cơ quan, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể và các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong quản lý sử dụng, kinh phí sai quy định; kiến nghị BHXH Việt nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh; kiến nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định pháp luật còn bất cập, gây khó khăn trong khám chữa bệnh, thanh quyết toán chi phí BHYT; việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của BHXH Việt Nam có nhiều nội dung không đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước./.


P.Nam


Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây NinhHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamKết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh/PublishingImages/2020-04/ThongBao_24032020_Key_07042020222039.jpg
Ngày 18/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh như:
8/3/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

          1. Trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư: Ban QLDA tỉnh quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, để xảy ra một số sai sót trong công tác lập thiết kế - dự toán, thẩm tra, thẩm định, giám sát, thi công, thanh, quyết toán các công trình thực hiện chưa đảm bảo quy định, cụ thể:

          - Đối với công tác lập thiết kế - dự toán: có 10/15 công trình áp dụng sai định mức dự toán xây dựng theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng phần điện, nước, tính thừa khối lượng đào móng, bê tông móng, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, ván khuôn gỗ, xây tường gạch ống 8x8x19, diện tích trát, bả, sơn tường…đã làm tăng giá trị dự toán được duyệt với giá trị 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Điều 9 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán: các đơn vị thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán không phát hiện những bất hợp lý về khối lượng làm tăng giá trị dự toán được duyệt 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với việc thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán: các đơn vị có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát còn để xảy ra sai sót, cụ thể trong 15 công trình được thanh tra có 9/15 công trình có sai phạm với tổng giá trị 295.827.000 đồng, trong đó: sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác quản lý giá trị bảo hành công trình: có 42 công trình giữ lại không đủ giá trị bảo hành theo mức tối thiểu là chưa đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

          2. Công tác quản lý tài chính: Ban QLDA tỉnh sử dụng số tiền bán hồ sơ thầu để chi đăng báo đấu thầu với số tiền 30.775.000 đồng, chi bồi dưỡng mở thầu số tiền 39.100.000 đồng là chưa đúng các mục chi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

          * Tóm lại, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA tỉnh trong thời kỳ thanh tra còn để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lập, phê duyệt dự toán số tiền 507.241.000 đồng, sai trong thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán số tiền 295.827.000 đồng (sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng), sai trong quản lý tài chính số tiền 69.875.000 đồng.

          Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Ban QLDA tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm, có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh không để tiếp tục xảy ra sai phạm tương tự trong thời gian tới. Qua đó cũng kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo bộ phận chuyên môn chấn chỉnh, khắc phục trong thực hiện công tác thẩm định thiết kế - dự toán các công trình xây dựng cơ bản; xử phạt vi phạm hành đối với dự án, công trình còn thời hiệu xử phạt hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng… đối với các đơn vị: tư vấn lập thiết kế - dự toán, đơn vị thẩm tra và đơn vị thi công đã vi phạm trong thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo. Kiến nghị Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ./.


P.Nam

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh traKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnHội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra/PublishingImages/2020-08/HoiNghi22072020_Key_04082020224957.png
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra
7/28/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

HoiNghi22072020.png

Điểm cầu tỉnh Tây Ninh

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thông qua báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra, các ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đạt được một số kết quả tích cực. Bên cạch đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: nhiều cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra kéo dài, công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra còn hạn chế; công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư hiệu quả chưa cao; công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng có nhiều cố gắng nhưng còn hạn chế. Đồng thời, yêu cầu 06 tháng cuối năm 2020, ngành Thanh tra cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Bám sát các yêu cầu, chỉ đạo về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành Thanh tra; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ; xây dựng ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố Quyết định tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì cho Viện Chiến lược  và Khoa học Thanh tra; Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; Cờ Thi đua Chính phủ cho 03 tập thể và Bằng khen Thủ tướng cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc TTCP./.


K.Tiến


Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinLê Văn LịnhHội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020/PublishingImages/2020-07/TTVC_19062020_Key_01072020145332.jpg
Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với thanh tra các sở, huyện, thành phố để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.
7/22/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

         Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh nêu những vấn đề trọng tâm cần thảo luận cụ thể: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất; trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng kết luận thanh tra hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ; công tác xây dựng ngành.

 Trong đó tập trung báo cáo rõ tình hình khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất và công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ.

         Lần lượt các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố, đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện  nhiệm vụ; các đồng chí là Lãnh đạo, trưởng phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã có ý kiến trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm liên quan vấn đề trọng tâm cần được thống nhất, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

         Trong hội nghị đã trao quyết định Thanh tra viên cho 05 đồng chí, quyết định Thanh tra viên chính cho 09 đồng chí.

         Một số hình ảnh trong Hội nghị.

TTV_19062020.jpg

Trao quyết định Thanh tra viên

TTVC_19062020.jpg

Trao quyết định Thanh tra viên

V.L

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu nămHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHuỳnh Thị Kim TiếnGiấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm/PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Thực hiện Công văn số 1174/TTCP-VP ngày 17/7/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra.
7/21/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh trân trọng kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra, cụ thể như sau:

         I. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

         - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh;

         - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

         - Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

         - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh;

         - Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố.

         - Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

         II. Thời gian, địa điểm 

         1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút,  ngày 22/7/2020 (thứ Tư).

         2. Địa điểm:  Hội trường UBND tỉnh.

         Tài liệu sẽ gửi đến thành phần dự họp qua eGov sau.

         Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian để Hội nghị đạt kết quả./.

         (Các đại biểu ngành Thanh tra tham dự Hội nghị mặc trang phục ngành; có mặt 07h45 phút)

         

         Tài liệu dự họp:

         Giay moi 16 truc tuyen 6T 2020_Signed.pdf

         BC.HNSK6T.2020.CT.20.7.pdf

         CTr.HNSK6T.2020.CT.20.7.pdf

         

K.Tiến

Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinLê Văn LịnhHội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020/PublishingImages/2020-07/HNDTTT_26062020_04_Key_01072020150125.jpg
Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Tây Ninh giai đoạn 2015-2020, tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

          Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Chi ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Qua 5 năm, từng bước  chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả cao. Các văn bản liên quan về thi đua khen thưởng đã được triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể CCNLĐ ngành thanh tra.

          Hàng năm Thanh tra tỉnh chủ yếu tham gia 2 phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động (Cụm Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ do Thanh tra Chính phủ phát động và Khối Tham mưu - Tổng hợp do UBND tỉnh phát động), đồng thời theo dõi, hướng dẫn thi đua Khối Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

          Qua 5 năm toàn ngành Thanh tra có 49 lượt tập thể, 93 lượt cá nhân được khen thưởng, cụ thể như sau:

          + Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 cá nhân;

          + Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra": 57 cá nhân;

          + Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 32 lượt tập thể và 24 lượt cá nhân

          + Bằng khen thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể TW: 17 lượt tập thể và 11 lượt cá nhân.

          Riêng Thanh tra tỉnh qua 5 năm đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

          + Danh hiệu thi đua:

          1. Cờ: 3 (01 của Thủ tướng Chính phủ; 01 của Thanh tra Chính; 01 của UBND tỉnh);

          2. Tập thể Lao động xuất sắc: 8;

          3. Tập thể Lao động tiên tiến: 18;

          4. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 11 lượt người.

          + Hình thức khen thưởng:

          1. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra": 07 cá nhân; 

          2. Bằng khen cho cá nhân: 7;

          3. Bằng khen cho các phòng thuộc Thanh tra tỉnh: 4 (2 của Tổng Thanh tra Chính phủ; 2 Chủ tịch UBND tỉnh);    

          4. Bằng khen cho cơ quan Thanh tra tỉnh: 12 (3 Tổng Thanh tra Chính phủ; 9 của Chủ tịch UBND tỉnh).

 

         Một số hình ảnh trong Hội nghị.

HNDTTT_26062020_01.jpg

Tặng hoa chúc mừng Hội nghị

HNDTTT_26062020_03.jpg

Chương trình văn nghệ

HNDTTT_26062020_02.jpg

Quang cảnh hội nghị

V.L

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINHHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/265062020_BQLKKT_Key_29062020060119.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 25/6/2020, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 67/QĐ-TTr ngày 17/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Cùng tham gia buổi công bố có thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.
6/26/2020 6:00 AMYesĐã ban hành

         Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra (theo Điều 46, 47 của Luật Thanh tra năm 2010); quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (theo Điều 57, 58 của Luật Thanh tra năm 2010); thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

         Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

         Thời gian thanh tra là 45 ngày./.

         Hình ảnh liên quan

265062020_BQLKKT.jpg

P.Nam

THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINHHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/22062020_CongBoKL_04_Key_29062020055221.jpg
Chiều ngày 22/6/2020, tại trụ sở Ban QLDA ĐTXD tỉnh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh.
6/25/2020 6:00 AMYesĐã ban hành

         Tại đây, ông Đỗ Minh Thương – Trưởng đoàn thanh tra, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra nêu toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

         Sau khi công bố Kết luận thanh tra, ông Lê Ngọc Ẩn - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh thống nhất các nội dung theo kết luận thanh tra đã nêu và sẽ thực hiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra để công tác quản lý của đơn vị ngày một tốt hơn./.

         Hình ảnh liên quan

22062020_CongBoKL_04.jpg


P.Nam

Thư mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.Hoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Triển khai thanh traTinThư mời Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./PublishingImages/2020-06/ThuMoi_15062020_Key_17062020153722.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của ngành Thanh tra, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố (trường hợp do bận đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020 (thứ Sáu). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 7 giờ 25 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

- Tham luận của thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

4.2. Đề nghị Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở nghiên cứu báo cáo kết quả (kèm theo), đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt;

- Việc triển khai và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại sở, ngành, địa phương mình; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

- Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài nội dung báo cáo việc triển khai, nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo, cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2 có bảo đảm thời hạn theo quy định không.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, tham luận về công tác thanh tra hành chính; Công tác tham mưu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; Công tác phòng, chống tham nhũng;

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu./.

(các thành phần dự hội nghị mặc trang phục ngành theo quy định)


        Tài liệu họp: TaiLieuHop_ThuTu19062020.rar
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘKết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinHồ Cương HâyHỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ/PublishingImages/2020-06/SoKet_Cum_12062020_Key_22062020072649.jpg
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Bình Thuận) tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2020. 
6/15/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

         Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh. Đại diện Cục III Thanh tra Chính phủ có ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III tham dự.

        Hội nghị do ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh (Cụm trưởng) chủ trì. Sau khi nghe ông Trần Xuân Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương (Cụm phó) thông qua dự thảo Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị thảo luận nhất trí cao với dự thảo Báo cáo, bên cạnh đó có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; xác định đối tượng khiếu nại hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong Cụm X.

         Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III phát biểu 4 vấn đề liên quan đến công tác trong ngành tra, đặc biệt về Bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và tình hình tập huấn trong hoạt động thanh tra.

                             

SoKet_Cum_12062020.jpg 

Cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị (toàn cảnh)

C.Hây

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH.Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHoàng Phương NamTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH./PublishingImages/2020-06/CongBo_12062020_Key_22062020065421.jpg
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/6/2020, tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện các đơn vị có liên quan để công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/15/2020 7:00 AMYesĐã ban hành

          Tham gia buổi công bố có Giám đốc Sở Y tế ông Hoa Công Hậu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ông Nguyễn Văn Huấn, lãnh đạo các phòng, giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng, Giám đốc BHXH huyện, thành phố, Giám đốc các bệnh viện đa khoa tư nhân và chủ cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có liên quan đến thanh toán quỹ bảo hiểm y tế cùng thành viên Đoàn thanh tra.

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Thanh tra tỉnh, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 04/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Sau khi công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, ông Hoa Công Hậu – Giám đốc Sở Y tế, ông Nguyễn Văn Huấn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận các nội dung theo kết luận thanh tra, sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện khắc phục các sai phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đồng thời sẽ thực hiện công tác quản lý về sau được tốt hơn./.

          Hình ảnh liên quan

CongBo_12062020.jpg


P.Nam

1 - 30Next