Thông Tin Hoạt Động - Lịch tiếp công dân
 
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.
 
Thanh tra tỉnh có phát hành CÔng văn 130/TTr-VP ngày 25/03/2019 của Thanh tra tỉnh về việc Sao gửi Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.
 
Tiếp tục kế thừa quy định về phạm vi điều chỉnh của luật cũ, theo đó, quy định phạm vi tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hai loại hành vi, bao gồm hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.
 
Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Thanh tra tỉnh nhận được Thông báo số 3100/TB-UBND về việc thông báo nghỉ tết dương lịch, tết âm lịch năm 2019.
 
Lịch tiếp công dân năm 2019
 
Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình, quyết định của UBND tỉnh về Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 
Về việc chuyển trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh
 
Về việc cung cấp thông tin người dùng tham gia vào Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
 
Ngày 19/12/2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành thông báo số 31/TB-TTr về việc thông báo lịch tiếp công dân năm 2018.
 
Thông báo Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kết luận Thanh tra số 7/KL-TTr ngày 07/11/2019 của Thanh tra tỉnh Tây NinhKết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinKết luận Thanh tra số 7/KL-TTr ngày 07/11/2019 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-11/KetLuan_08112019_Key_11112019103724.jpg
Về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và khoáng sản (cát) của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
11/8/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

          Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh trong việc thực hiện: Luật Tiếp công dân (TCD), Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), Luật Khoáng sản, thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến 2018.

          Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Sở TNMT tỉnh;

          Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

          I. Khái quát chung

          Sở TNMT tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ....chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của UBND, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ TNMT.

          Sở TNMT có 04 Phòng chuyên môn, 02 Chi cục, 03 Trung tâm, 01 Văn phòng Đăng ký cấp tỉnh và 09 chi nhánh huyện, thành phố. Hiện nay, căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh thì Sở TNMT có 06 phòng chuyên môn, 03 đơn vị sự nghiệp. 

          II. Kết quả kiểm tra, xác minh

          1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN

          Trong kỳ thanh tra, Sở TNMT ban hành Kế hoạch số 639/KH-STNMT, Kế hoạch số 1092/KH-STNMT, Kế hoạch số 522/KH-STNMT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

          Sở TNMT đã thực hiện tuyên truyền phổ biến nhiều nội dung thuộc các luật, bộ luật: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Ngân sách, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hành chính (sửa đổi), và nhiều lĩnh vực như cải cách hành chính, Môi trường, …. Đã tổ chức tuyên truyền 06 cuộc ( năm 2016: 02 cuộc, năm 2017: 02 cuộc, năm 2018: 02 cuộc) cho 987 lượt (năm 2016: 327lượt, năm 2017: 342 lượt, năm 2018: 318 lượt) công chức, viên chức (nhiều cuộc do Sở và các đơn vị trực thuộc Sở tự triển khai trong các cuộc họp), tổ chức 07 lớp tập huấn (năm 2016: 02 lớp, năm 2017: 03 lớp, năm 2018: 02 lớp) về môi trường cho công chức Phòng TNMT các huyện, thành phố, công chức địa chính xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 1.400 đại biểu (năm 2016: 400 đại biểu, năm 2017: 400 đại biểu, năm 2018: 600 đại biểu).

          Hình thức tuyên truyền: Phổ biến pháp luật trực tiếp, thông qua các phương tiện internet, webside của Sở, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thông qua các công tác xử lý vi phạm hành chính, hoạt động TCD, sinh hoạt chuyên đề, qua các đoàn thể của cơ quan, tủ sách pháp luật…

          2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Tiếp công dân và xử lý đơn

          Sở TNMT ban hành Quyết định số 2497/QĐ-STNMT (2016), Quyết định số 2634/QĐ-STNMT (2017), Quyết định số 129/QĐ-STNMT (2018) về việc phân công công chức, viên chức (CC, VC) làm công tác TCD.

          Bộ phận TCD của Sở gồm có 01 Lãnh đạo Sở phụ trách tiếp dân định kỳ; 02 chuyên viên Văn phòng Sở và 01 thanh tra viên phụ trách tiếp dân thường xuyên; Giám đốc có trách nhiệm trực tiếp theo dõi hoạt động TCD của Sở.

          - Việc bố trí trụ sở, địa điểm TCD theo quy định pháp luật;

          - Việc ban hành các nội quy, quy chế và lịch TCD, niêm yết các quy định của pháp luật thực hiện theo quy định.

          - Lãnh đạo Sở đã tiếp định kỳ 22/36 kỳ, với 22 lượt/22 công dân; tiếp đột xuất, Đoàn đông người: 03 đoàn / 09 người; tiếp thường xuyên: 151 lượt/151 công dân; các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở thực hiện phối hợp TCD theo quy định.

          - Sở có mở sổ TCD thường xuyên từ năm 2014 đến nay; sổ TCD định kỳ của Lãnh đạo mở từ năm 2018 đến nay. Việc ghi chép các thông tin chưa đầy đủ, đúng quy định tại Mẫu số 06-TCD được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ); việc ký sổ của Lãnh đạo là chưa đầy đủ theo quy định. Từ năm 2019 Sở TNMT có chấn chỉnh, khắc phục.

          2.2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn

          Trong kỳ thanh tra, tổng số đơn Sở đã tiếp nhận: 301 đơn, gồm: 150 đơn có nội dung KN; 02 đơn có nội dung TC; 63 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị (trong đó có 47 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Sở TNMT); 86 đơn trùng lắp, nặc danh, không rõ nội dung, không rõ địa chỉ.

          Kết quả xử lý đơn: Đơn đủ điều kiện xử lý: 215 đơn (Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 92 đơn; hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền: 58 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết: 07 đơn; UBND tỉnh giao tham mưu: 58 đơn); xếp lưu 86 đơn.

          Kết quả kiểm tra: Công tác xử lý đơn, việc chuyển đơn theo lĩnh vực cho các đơn vị thẩm quyền đầy đủ, tuy nhiên còn một số ít đơn chưa phân biệt chính xác nội dung kiến nghị, phản ánh.

          2.3. Về chế độ bồi dưỡng, phụ cấp cho người làm công tác TCD, xử lý đơn KN, TC, phản ánh, kiến nghị

          Trong kỳ kiểm tra, Sở TNMT không thực hiện việc chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ TCD, lý do: Sở xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và đã quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

          3. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật về giải quyết KN, TC

          3.1. Công tác tham mưu giải quyết KN

          Trong kỳ kiểm tra, Sở TNMT phát sinh 88 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh được giao và 02 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, gồm:

          - Đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh: 88 đơn, đã ban hành quyết định giải quyết 86 đơn (tỉ lệ 97,73 %) trong đó vận động, thuyết phục người khiếu nại rút được 07 đơn KN và thực hiện đúng các trình tự về rút đơn KN theo quy định; kết quả giải quyết KN đúng 01 đơn (tỉ lệ 1,16 %), KN sai 85 đơn (tỉ lệ 98,84%).

          - Đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở: 02 đơn; đã giải quyết 02 đơn (tỉ lệ 100%); kết quả giải quyết KN sai 02 đơn (tỉ lệ 100%).

          - Về thời hạn giải quyết đơn: Đoàn đã kiểm tra 88/88 hồ sơ giải quyết khiếu nại (trong đó đơn có cùng vụ việc là 56 đơn gồm: 28 đơn khiếu nại đất Công ty Mía Đường, 15 đơn khiếu nại dự án mở rộng đường Lý Thường Kiệt, 13 đơn khiếu nại dự án mở rộng đường 30/4) còn lại là đơn lẻ.

Qua kiểm tra 13 hồ sơ (dự án đường Lý Thường Kiệt, Dự án đường 30/4), về thời gian giải quyết đơn quá hạn là 13/13 vụ (tỉ lệ 100%). Nguyên nhân quá hạn theo báo cáo giải trình của Sở là do phát sinh cùng lúc nhiều vụ việc, tính chất phức tạp, có tính chất lịch sử (đường Lý Thường Kiệt); hồ sơ, tài liệu, chứng cứ không đầy đủ (đường 30/4), liên quan đến chính sách đất đai qua các thời kỳ (đất Công ty Mía Đường) phải xin chủ trương nhiều lần. Các vụ quá thời hạn, Sở TNMT đều có báo cáo UBND tỉnh xin gia hạn và được UBND tỉnh chấp thuận.

          Nội dung, chất lượng giải quyết đơn là đảm bảo theo quy định của pháp luật.

          3.2. Công tác tham mưu giải quyết TC

          Trong kỳ kiểm tra, phát sinh 02 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, đã giải quyết 02 đơn tỉ lệ 100%; kết quả giải quyết: TC đúng, đã kỷ luật buộc thôi việc 01 công chức (vụ ông Đặng Thanh Việt thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) và người TC rút đơn TC; tuy nhiên Sở vẫn tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

          Kết quả: TC sai

          Về thời hạn thụ lý, giải quyết đơn TC: Đảm bảo về thời gian theo quy định (vụ ông Đặng Thanh Việt giải quyết 50 ngày, vụ ông Nguyễn Bảo Châu giải quyết 120 ngày (có quyết định gia hạn thêm 60 ngày theo Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011).

          Giải quyết đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

          4. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật về thanh tra

          Trong kỳ thanh tra, Sở TNMT thực hiện phê duyệt  kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định vào thời điểm cuối năm trước, cụ thể:

          Quyết định số 5619/QĐ-STNMT, gồm: 08 cuộc thanh tra và 182 cuộc kiểm tra;

          Quyết định số 7075/QĐ-STNMT, gồm: 06 cuộc thanh tra và 148 cuộc kiểm tra,

          Quyết định số 7232/QĐ-STNMT, gồm: 05 cuộc thanh tra và 126 cuộc kiểm tra,.

          Trong 03 năm sở đã triển khai thực hiện được 19 cuộc thanh tra (15 cuộc theo kế hoạch và 04 cuộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh) và 456 cuộc kiểm tra.

Kiểm tra hồ sơ lưu của 19/19 cuộc thanh tra về trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 05/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; về thời hạn tiến hành cuộc thanh tra đảm bảo theo quy định.

          Về nội dung kết luận thanh tra cơ bản đảm bảo theo quy định, kết luận, kiến nghị đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, rõ ràng; đã kiến nghị: thu hồi 117.733,8m2 đất; đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành 17 quyết định xử phạt VPHC đối với 17 tổ chức với tổng số tiền: 1.362.827.000 đồng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 02 tổ chức.

          Các kết luận, kiến nghị  Sở TNMT đều có công văn đôn đốc, nhắc nhở; kiểm tra kết quả công tác xử lý sau thanh tra trong kỳ thanh tra hoàn thành 100%.

          Tuy nhiên, còn một số hạn chế sau: Nhật ký của 19/19 Đoàn thanh tra viết còn sơ sài, chưa chi tiết nội dung công việc từng thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa xuyên suốt thời gian thanh tra; thông báo "công bố" 19/19 kết luận thanh tra là sử dụng chưa đúng từ ngữ theo quy định.

          5. Thực hiện pháp luật về PCTN

          5.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch PCTN

          Sở đã ban hành Kế hoạch công tác PCTN trong 03 năm, gồm các Kế hoạch: số 468/KH-STNMT ngày 22/01/2016,  số 2475/KH-STNMT ngày 22/5/2017, số 560/KH-STNMT ngày 25/01/2018, nội dung cơ bản xác định được những mục tiêu cần đạt được trong công tác PCTN. Trên cơ sở Kế hoạch của Sở, các đơn vị trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch PCTN áp dụng tại đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

          5.2. Về việc công khai, minh bạch trong hoạt động

          - Về thủ tục hành chính: Sở đã công khai 81 thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và niêm yết công khai tại cơ quan để cá nhân, tổ chức có thể tra cứu, tìm hiểu theo quy định.

          - Về lĩnh vực tài chính ngân sách:

          + Sở và các đơn vị trực thuộc có ban hành các quyết định công bố công khai dự toán ngân sách các năm 2016, 2017 và 2018; quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015, 2016 và 2017 theo quy định.

          + Về hình thức công khai: Chưa thể hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định, chỉ gửi trên Egov cho công chức trong cơ quan.

          - Về lĩnh vực mua sắm công: Sở và các đơn vị trực thuộc có xây dựng Kế hoạch mua sắm thường xuyên tại cơ quan và thực hiện theo quy định.

          - Về huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân: Không có.

          - Về xây dựng cơ bản:

          + Trong thời kỳ thanh tra, Sở được giao làm chủ đầu tư thực hiện 02 công trình xây dựng; Sở đã thực hiện đúng theo quy định về Luật Đấu thầu; công khai thông tin mời thầu và lựa chọn thầu trên Báo đấu thầu theo quy định pháp luật.

          - Về quản lý, sử dụng đất: Sở có công khai trên trang thông tin điện tử Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND tỉnh; công khai thông tin về đơn vị đề nghị thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp.

          - Về tổ chức cán bộ, quy tắc ứng xử: Sở đã thực hiện công khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018; quy hoạch, bổ nhiệm; quy chế làm việc; kế hoạch luân chuyển, điều động; việc bổ nhiệm đúng quy định.

          - Về tiêu chuẩn, chế độ, định mức: Sở và các đơn vị trực thuộc có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; đối với Sở thì ban hành chung một quyết định quy chế chi tiêu nội bộ vào năm 2013; sửa đổi bổ sung vào năm 2016 và ban hành mới vào năm 2018.

          5.3. Về chuyển đổi vị trí công tác

          Sở có lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác vào cuối năm 2016 (Quyết định số 5584/QĐ-STNMT ngày 24/10/2016) và áp dụng kế hoạch này cho 02 năm 2016 và 2017; năm 2018 Sở ban hành Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 02/01/2018. Nội dung các kế hoạch luân chuyển nêu ra điều kiện luân chuyển, không thể hiện cụ thể số lượng đối tượng cần thực hiện luân chuyển trong năm.

          Kết quả trong 03 năm Sở đã chuyển đổi 45 trường hợp (năm 2016: 08 trường hợp; năm 2017: 27 trường hợp; năm 2018: 10 trường hợp).

          5.4. Về việc tặng quà, nộp lại quà tặng

          Sở có chỉ đạo quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo chấp hành nghiêm quy định trong sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết. Kết quả không phát sinh trường hợp vi phạm.

          5.5. Kết quả thực hiện công tác minh bạch tài sản và thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

          - Kết quả kiểm tra hồ sơ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập (KK MB TSTN) năm 2016, 2017, 2018 cho thấy: Sở TNMT có văn bản triển khai tổ chức thực hiện KK MB TSTN; có lập danh sách người có nghĩa vụ KK của các năm, thời gian lập trước ngày 30/11 hàng năm theo đúng quy định; đơn vị có lập Kế hoạch công khai bản KK, có lập biên bản công khai và kết thúc công khai bằng hình thức niêm yết tại Văn phòng Sở, có sự tham gia của BCH CĐCS; năm 2016, 2017 thực hiện báo cáo kết quả MB TSTN theo đúng quy định, riêng đối với năm 2018, báo cáo kết quả MBTS TN được ký vào ngày 02/4/2019, thời gian báo cáo trễ hơn so với chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2961/UBND-NC ngày 29/11/2018; đơn vị thực hiện lưu giữ bản bản KK đúng quy định.

           - Số đối tượng thuộc diện phải KK/số đối tượng đã thực hiện KK năm 2016 là 24/24 người, năm 2017 là 20/20 người, năm 2018 là 21/21 người, đạt 100%.

          - Qua kiểm tra các bản KK của Sở, nhìn chung đã thực hiện kê khai đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP. Tuy nhiên trong năm 2016 và 2017 đơn vị còn một số bản KK có sai sót như chưa KK rõ các thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, số giấy CNQSDĐ; chưa KK đủ thu nhập trong năm nhất là thu nhập khi có phát sinh bán xe ô tô và chuyển nhượng đất, việc này đã được xử lý.

          5.6. Việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC)

          Sở có xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, xác định các nội dung cơ bản trong nhiệm vụ CCHC về thủ tục hành chính, tài chính công, quản lý CB, CC,VC hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước (họp không giấy, hỏi đáp trực tuyến, hộp thư điện tử, v.v); định kỳ quý I, 06 tháng, năm có báo cáo kết quả đúng quy định.

          Việc chi trả lương qua tài khoản ngân hàng được quán triệt thực hiện 100% đối tượng tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

          5.7. Việc xử lý tin báo, giải quyết TC hành vi tham nhũng

          - Sở có tổ chức tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp qua trang điện tử hỏi đáp trực tuyến của tỉnh; đường dây nóng về thủ tục hành chính. Kết quả trong 03 năm, Sở đã tiếp nhận tổng cộng 178 câu hỏi trên trang hỏi đáp trực tuyến; đã xử lý 178/178 câu hỏi (tỷ lệ 100%), trong đó có 149/178 câu đúng hạn (83.7%), 29/178 câu trễ hạn (16.3%). Không phát hiện dấu hiệu tham nhũng qua kênh tiếp nhận này.

          - Về tiếp nhận và xử lý TC: Trong 03 năm Sở phát sinh 01 đơn TC thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (TC Giám đốc VPĐK tỉnh Tây Ninh chi nhánh Tân Biên); kết quả người TC rút đơn, không có dấu hiệu tham nhũng.

           5.8. Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng

          Sở TNMT phát sinh một trường hợp tham nhũng tại Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Sở (Nguyễn Thị Phượng), do Sở tự kiểm tra phát hiện năm 2015, sau đó tiến hành làm rõ dấu hiệu tham nhũng trước khi chuyển cơ quan điều tra (qua đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì năm 2017). Hiện vụ việc đã được cơ quan điều tra khởi tố và tiến hành điều tra theo quy định. Sở TNMT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phượng.

          5.9. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý về tham nhũng

          Thực hiện kết luận thanh tra về vụ việc tham nhũng của bà Phượng, trong đó có 02 nội dung yêu cầu Sở thực hiện là kiểm điểm lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường giai đoạn 2009 – 2013 và kế toán Sở giai đoạn 2009 – 2013. Sở đã có Báo cáo số 5296/BC-STNMT ngày 20/9/2018, nội dung xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm của 03 cá nhân theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

          5.10. Việc thanh tra công tác thanh tra PCTN

          Trong 03 năm, Sở đã tổ chức 04 đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về PCTN tại Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Hòa Thành (2016), Trung tâm CNTT (2017), Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh Châu Thành, Bến Cầu (2018).

          Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy về trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định. Về nội dung thanh tra cơ bản đảm bảo sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tại đơn vị. Qua thanh tra, không phát hiện hành vi tham nhũng nhưng đã họp kiểm kiểm rút kinh nghiệm đối với 02 đơn vị do có sai sót trong công tác chuyên môn và công tác tài chính, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh hoạt động của đơn vị. 

          5.11. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách

          Trường hợp bà Phượng, không xử lý người đứng đầu vì đã được Sở chủ động kiểm tra, phát hiện vào năm 2014 và đã tiến hành kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đang chờ kết quả xử lý của cơ quan điều tra.      

          5.12. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN

          Sở chấp hành đúng chế độ báo cáo công tác PCTN theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên nội dung báo cáo và biểu mẫu nhìn chung còn một số hạn chế, chưa thể hiện chi tiết.

          6. Việc thực hiện pháp luật về khoáng sản (trong lĩnh vực khai thác cát)

          6.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

          Trong năm 2016, 2017, 2018 Sở TNMT có Kế hoạch số 4417/KH-STNMT, Kế hoạch số 5682/KH-STNMT, Kế hoạch số 1322/KH-STNMT về việc thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức 02 cuộc triển khai các văn bản của Chính phủ và Bộ TNMT trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước cho khoảng 400 lượt cán bộ của 95 xã phường, thị trấn và 9 huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          6.2. Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

          Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh một số văn bản sau:

          - Công văn số 5237/STNMT-PQLTN của Sở TNMT gửi sở, ban, ngành có liên quan rà soát các vi phạm, tồn tại trong việc khai thác và cấp phép đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng trên địa bàn tỉnh.

          - Tham mưu cho UBND tỉnh  Báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động khai thác khoáng sản cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng.

          - Tham mưu UBND tỉnh 02 Báo cáo cho Chính phủ (Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 30/7/2018; Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 19/11/2018).

          6.3. Công tác rà soát, tham mưu liên quan đến việc cấp phép khai thác cát và công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ.

          - Công tác xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ: Giám đốc Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 1599/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, số: 694/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/1213 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

          Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Trong thời kỳ thanh tra, Sở TNMT đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân như sau:

- Năm 2016: cấp 37 giấy phép, trong đó có 06 giấy phép cát xây dựng;

- Năm 2017: cấp 18 giấy phép, trong đó có 04 giấy phép cát xây dựng;

- Năm 2018,  cấp 24 giấy phép, trong đó có 02 giấy phép cát xây dựng.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 19 giấy phép khai thác cát (bao gồm 07 giấy phép cấp trước kỳ thanh tra), trong đó hồ Dầu tiếng 16 giấy phép, sông Sài gòn 01 giấy phép, sông Vàm Cỏ Đông 02 giấy phép, với tổng công suất khai thác 665.100,0 m3/năm. 

Kiểm tra trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác cát: Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010 về các bước: Thăm dò khoáng sản; Phê duyệt trữ lượng; Kế hoạch Bảo vệ môi trường; Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phương án cải tạo phục hồi môi trường; Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ý kiến chấp thuận chủ trương của Tổng Cục thủy lợi; Cấp phép khai thác.

          6.4. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát.

          * Kiểm tra, thanh tra của Bộ TNMT

          Năm 2016, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Sở TNMT (TCĐC&KS) kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 553/QĐ-ĐCKS ngày 07/7/2016 của TCĐC&KS VN, qua đó Đoàn đã kiểm tra 10 doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện một số vi phạm như:  Không ban hành và niêm yết nội quy trình vận hành thiết bị, xe máy trong hoạt động khai thác theo quy định, không lập phê duyệt và nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước; không thả phao, biển báo an toàn cho phương tiện ghe, không trang bị áo phao.

          Ngày 21/9/2016, TCĐC&KS VN có Công văn số 2567/ĐCKS-KSMN về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, kèm theo các thông báo khắc phục tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản.

          Ngày 06/10/2016, Sở TNMT có Công văn số 5237/STNMT-PQLTN về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2567/ĐCKS-KSMN ngày 21/9/2016 của TCĐC&KS VN đến các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

          Sau khi các tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản, ngày 24/01/2017, Sở TNMT có Công văn số 485/STNMT-PQLTN về việc khắc phục theo kết luận của Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 553/QĐ-ĐCKS ngày 07/7/2016 của TCĐC&KS VN.

          Ngày 20/4/2018, TCĐC&KS VN có Quyết định số 396/QĐ-ĐCKS về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản (hậu kiểm) tại tỉnh Tây Ninh, kết quả kiểm tra: Hầu hết các doanh nghiệp đã khắc phục được các tồn tại, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, Thông báo sau kiểm tra do các cơ quan QLNN có thẩm quyền về khoáng sản tiến hành từ năm 2015-2017 (Hiện nay, trong khu vực Hồ Dầu Tiếng các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản đã lắp đặt đầy đủ trạm cân, camera giám sát theo quy định).

          * Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý của Sở TNMT

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 20/4/2017, về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT làm Trưởng đoàn; Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng, do Giám đốc Sở TNMT làm Tổ trưởng; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số sai phạm trong công tác hoạt động khai thác khoáng sản như: Không có mặt Giám đốc điều hành mỏ; đóng tàu chở cát khi chưa có giấy phép, đã kết luận, kiến nghị, xử lý:

          - Đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các tàu vi phạm của 07 tổ chức, cá nhân khai thác trái phép, với tổng số tiền 534.500.000 đồng.

          - Đã xử lý hành vi khai thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác với tổng số tiền 150 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 09 tháng kể từ ngày 07/6/2018 đến ngày 07/3/2019, đối với 3 đơn vị là: Công ty TNHH MTV Long Hải Sơn, DNTN Thành Phúc, Liên doanh Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.

          - Kết hợp với Phòng CS Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Tây Ninh bắt 09 vụ, xử phạt 05 vụ với số tiền 156,5 triệu đồng, tịch thu 129,11m3 cát.

          7. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác báo  cáo (BC)

          Sở có tiếp nhận kịp thời và đầy đủ các văn bản triển khai, hướng dẫn thống nhất thực hiện của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; hàng năm Sở có thực hiện chế độ BC công tác TCD, giải quyết KNTC, PCTN định kỳ đảm bảo theo thời gian quy định.

          Tuy nhiên, đơn vị còn một số hạn chế về công tác báo cáo như sau:

          - Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính: chưa nêu rõ tên từng cuộc thanh tra, chưa thể hiện được kết quả phát hiện qua công tác thanh tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chưa thể hiện rõ theo từng nội dung thanh tra chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành, chưa đảm bảo theo đề cương hướng dẫn tại Công văn số 194/TTr-VP ngày 28/8/2017 của Thanh tra tỉnh.

          - BC về công tác TCD, giải quyết KNTC:  chưa thể hiện nội dung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC và PCTN; chưa thể hiện rõ công tác TCD định kỳ và đột xuất của đơn vị; chưa thể hiện rõ số đơn tiếp nhận, phân loại là đơn KN, TC, phản ánh kiến nghị. Số liệu trong các biểu mẫu báo cáo KNTC chưa logic, chưa đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP và của thanh tra tỉnh; chưa thể hiện nội dung công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng theo quy định tại mẫu báo cáo số 02 và số 03 của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

          8. Việc triển khai, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

          - Có cử công chức tham gia tập huấn việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC; có áp dụng thực hiện việc sử dụng phần mềm KNTC tại đơn vị. Tuy nhiên, việc nhập liệu vào phần mềm KNTC chưa đầy đủ theo quy định.

          III. Kết luận

          1. Mặt làm được

          Trong 3 năm qua, Giám đốc Sở TNMT đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện các luật: TCD, thanh tra, KN, TC, PCTN, Khoáng sản theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh;

          Đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý, giải quyết 86/88 đơn khiếu nại lần 2 đạt 97,73 % trong đó thuyết phục, vận động rút 07 đơn; giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền 2/2 đơn đạt 100%.

          Đã chủ động phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, cơ bản sát với thực tế và chỉ đạo thanh tra, kiểm tra thực hiện theo kế hoạch đáp ứng theo yêu cầu.

          Đã triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật về PCTN đúng theo quy định.

Đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT trong lĩnh vực khoáng sản; tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát đúng theo quy định; kiên quyết chỉ đạo, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát xây dựng nói riêng.

          2. Thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân

          (1) Công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết KN chưa đảm bảo về thời gian theo quy định, mặc dù Sở TNMT có báo cáo xin gia hạn và được UBND tỉnh đồng ý, nhưng Luật Khiếu nại không quy định việc gia hạn giải quyết. Nguyên nhân của việc chậm trễ chủ yếu là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường khi thực hiện các dự án, thường phát sinh đồng loạt cùng lúc, tính chất phức tạp, có tính lịch sử, thời gian xảy ra vụ việc đã lâu, nhiều vụ việc phải xin ý kiến cấp Bộ, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai qua các thời kỳ còn chưa bảo đảm; một số cán bộ, công chức làm công tác giải quyết KNTC năng lực cũng còn hạn chế, việc tham mưu, đề xuất chưa chặt chẽ, phải bổ sung, nên kéo dài thời gian...

Việc nhập liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đã được tập huấn, triển khai, chỉ đạo nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, mặt khác việc nhận dữ liệu từ hệ thống này phải kết nối từ Ban tiếp công dân tỉnh, do Ban TCD chưa kịp thời nhập và chuyển dữ liệu trên hệ thống cho Sở, nên gặp khó khăn.

           (2) Công tác thanh tra hành chính: Một số cuộc thanh tra còn chưa bảo đảm thời gian; Nhật ký của các Đoàn thanh tra viết chưa đảm bảo theo quy định; chưa thanh tra thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên, khoán sản, môi trường, kế hoạch sử dụng đất của tất cả các UBND các huyện, thành phố để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại về các lĩnh vực nêu trên (chủ yếu mới kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp).

          (3) Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chỉ đạo, nhưng còn để xảy ra vụ việc tham nhũng tại đơn vị (năm 2013), mặc dù do đơn vị tự phát hiện năm 2014, nhưng việc kiểm tra, giám sát, xử lý còn chưa chặt chẽ, dẫn đến khiếu kiện kéo dài (hiện nay Cơ quan Điều tra đang thụ lý). Việc KK TSTN năm 2016, 2017 còn có một số sai sót như: Chưa KK rõ các thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, số giấy CNQSDĐ; chưa KK đủ thu nhập trong năm nhất là thu nhập khi có phát sinh bán xe ô tô và chuyển nhượng đất ... (đơn vị đã khắc phục trong năm 2018). Việc chuyển đổi vị trí việc làm chưa ban hành kế hoạch từng năm (Kế hoạch năm 2016 áp dụng cho hai năm, không có danh sách đối tượng cần chuyển đổi kèm theo) là không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ TNMT (riêng năm 2018 thực hiện đúng yêu cầu).

          (4) Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã được quan tâm, nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế, cụ thể: Hàng năm đã lập kế hoạch kiểm tra các tổ chức cá nhân, nhưng chưa lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; dẫn đến công tác quản lý Nhà nước của một số địa phương chưa chặt chẽ, còn để xảy ra khai thác trái phép, vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục khi khai thác khoáng sản (riêng năm 2017-2018 đã chỉ đạo, xử lý quyết liệt việc khai thác cát); việc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản có vụ việc chưa chặt chẽ.

           (5) Công tác báo cáo: Số liệu trong các biểu mẫu BC chưa logic, chưa đúng theo hướng dẫn của Thông tư 03 của Thanh tra Chính phủ và của Thanh tra tỉnh.

          IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

          Không có.

          V. Kiến nghị biện pháp xử lý

          Từ Kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị

          1. Đối với Giám đốc Sở TNMT

          (1). Thực hiện công tác TCD, xử lý đơn thư đúng theo quy định; quyết liệt, tập trung chỉ đạo trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, trước hết là nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, chuyên viên được giao thụ lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng xác minh, thẩm định để đẩy nhanh tiến độ báo cáo, bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; Củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới. Quyết liệt chỉ đạo, thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC theo quy định của Chính phủ.

          (2). Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên các lĩnh vực; chủ động xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, kế hoạch sử dụng đất của tất cả UBND các huyện, thành phố để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại về các lĩnh vực nêu trên; kịp thời thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản nhất là cát xây dựng, đất (sỏi, phún) đá để làm nguyên liệu xây dựng sau khi cấp phép; chấn chỉnh công tác thanh tra, bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra.

           (3). Chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng tại Sở, khắc phục những tồn tại, hạn chế như kết luận đã nêu, thực hiện công khai, minh bạch nhất là công tác cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là các đơn vị, công chức trực tiếp tham gia lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

          (4). Chấn chỉnh công tác báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; biểu mẫu phải đúng quy định, khớp số liệu của báo cáo.

          (5). Tổ chức họp các đơn vị của Sở để kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, đề ra các biện pháp, thời gian, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu ở phần kết luận.

          2. Kiến nghị UBND tỉnh

          - Chỉ đạo Văn phòng ĐĐBQH-HDND và UBND tỉnh triển khai, thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC làm cơ sở cho các đơn vị và Sở TNMT kết nối sử dụng.

          - Chỉ đạo Văn phòng ĐĐBQH-HDND và UBND tỉnh, BTCD tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định, kịp thời báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý, giải quyết đối với báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của Sở TNMT, nhằm bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

          Kết luận này được thực hiện theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ./.

         

          Tải file kèm theo: KLtnttTNMT (chỉnh sửa hoàn chỉnh 2)_Signed.pdf


T.Nhân


THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNHHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ Y TẾ, ĐẤU THẦU THUỐC CHỮA BỆNH/PublishingImages/2019-11/CongBo_01012019_2_Key_11112019095345.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 1303/TTCP-V.I ngày 06/8/2019, Công văn 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 và Kế hoạch thanh tra bổ sung năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh
11/4/2019 10:00 AMYesĐã ban hành

          Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 1303/TTCP-V.I ngày 06/8/2019, Công văn 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 và Kế hoạch thanh tra bổ sung năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh, sáng ngày 01/11/2019, tại Sở Y tế  Tây Ninh, ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 138/QĐ-TTr ngày 29/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố quyết định có Giám đốc Sở Y tế ông Hoa Công Hậu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ông Nguyễn Văn Huấn, lãnh đạo các phòng, giám đốc các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng, Giám đốc BHXH huyện, thành phố, Giám đốc các bệnh viện đa khoa tư nhân và chủ cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có liên quan đến thanh toán quỹ bảo hiểm y tế cùng thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.

          Tại đây, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Chánh Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí đề nghị Sở Y tế, BHXH tỉnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

          Thời gian thanh tra là 45 ngày./.

          Một số hình ảnh liên quan


CongBo_01012019_1.jpg

CongBo_01012019_2.jpg 

CongBo_01012019_3.jpg

P.Nam

Giấy mời số 14/GM-TTr ngày 20/9/2019 về việc mời tham dự giao ban quý III/2019Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinGiấy mời số 14/GM-TTr ngày 20/9/2019 về việc mời tham dự giao ban quý III/2019/PublishingImages/2019-09/ThuMoi_23092019_Key_23092019080128.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.
9/23/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố (trường hợp do bận  đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

2.2. Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu (kèm theo), đối chiếu những nhiệm vụ theo Thông số 26/TB-TTr  ngày 15/7/2019 của Thanh tra tỉnh thông báo kết luận của chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh, chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Thanh tra hành chính: Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; chuẩn bị thanh tra diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

- Việc nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh tại ngành, địa phương mình.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, địa phương mình; công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, qua công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra: Tiến độ các cuộc thanh tra, chất lượng kết luận thanh tra; việc tiếp công dân của người đứng đầu, thông báo đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác nhập liệu, chấp hành chế độ báo cáo.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian, mặc trang phục ngành theo quy định./.


File kèm theo: 14_20092019_GiayMoiQuyIII.pdf

M.An

Công văn 410/TTr-NV3 Triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2Phòng chống tham nhũng; Hoạt động ngành Thanh traTinCông văn 410/TTr-NV3 Triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2/PublishingImages/2019-09/ThamNhung_20092019_Key_23092019082425.jpg
Thực hiện Công văn số 2029/UBND-NCPC ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai tài liệu hướng dẫn chỉ số kiểm soát tham nhũng B2 theo Công văn số 1451/TTCP-C.IV ngày 26/8/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:
9/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo một số nội dung như sau:

- Các Phòng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng và đầy đủ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1451/TTCP-C.IV (kèm theo) để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Mỗi công chức cần nhận thức rõ kết quả chỉ số kiểm soát tham nhũng B2 phụ thuộc vào chất lượng quản lý nhà nước, từ đó có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc chủ động, chuyên nghiệp, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống và đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ;

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp các phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan; tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng nắm chắc tình hình xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường giám sát chặt chẽ đoàn thanh tra, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nhất là khi tiến hành làm việc với doanh nghiệp; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác PCTN trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định;

- Lãnh đạo phụ trách khối thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ gắn với phòng, chống tham nhũng, kịp thời cảnh báo, nhắc nhỡ những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, báo cáo đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh biện pháp phòng ngừa đối với từng biểu hiện cụ thể.

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này./.


Tai file kèm theo: ThongTinChiSoB2_19092019.rar

Đ.Duy

Thư mời Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinThư mời Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019/PublishingImages/2019-09/ThuMoi_23092019_Key_23092019080128.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.
9/20/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

GIẤY MỜI


Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019.

1. Thành phần dự họp, kính mời

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì;

- Lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố (trường hợp do bận  đột xuất không tham dự được, phải báo cáo xin phép Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời giao cho cấp phó chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị).

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019;

- Ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp;

- Kết luận của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phân công thực hiện

4.1. Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt, chuẩn bị hội trường, phục vụ Hội nghị.

2.2. Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu (kèm theo), đối chiếu những nhiệm vụ theo Thông số 26/TB-TTr  ngày 15/7/2019 của Thanh tra tỉnh thông báo kết luận của chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh, chuẩn bị ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau:

- Thanh tra hành chính: Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chất lượng các cuộc thanh tra; chuẩn bị thanh tra diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; công tác nắm tình hình chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch xã, phường, thị trấn; tình hình khiếu nại đông người; vì sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn quá hạn nhiều. Riêng Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm rõ việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại còn quá hạn nhiều.

- Việc nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh tại ngành, địa phương mình.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, địa phương mình; công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới.

4.3. Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo lĩnh vực phân công, qua công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra: Tiến độ các cuộc thanh tra, chất lượng kết luận thanh tra; việc tiếp công dân của người đứng đầu, thông báo đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác nhập liệu, chấp hành chế độ báo cáo.

* Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, không báo cáo lại kết quả đạt được, chỉ nêu những kinh nghiệm hay, những tồn tại; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, thời gian không quá 7 phút.

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản Egov theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

Đề nghị các đơn vị tham dự họp đúng thành phần, thời gian, mặc trang phục ngành theo quy định./.


Tải file thư mời và tài liệu kèm theo:  TaiLieuDuHop_27092019.rar


M.An

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀ CẦU BẾN ĐÌNHHoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀ CẦU BẾN ĐÌNH/PublishingImages/2019-07/Nam_16072019_Key_17072019124436.jpg
Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

          Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018, sáng ngày 16/7/2019, tại Sở Giao thông – Vận tải  Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Sở GTVT Tây Ninh và các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 115/QĐ-TTr ngày 16/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố quyết định có Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Ban QLDA ĐT XD ngành Giao thông Đặng Hoàng Chương, lãnh đạo các phòng có liên quan, cùng thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra Dự án đường và cầu Bến Đình do Sở Giao thông – Vận tải Tây Ninh làm chủ đầu tư; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quy định của Luật thanh tra năm 2010./.

          Thời gian thanh tra là 45 ngày./.


Nam_16072019.jpg


P.Nam

Thư mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu nămTinThư mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm/PublishingImages/2019-07/ThuMoi_17072019_Key_17072019130116.jpg
Thực hiện Công văn số 1162/TTCP-VP ngày 12/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra.
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

          Thanh tra tỉnh trân trọng kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra, cụ thể như sau:

          I. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

          - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh;

          - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

          - Lãnh đạo các phòng Thanh tra tỉnh;

          - Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh;

          - Chánh Thanh tra các huyện, thành phố;

          - Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế.

          - Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh.

          II. Thời gian, địa điểm 

          1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút,  ngày 18/7/2019 (thứ Năm).

          2. Địa điểm:  VNPT Tây Ninh, số 1, đường Phạm Công Khiêm, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

          Có tài liệu Hội nghị gửi kèm, đề nghị các đồng chí nghiên cứu.

          Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, đến dự đầy đủ, đúng thành phần để Hội nghị đạt kết quả./.  

          (Công chức ngành thanh tra mặc trang phục ngành)


          File thư mời đính kèm: GiayMoiHoiNghiTrucTuyen_18072019.pdf


M.An

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ/PublishingImages/2019-07/Hay_12072019_Key_17072019123808.jpg
Ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019.
7/16/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

          Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng nai và Tây Ninh. Đại diện Cục III Thanh tra Chính phủ có ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III.

          Hội nghị do ông Võ Huy Hoàng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Cụm trưởng) chủ trì. Sau khi nghe Cụm trưởng thông qua dự thảo Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch Hội thao năm 2019, có 5/6  thành viên phát biểu với 7 ý kiến đóng góp, Cụm thảo luận và đi đến thống nhất.

          Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng Cục III phát biểu 5 vấn đề liên quan đến công tác trong ngành tra, đặc biệt tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hiện nay của toàn thể CCNLĐ trong ngành.


Hay_12072019.jpg

          

          Thành phần tham dự Hội nghị


C.Hây

 Khối thi đua Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTin Khối thi đua Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019/PublishingImages/2019-06/ThiDua_HoaThanh_31052019_Key_05062019074345.jpg
Ngày 31/5/2019 tại UBND huyện Hòa Thành, Khối thi đua Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra huyện, thành phố; đại diện Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra; đại diện UBND huyện Hòa Thành có ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch thường trực.
6/3/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Sau khi nghe Khối phó thi đua (Thanh tra huyện Hòa Thành) Báo cáo dự thảo sơ kết 6 tháng, có 03 ý kiến phát biểu điều chỉnh, bổ sung; có 02 báo cáo tham luận chia sẽ kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, …được nhiều ý kiến tán thành.

          Trước khi kết thúc Hội nghị ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ ra nhiều nội dung đã làm được, một số nội dung cần khắc phục trong công tác công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…đồng thời đề nghị Thanh tra huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Khẩn trương triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành trong quý III/ 2019; công tác giải quyết KNTC cần xác định nhiệm vụ của mình là tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại quyết định hành chính. Lưu ý "Trách nhiệm thông tin, báo cáo trong công tác giải quyết tố cáo" được quy định trong Luật Tố cáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; trong công tác phòng, chống tham nhũng cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng. Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, trong đó có nội dung "kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị" đề nghị Thanh tra các huyện nghiên cứu vì hiện nay việc kê khai tài sản, thu nhập còn một số tồn tại cần khắc phục.

          Ông Lê Hồng Vân đồng thuận theo ý kiến phát biểu của Chánh Thanh tra tỉnh và có hướng tạo điều kiện cho Thanh tra huyện Hòa Thành đáp ứng công việc được giao để góp phần cho ngành Thanh tra  trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.         

 

ThiDua_HoaThanh_31052019.jpg

Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

C.Hây

THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinTHANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-05/DMC_17052019_Key_27052019073334.jpg
Ngày 17/5/2019, tại trụ sở UBND Huyện Dương Minh Châu, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện UBND Huyện Dương Minh Châu và các đơn vị có liên quan để công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 03/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đối với UBND Huyện Dương Minh Châu.
5/24/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

         Tham gia buổi công bố có ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu; lãnh đạo UBND các xã, phòng ban có liên quan, cùng các thành viên Đoàn thanh tra.

         Sau khi công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, Ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay các sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân của chủ đầu tư và những người có liên quan để xảy ra sai phạm, qua đó có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh không để tiếp tục xảy ra các thiếu sót, sai phạm như Kết luận đã nêu trong công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới..

          Ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu thống nhất với Kết luận thanh tra và sẽ chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện khắc phục các sai phạm mà Kết luận thanh tra đã nêu./.

           Quan cảnh buổi công bố.

DMC_17052019.jpg


Phương Nam

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀNH THANH TRAHoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinHỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀNH THANH TRA/PublishingImages/2019-05/HoiNghi_07052019_1_Key_20052019143229.jpg
          Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại hội trường UBND tỉnh Tây Ninh diễn ra Hội nghị trực tuyến giữa Thanh tra Chính phủ với các địa phương về việc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.
5/10/2019 3:00 PMYesĐã ban hành

          Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban Đảng: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

          Tại Hội nghị, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã triển khai chi tiết, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 363 cho các địa phương đồng thời nêu rõ về quan điểm, chủ trương, phương pháp của Kế hoạch.

          Các địa phương đã chia sẽ một số kinh nghiệm trong việc xử lý, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; bàn bạc và thống nhất cao việc đề xuất và thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

          Hội nghị đã kết thúc thành công; Thanh tra chính phủ và các địa phương thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện.

 

          Một số hình ảnh tại hội nghị.

HoiNghi_07052019.jpg


X.Quang

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnhHoạt động ngành Thanh traTinQuyết định 10/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-06/QuyetDinh_15042019_Key_06062019222658.jpg
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4/19/2019 11:00 PMYesĐã ban hành

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

          Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-TTr ngày 22    tháng 02 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

          "2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: Có 04 phòng, cụ thể như sau:

          a) Văn phòng;

          b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế - Xã hội (Phòng Nghiệp vụ 1);

          c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Tài nguyên (Phòng Nghiệp vụ 2);

          d) Phòng Thanh tra về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 3).

          Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh."

          Điều 2. Tổ chức thực hiện

          Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Điều 3. Hiệu lực thi hành

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4  năm 2019./.


          Tải file đính kèm: QuyetDinh_10_2019_15042019.pdf

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tây NinhHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinThanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh/PublishingImages/2019-04/GiaoDuc_09042019_2_Key_12042019073414.jpg
Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018; sáng ngày 09/4/2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Sở GD&ĐT Tây Ninh và các phòng ban có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 42/QĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố quyết định có Giám đốc Sở GD&ĐT Mai Thị Lệ, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban có liên quan, cùng thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.
4/12/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị dạy học do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh làm chủ đầu tư, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Phó Chánh Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng đề nghị Lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

          Thời gian thanh tra là 45 ngày./. 


          Một số hình ảnh trong buổi công bố:

GiaoDuc_09042019_3.jpg


GiaoDuc_09042019_1.jpg


P.Nam

Hội nghị giao ban quý I/2019Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh tra; Kết quả thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinHội nghị giao ban quý I/2019/PublishingImages/2019-04/GiaoBanQuyI_29032019_3_Key_01042019163453.jpg
Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2019, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ Quý I/2019 với thanh tra các sở, huyện, thành phố để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2019.
4/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

         Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh nêu những vấn đề trọng tâm cần thảo luận cụ thể: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất; trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng kết luận thanh tra hành chính; công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ; công tác xây dựng ngành; trong đó tập trung báo cáo rõ tình hình cung cấp tài liệu phục vụ công tác công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2018 và công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ.

         Lần lượt các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố, đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện  nhiệm vụ; các đồng chí là Lãnh đạo, trưởng phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã có ý kiến trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm liên quan vấn đề trọng tâm cần được thống nhất, quyết tâm thực hiện trong quý tới.

 

         Trong hội nghị đã trao cờ và bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ.

         Một số hình ảnh trong Hội nghị.

GiaoBanQuyI_29032019_1.jpg

Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện: Thanh tra huyện Dương Minh Châu.

Bằng khen phong trào thi đua khối huyện: Thanh tra huyện Gò Dầu và Thanh tra thành phố.

GiaoBanQuyI_29032019_4.jpg

Tập thể lao động xuất sắc: Văn phòng

GiaoBanQuyI_29032019_3.jpg

Chiến sĩ thi đua cơ sở: Lê Phan Mỹ An

GiaoBanQuyI_29032019_2.jpg

Bằng khen của Thanh tra Chính phủ: Thanh tra huyện Bến CầuV.Lịnh

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinHội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019/PublishingImages/2019-03/HN_VungTau_19032019_Key_26032019154415.jpg
Ngày 19/3/2019 tại Thanh tra tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019, do Thanh tra tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu làm Cụm trưởng.
3/26/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

          Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng nai và Tây Ninh.

          Hội nghị do ông Võ Huy Hoàng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu chủ trì. Sau khi nghe Cụm trưởng thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và Bản giao ước thi đua,  có 5/6  thành viên góp ý, Cụm thảo luận và đi đến thống nhất.

          Bản giao ước thi đua được điều chỉnh, bổ sung, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh ký kết tại Hội nghị.

          Một số hình ảnh trong Hội nghị.

HN_VungTau_19032019.jpg

Thành phần dự Hội nghị


C.Hây

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2019Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinThanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2019/PublishingImages/2016-06/ThuMoi_Key_16062016090834.png
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2019 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2019.
3/25/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

          1. Thành phần dự họp, kính mời

          - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì hội nghị;

          - Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

          - Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố;

          2. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019 (thứ Sáu).

          - Địa điểm: Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          3. Nội dung

          Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu Báo cáo kết quả công tác quý I và phương hướng quý II/2019, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu các nội dung sau:

          - Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất;

          - Trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng kết luận thanh tra hành chính;

          - Công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2018;

        - Công tác tham mưu, chấp hành chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-CP và thực hiện nhập liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia của Thanh tra Chính phủ;

          - Công tác xây dựng ngành;

          * Các cơ quan thanh tra, các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần tập trung các nội dung nêu trên.

          Đề nghị các cơ quan thanh tra cử công chức dự họp đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị nội dung phát biểu./.

          Tải file thư mời: GiayMoi_05_25032019.pdf

Sao gửi Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban cán sự  Đảng Thanh tra Chính phủHoạt động ngành Thanh tra; Lịch tiếp công dân; Triển khai thanh traBài viếtSao gửi Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban cán sự  Đảng Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2019-03/NghiQuyet_25032019_Key_25032019142533.jpg
Thanh tra tỉnh có phát hành CÔng văn 130/TTr-VP ngày 25/03/2019 của Thanh tra tỉnh về việc Sao gửi Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của Ban cán sự  Đảng Thanh tra Chính phủ.
3/25/2019 3:00 PMYesĐã ban hành

          Kính gửi: Thanh tra các sở, huyện, thành phố.

 

         Thanh tra tỉnh nhận được Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019.

          Thanh tra tỉnh sao gửi Nghị định nêu trên đến Thanh tra các sở, huyện, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện.

          Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ  ngày 11/3/2019 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã được chuyển qua eOffice của Thanh tra các sở, huyện, thành phố và đăng tải trên "Mục văn bản mới" Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Tải file Nghị quyết: NQ32 -TTCP_Ngay11032019.pdf

M.An

KIỂM TRA THỰC TẾ LẦN 2 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinKIỂM TRA THỰC TẾ LẦN 2 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-03/MTQG_14032019_3_Key_14032019084345.jpg
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr  ngày 02/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đối với UBND Huyện Dương Minh Châu, từ ngày 07/3 đến ngày 12/3/2019,  Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế thi công lần 02 đối với 51 công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG XD Nông thôn mới Huyện Dương Minh Châu trên địa bàn các xã Chà Là, Cầu Khởi, Bến Củi do UBND xã Chà Là, Cầu Khởi, Bến Củi và Ban QLDA Huyện Dương Minh Châu làm chủ đầu tư.
3/14/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

         Tham gia với Đoàn thanh tra có đại diện Tổ giám sát – Thanh tra tỉnh, đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công.

Việc kiểm tra được tiến hành đảm bảo tính khách quan, trung thực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị và được ghi nhận bằng biên bản làm việc có xác nhận của các bên có liên quan.

         Một số hình ảnh trong quá trình đi kiểm tra thực tế: 


MTQG_14032019_1.jpg


MTQG_14032019_2.jpg


MTQG_14032019_4.jpg


MTQG_14032019_5.jpg


MTQG_14032019_6.jpg


Phương Nam

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho Bà Lưu Thị SungHoạt động ngành Thanh traTinLễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho Bà Lưu Thị Sung/PublishingImages/2019-03/01032019_Sung_Key_05032019204627.jpg
Ngày 01/3/2019, cơ quan Thanh tra tỉnh tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho bà Lưu Thị Sung, nhân viên văn thư lưu trữ Thanh tra tỉnh về nghỉ hưu kể từ ngày 01/03/2019.
3/5/2019 9:00 PMYesĐã ban hành

         Bà Lê Phan Mỹ An, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với bà Lưu Thị Sung. Qua đó, ghi nhận những đóng góp qua 34 năm công tác của bà Lưu Thị Sung đối với ngành Thanh tra.

 

01032019_Sung.jpg

Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh

 trao Quyết định nghỉ hưu cho Bà Lưu Thị Sung

 

          Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Minh Trí, đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Bà Lưu Thị Sung cho cơ quan thanh tra tỉnh và ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh trong những năm qua.

          Phát biểu tại buổi lễ, Bà Lưu Thị Sung gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đã cùng đồng hành và tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn, tập thể công chức và người lao động cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh./.

    Kim Tiến

 Một số điểm cơ bản của Luật PCTN 2018Phòng chống tham nhũng; Triển khai thanh traTin Một số điểm cơ bản của Luật PCTN 2018/PublishingImages/2019-03/LuatPCTH_05032019_Key_05032019205240.jpg
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật PCTN) đã được Quốc hội thông qua bao gồm 10 Chương và 96 Điều với nhiều nội dung đổi mới rất quan trọng. Theo đó, luật đã khắc phục một số hạn chế, bất cập được phát hiện qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PCTN, sửa đổi, bổ sung theo hướng đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập. Sau đây là một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cần được lưu ý.
3/5/2019 9:00 PMYesĐã ban hành

          1. Về kê khai tài sản, thu nhập

          Luật mới đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai (Điều 34). Theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được hạn chế "một số cán bộ, công chức" mà được mở rộng thành "cán bộ, công chức", tức toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước; ngoài ra còn có sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Về loại tài sản, thu nhập phải kê khai, ngoài những loại tài sản theo quy định trước đây như nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; luật mới đã yêu cầu kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai (Điều 35).

          Về phương thức và thời điểm kê khai (Điều 36), nếu như trước đây luật cũ không đề cập đến phương thức và thời điểm kê khai thì nay Luật PCTN năm 2018 đã quy định khá cụ thể. Theo đó, kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo 03 phương thức sau:

          - Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; sĩ quan; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019.

          - Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 năm có biến động tài sản. Trường hợp phát hiện người có nghĩa vụ kê khai không kê khai biến động thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; nếu có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (Điều 40); người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc thì tiến hành xác minh (Điều 41).

          - Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ (sẽ có Nghị định hướng dẫn chi tiết, theo quy định hiện nay thì công chức ngành Thanh tra là đối tượng phải kê khai hàng năm). Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

          Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai biến động phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (Điều 33). Bản kê khai phải được công khai tại cơ quan nơi người đó thường xuyên làm việc; bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm; bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử (Điều 39).

          Đối với trường hợp cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. Trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. (Điều 51).

          Về trình tự xác minh tài sản, thu nhập, luật mới đã quy định chi tiết, cụ thể hơn. Theo đó quy định cụ thể trình tự xác minh tài sản, thu nhập bao gồm 06 bước (Điều 44): Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập (Điều 45);  Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình (Điều 46); Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập (Điều 47); Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập (Điều 48); Kết luận xác minh tài sản, thu nhập (Điều 49); Gửi và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập (Điều 50).

          2. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan xảy ra tham nhũng

          Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách (Điều 72) tiếp tục được Luật mới kế thừa và quy định cụ thể như sau: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ tham nhũng; cấp phó phải chịu nếu xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới.

          Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp liên đới thì bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, các trường hợp được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm pháp lý bao gồm trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          Ngược lại, đối với trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật thì bị xem xét tăng nặng trách nhiệm pháp lý (Điều 73).

          3. Chuyển đổi vị trí công tác

          Những quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong luật mới vẫn được duy trì và phát huy mặt tích cực trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Theo              Điều 24, cơ quan theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định luân chuyển cán bộ.

          Cần chú ý thêm, Luật quy định rõ việc chuyển đổi vị trí công tác phải có kế hoạch luân chuẩn định kỳ hàng năm, đảm bảo nguyên khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan. Đặc biệt tuyệt đối không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

          Những vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi (Điều 25) cũng được quy định rõ như người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

          Đối với cơ quan chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi.

          4. Kiểm soát xung đột lợi ích

          Kiểm soát xung đột lợi ích là một quy định mới của Luật PCTN năm 2018 nhằm bảo đảm tốt hơn việc phòng ngừa tham nhũng vốn đã được đặt ra trong các hội thảo khoa học, đòi hỏi phải có một quy định cụ thể nhằm ngăn chặn những nguy cơ khiến cho công vụ, nhiệm vụ của công chức thiếu sự khách quan, vô tư. Theo đó, tại Điều 23, người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

          Cơ quan cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý. Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp sau đây: Giám sát; đình chỉ, tạm đình chỉ; tạm thời điều chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác.

          Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Nguyễn Đăng Duy

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh traTinHỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019/PublishingImages/2019-03/04032019_1_Key_04032019134541.jpg
Ngày 27/02/2019 tại UBND huyện Gò Dầu, Khối thi đua Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra huyện, thành phố; đại diện Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra; đại diện UBND huyện Gò Dầu có bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện.
3/4/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

          Hội nghị do Thanh tra huyện Gò Dầu (Khối trưởng) chủ trì. Sau khi nghe Khối trưởng thông qua Kế hoạch, Quy chế, thang bảng điểm thi đua được 7/9 thành viên góp ý, sau đó Khối thảo luận và đi đến thống nhất.

          Trước khi kết thúc Hội nghị ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ ra nhiều nội dung đã làm được, một số nội dung cần khắc phục như trong công tác thanh tra không nhất thiết tiến hành nhiều cuộc, mà chỉ tiến hành những cuộc trọng tâm, dư luận phản ánh; giải quyết khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, cần có sự liên hệ, trao đổi, kết hợp chặt chẽ ở địa phương và cơ quan cấp tỉnh; phòng, chống tham nhũng trước hết là người đứng đầu, công chức phải có sự nêu gương không vi phạm, hành vi tham nhũng vặt hiện nay có tính phổ biến cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời; thu thập số liệu báo cáo mạnh dạng loại bỏ số liệu không hợp lý. Chánh Thanh tra tỉnh cũng khẳng định việc vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo là quan trọng, cần phải duy trì, áp dụng mới góp phần thực hiện chính phủ điện tử. Tiếp tục rà soát công việc, vị trí việc làm của từng cá nhân trong từng cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được việc tinh giản biên chế đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đảng đề ra.                     04032019_1.jpg                

Chứng kiến ký kết giao ước thi đua

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Tây NinhHoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinLễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-03/01032019_01_Key_05032019203739.jpg
Sáng ngày 01/3/2019, tại hội trường của Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Ông Phan Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến dự và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh
3/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

          Tham dự Lễ công bố gồm:

          - Ông Phan Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;

          - Bà Phạm Thị Bạch Huệ - Phó trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ ;

          - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trưởng, phó các phòng và các đồng chí là đảng viên cùng tham dự.

          Bà Phạm Thị Bạch Huệ công bố quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ công chức đối với       ông Lê Văn Tẳng - Trưởng phòng nghiệp vụ 2 thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/3/2019.

          Giám đốc sở Nội vụ ông Phan Văn Sử  đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng thời mong muốn ở cương vị mới, ông Lê Văn Tẳng tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không ngừng học hỏi để phát huy những kinh nghiệm, kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Tẳng cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, hứa sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng tập thể           Thanh tra tỉnh đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

          Một số hình ảnh liên quan

01032019_02.jpg


01032019_01.jpg


01032019_04.jpg


01032019_0.jpg

VL

KIỂM TRA THỰC TẾ LẦN 1 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM TẠI XÃ PHƯỚC NINH – DƯƠNG MINH CHÂUHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinKIỂM TRA THỰC TẾ LẦN 1 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM TẠI XÃ PHƯỚC NINH – DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-02/26022019_2_Key_26022019082114.jpg
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr  ngày 02/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đối với UBND Huyện Dương Minh Châu
2/25/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

         Ngày 22/02/2019 Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế thi công lần 01 đối với 15 công trình tại xã Phước Ninh do UBND xã Phước Ninh và Ban QLDA Huyện Dương Minh Châu làm chủ đầu tư.

         Tham gia với Đoàn thanh tra có đại diện Tổ giám sát – Thanh tra tỉnh, đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công.

        Việc kiểm tra được tiến hành đảm bảo tính khách quan, trung thực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị và được ghi nhận bằng biên bản làm việc có xác nhận của các bên có liên quan.

         Một số hình ảnh trong quá trình kiểm tra./.

26022019_01.jpg

26022019_3.jpg

26022019_04.jpg

Phương Nam


Công bố kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Tây NinhKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinCông bố kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Tây Ninh/PublishingImages/2019-03/KetLuan_05032019_Key_05032019210633.jpg
          Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr, ngày 03/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Tây Ninh và Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 18/9/2018 về việc gia hạn thời gian thanh tra, từ ngày 20/7/2018 đến ngày 26/10/2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế Tây Ninh và các đơn vị có liên quan.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/02/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

2/22/2019 10:00 PMYesĐã ban hành

​          Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

          Sở Y tế Tây Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; có 27 đơn vị trực thuộc Sở, gồm: 2 chi cục; 15 đơn vị sự nghiệp (5 bệnh viện tuyến tỉnh, 4 trung tâm lĩnh vực y tế dự phòng, 6 trung tâm lĩnh vực chuyên ngành), một trường đào tạo trung cấp y tế và 9 trung tâm y tế tuyến huyện.

          Trong giai đoạn năm 2015-2017, Sở Y tế đã thực hiện 18 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với tổng kinh phí dự toán là 136.630.185.000đ, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có 04 gói thầu thực hiện theo chủ trương của Bộ Y tế, 13 gói thầu thực hiện theo chủ trương của Sở Y tế và 01 gói thầu mua sắm bằng nguồn kết dư quỹ bảo hiểm y tế 10.137.800.000đ.

          Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sự nghiệp y tế mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017. Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

          Đến thời điểm thanh tra tất cả thiết bị y tế mua sắm được nhà thầu bàn giao cho các đơn vị thụ hưởng và đã quyết toán được 10/18 gói thầu với giá trị là 39.856.340.000đ/136.630.185.000đ.


          File kết luận kèm theo: KLTT TRANG THIET BI Y TE_2019_Signed.pdf


VL

Những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018Hoạt động ngành Thanh tra; Kết quả thanh tra; Lịch tiếp công dân; Triển khai thanh traBài viếtNhững nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018/PublishingImages/2019-02/LuatToCao_22022019_Key_22022019080318.jpg
Tiếp tục kế thừa quy định về phạm vi điều chỉnh của luật cũ, theo đó, quy định phạm vi tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hai loại hành vi, bao gồm hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.
2/22/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          1. Kết cấu bố cục

          Về kết cấu, Luật Tố cáo năm 2018 gồm có 9 chương, 67 điều, cụ thể như sau:

          Chương I. Những quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo; nguyên tắc giải quyết tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo; chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo.

          Chương II. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, gồm 3 điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo.

          Chương III. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gồm 3 mục, 29 điều, cụ thể:

          + Mục 1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo, gồm 10 điều (từ Điều 12 đến Điều 21) quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác của Nhà nước, trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước, người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

          + Mục 2. Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo gồm, 6 điều (từ Điều 22 đến Điều 27) quy định về hình thức tố cáo; tiếp nhận tố cáo; xử lý ban đầu thông tin tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo; tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến; xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.

          + Mục 3. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, gồm 13 điều (từ Điều 28 đến Điều 40) quy định về trình tự giải quyết tố cáo; thụ lý tố cáo; thời hạn giải quyết tố cáo; xác minh nội dung tố cáo; trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và Tổng thanh tra Chính phủ; rút tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; kết luận nội dung tố cáo; việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo; giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết; hồ sơ giải quyết việc tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

          Chương IV. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, gồm 3 điều (từ Điều 41 đến Điều 43) quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để giải quyết ngay.

          Chương V. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, gồm 3 điều (từ Điều 44 đến Điều 46) quy định về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Chương VI. Bảo vệ người tố cáo, gồm 3 mục, 12 điều, cụ thể:

          + Mục 1. Quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 47 đến Điều 49) quy định về người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ; quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ; cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ.

          + Mục 2. Trình tự, thủ tục bảo vệ, gồm 6 điều (từ Điều 50 đến Điều 55) quy định về đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo; quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ; hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ.

          + Mục 3. Các biện pháp bảo vệ, gồm 3 điều (từ Điều 56 đến Điều 58) quy định về biện pháp bảo vệ bí mật thông tin; biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm; biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

          Chương VII. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, gồm 3 điều (từ Điều 59 đến Điều 61) quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo; trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm thông tin, báo cáo trong công tác giải quyết tố cáo.

          Chương VIII. Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 4 điều (từ Điều 62 đến Điều 65) quy định về khen thưởng; xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo; xử lý hành vi vi phạm của người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo và những người khác có liên quan.

          Chương IX. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 66, Điều 67) quy định về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết.

          2. Một số điểm cơ bản của Luật Tố cáo

          Về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, Ðiều 09 Luật Tố cáo đã có những quy định cụ thể hoá một số quyền như được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân; tố cáo tiếp; đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ; rút tố cáo; được thông báo về việc thụ lý, kết luận nội dung tố cáo… đồng thời có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin liên quan nội dung tố cáo, trình bày trung thực về nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo.

          Luật Tố cáo quy định người bị tố cáo có một số quyền như: được giải trình, đưa chứng cứ chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật; yêu cầu xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật; được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo…đồng thời có nghĩa vụ giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo; bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

          Ðặc biệt, Ðiều 12 Luật Tố cáo năm 2018 đã có một sự bổ sung kịp thời về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với những đối tượng bị tố cáo mà Luật Tố cáo năm 2011 chưa quy định rõ như: cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức (về hưu, nghỉ việc); cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể. Ðây là những đối tượng mà theo thực tiễn là khó xử lý, nay đã được khắc phục triệt để.

          Bên cạnh đó, Luật vẫn kế thừa nguyên tắc cũ trong xác định thẩm quyền giải quyết là tố cáo cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết; tố cáo người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

          Về hình thức tố cáo, người tố cáo thực hiện việc tố cáo qua 2 dạng là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Ðặc biệt, Luật quy định không xử lý đối với tố cáo nặc danh; tuy nhiên phải tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra đối với tố cáo thuộc trường hợp nêu trên nhưng có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh. Theo đó, để bảo đảm các cơ quan không bỏ qua thông tin tố cáo nặc danh, các văn bản hướng dẫn thi hành cần phải có những quy định cụ thể hơn về cơ chế chuyển đổi thông tin tố cáo nặc danh có cơ sở xác minh vào hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

          Về điều kiện thụ lý, Luật không quy định riêng trường hợp không thụ lý để tạo cơ sở đánh giá vụ việc tố cáo toàn diện hơn. Theo đó, đối với các đơn tố cáo đáp ứng các nội dung quy định Ðiều 29 Luật Tố cáo, sẽ được thụ lý giải quyết, bao gồm: Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Ðiều 23 (như đơn bảo đảm thông tin cá nhân người tố cáo hoặc người đại diện khi tố cáo đông người, ngày tháng năm tố cáo, có ký tên hoặc điểm chỉ); người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc phải có người đại diện theo quy định của pháp luật; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo; nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

          Ðặc biệt, căn cứ vào thực tiễn trong thời gian qua nhiều đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, Luật Tố cáo năm 2018 đã đưa quy định từ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP để bổ sung vào Luật trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

          Về trình tự giải quyết tố cáo, thay vì thực hiện 5 bước như quy định trước đây, Luật Tố cáo năm 2018 đã rút gọn còn 4 bước, bao gồm: thụ lý tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Ðiều 30 Luật Tố cáo 2018 cũng đã giới hạn thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày (so với luật cũ là 60 ngày), kể từ ngày thụ lý tố cáo.

Trường hợp vụ việc phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày, đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việc rút ngắn thời gian giải quyết so với Luật cũ sẽ tăng cường trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền giải quyết tố cáo, giúp vụ việc tố cáo sớm được giải quyết, bảo đảm tính kịp thời.

          Quyền rút tố cáo là một trong những bổ sung kịp thời trong Luật Tố cáo năm 2018. Theo đó, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. Mặt khác, đối với trường hợp người tố cáo đã lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo, dù đã rút tố cáo vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

          Bên cạnh đó, Luật Tố cáo năm 2018 đã quy định 2 trường hợp xử lý đình chỉ trong quá trình giải quyết tố cáo của người giải quyết tố cáo, bao gồm tạm đình chỉ và đình chỉ toàn bộ. Theo đó, người giải quyết tố cáo có quyền ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan hoặc cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại hoặc đình chỉ giải quyết tố cáo khi người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo; người bị tố cáo đã chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến người bị tố cáo; vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

          Cuối cùng, nội dung có vị trí quan trọng nhất - bảo vệ người tố cáo, đã được kế thừa và quy định chi tiết hơn trong Luật Tố cáo 2018. Luật đã dành hẳn một chương từ Ðiều 47 đến Ðiều 58 quy định chi tiết về bảo vệ người tố cáo, định nghĩa rất rõ về đối tượng, phạm vi bảo vệ người tố cáo. Trong đó, đặc biệt chú ý quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phải chủ động áp dụng biện pháp bảo vệ khi có căn cứ người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại (Ðiều 47).

          Luật cũng quy định những quyền của người được bảo vệ (Ðiều 48); thẩm quyền và trách nhiệm áp dụng biện pháp bảo vệ (Ðiều 49); trình tự, thủ tục bảo vệ người tố cáo (Ðiều 50 đến Ðiều 55).

          Về các biện pháp bảo vệ người tố cáo (Ðiều 56 đến Ðiều 58), Luật Tố cáo đã đưa ra 03 biện pháp cụ thể bao gồm: bảo vệ bí mật thông tin; bảo vệ vị trí công tác, việc làm; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. Theo đó, nội dung bảo vệ của từng biện pháp được quy định bổ sung thêm để đảm bảo người tố cáo được bảo vệ tốt nhất về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình như: lược bỏ họ tên, địa chỉ, bút tích, các thông tin cá nhân khác của người tố cáo ra khỏi đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để quản lý theo chế độ mật khi giao cơ quan, tổ chức, cá nhân xác minh nội dung tố cáo; Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử; Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm…Có thể nói, trách nhiệm bảo vệ danh tính, sức khoẻ, tinh thần, vị trí, công việc của người tố cáo đã được đặt lên hàng đầu, thể hiện quan điểm tôn trọng quyền tố cáo - quyền hiến định của công dân, một trong những công cụ giúp Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

          Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019./.

Thanh tra tỉnh

Video về thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2018 và Định hướng phát triển năm 2019Kết quả thanh tra; Triển khai thanh traTinVideo về thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2018 và Định hướng phát triển năm 2019/PublishingImages/2019-01/Video_30012019_Key_30012019140450.jpg
Thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2018 và Định hướng phát triển năm 2019
1/30/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

​        Ngày 23 tháng 01 năm 2019 Thanh tra tỉnh nhận Công văn số 400/VP-TH ngày 22/01/2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về việc cung cấp địa chỉ Video clip kinh tế - xã hội.

​        

Video_30012019.jpg


​        Đường dẫn xem video:

​        https://tayninh.gov.vn/Lists/Videos/DispForm.aspx?ID=57

Tài liệu Hội nghị trực tuyến sáng 22/01/2019 tại Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây NinhKết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh tra; Phòng chống tham nhũngTinTài liệu Hội nghị trực tuyến sáng 22/01/2019 tại Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh/PublishingImages/2019-01/TaiLieu_21012019_Key_21012019082245.jpg
Trong năm 2018 Thanh tra tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, duy trì giao ban quý với các cơ quan thanh tra qua đó đã kịp thời trao đổi thông tin, nắm tình hình khó khăn vướng mắc tại từng thời điểm trong thực hiện nhiệm vụ của ngành để lãnh đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra, không xảy ra chồng chéo trong hoạt động thanh tra.
1/21/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

          - Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba).

          - Địa điểm: Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

TaiLieu_21012019.jpg

          Tải file tài liệu: 

ChuongtrinhTaiLieu_22012019.doc

TaiLieu_22012019_1.PDF

BC_TomTat_TaiLieu_22012019_2.docx


V.L

Tây Ninh: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019Kết quả thanh tra; Hoạt động ngành Thanh traTinTây Ninh: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019/PublishingImages/2019-01/HNTrucTuyuen_16012019_Key_22012019100919.jpg
Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Minh trí, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, ông Trần Xuân Long Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo thanh tra các sở, ngành; Trưởng, phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh.
1/18/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thanh tra. Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẽ những kinh nghiệ, những khó khăn, vướng mắc trong tham mưu và thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đề xuất một số giải pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc đông người phức tạp.

           Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành Thanh tra trong năm 2018, đồng thời cũng chỉ rõ mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu toàn ngành cần làm rõ nguyên nhân của hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục phát huy kết qủa đã đạt được, nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đề ra giải pháp chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; chủ động tham mưu giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, phát sinh điểm nóng; tham mưu thực hiện tốt công tác PCTN; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp trong ngành thanh tra với các ngành, các cấp có liên quan, coi đây là biện pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong kết luận và xác định biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh; không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời, toàn ngành sẽ quyết tâm, tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

          Một số hình ảnh: 

HNTrucTuyuen_16012019.jpg

 

                                                                       Kim Tiến

Thư mời số 02/GM-TTr về việc Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019Hoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinThư mời số 02/GM-TTr về việc Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019/PublishingImages/2018-05/ThuMoi_01052018_Key_01052018221323.jpg
Được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019.
1/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

          1. Thành phần dự Hội nghị, kính mời

          - Đại diện lãnh đạo Cục III Thanh tra Chính phủ;

          - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

          - Đại diện: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

          - Đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh;

          - Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

          - Trưởng, Phó trưởng các phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố;

          - Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến dự và đưa tin.

          2. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian họp 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba).

          - Địa điểm: Phòng họp (tầng 3) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, số 135, đường Trần Hưng Đạo, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          * Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần tập trung kinh nghiệm đã làm tốt, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị những vướng mắc, khó khăn.

          Tài liệu phục vụ Hội nghị: Được gửi đến tài khoản eoffice theo thành phần tham dự Hội nghị và đăng trên Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh (địa chỉ http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn)

          Thanh tra tỉnh kính mời các đồng chí sắp xếp dự đúng thành phần và thời gian để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

          (Công chức ngành Thanh tra mặc trang phục ngành)

ThuMoi_02_18012019.png

          Tải file thư mời: Giay moi tong ket nam 2018_Signed.pdf

M.An

THANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂUHoạt động ngành Thanh tra; Triển khai thanh traTinTHANH TRA TỈNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU/PublishingImages/2019-01/UBND DMC_08012019(3)_Key_14012019085730.jpg
 Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 08/01/2019, tại trụ sở UBND Huyện Dương Minh Châu
1/14/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

          Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sáng ngày 08/01/2019, tại trụ sở UBND Huyện Dương Minh Châu, ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện UBND Huyện Dương Minh Châu và các đơn vị có liên quan để công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTr ngày 02/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Tham gia buổi công bố có ông Trần Văn To, Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu; lãnh đạo UBND các xã, phòng ban có liên quan, cùng các thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra tỉnh.

          Tại đây, ông Đỗ Minh Thương- Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với UBND Huyện Dương Minh Châu và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Chánh Thanh tra tỉnh ông Trần Văn Minh Trí đề nghị Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình tiến hành thanh tra.

          Thời gian thanh tra là 45 ngày./.

 UBND DMC_08012019(3).jpg

UBND DMC_08012019 (2).jpg


UBND DMC_08012019 (1).jpgPhương Nam

1 - 30Next