Thông Tin Hoạt Động
Thứ 4, Ngày 21/04/2021, 08:00
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2021 | Lê Văn Lịnh
Thực hiện Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, góp phần mang lại hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số.

2. Yêu cầu

- Phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ của cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ

- Phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các quy định, yêu cầu, chương trình của tỉnh về thực hiện chuyển đổi số đến toàn thể công chức và người lao động cơ quan trên Hệ thống eGov, Cổng thông tin điện tử,...

- Nâng cao nhận thức của Cấp ủy, người đứng đầu, CCNLĐ nhằm chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng và phát triển Đô thị thông minh gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan.

- Đổi mới phương thức điều hành, quản lý thực thi công vụ theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình mới.

 

 

2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan

Cơ quan chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch dựa trên Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

3. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của cơ quan

- Định kỳ, hàng năm cơ quan tạo điều kiện để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng nền tảng số đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng và phát triển Đô thị thông minh của tỉnh.

- Tiếp tục nhận hỗ trợ từ Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình nâng cấp, đồng bộ cơ sở hạ tầng và phần mềm.

4. Đẩy mạnh, phối hợp thực hiện xây dựng chính quyền số

- Khuyến khích phát triển các ứng dụng phần mềm, tăng cường tính tương tác giữa nhân dân và chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình số hóa các văn bản hành chính hướng tới triển khai toàn bộ văn bản điện tử (trừ những văn bản mật) giúp người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

5.  Mục tiêu đến năm 2025

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên;

- 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

6.  Mục tiêu đến năm 2030

- Triển khai thực hiện TTHC từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 khi đáp ứng được yêu cầu;

- 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc công chức và người lao động do mình quản lý đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

- Giao Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông (lồng ghép vào báo cáo CNTT trước ngày 10 của tháng cuối quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Trên đây là kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Tây Ninh tại Thanh tra tỉnh./.


         Văn Bản kèm theo:  Tải về KeHoachChuyenDoiSo_2025-2030_Signed.pdf

V.L

Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động