Thông Tin Hoạt Động
Thứ 2, Ngày 03/08/2020, 23:00
Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 18/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2020 | Hoàng Phương Nam
Ngày 18/6/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh như:

          1. Trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư: Ban QLDA tỉnh quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, để xảy ra một số sai sót trong công tác lập thiết kế - dự toán, thẩm tra, thẩm định, giám sát, thi công, thanh, quyết toán các công trình thực hiện chưa đảm bảo quy định, cụ thể:

          - Đối với công tác lập thiết kế - dự toán: có 10/15 công trình áp dụng sai định mức dự toán xây dựng theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng phần điện, nước, tính thừa khối lượng đào móng, bê tông móng, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, ván khuôn gỗ, xây tường gạch ống 8x8x19, diện tích trát, bả, sơn tường…đã làm tăng giá trị dự toán được duyệt với giá trị 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Điều 9 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán: các đơn vị thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán không phát hiện những bất hợp lý về khối lượng làm tăng giá trị dự toán được duyệt 507.241.000 đồng là thực hiện chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          - Đối với việc thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán: các đơn vị có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát còn để xảy ra sai sót, cụ thể trong 15 công trình được thanh tra có 9/15 công trình có sai phạm với tổng giá trị 295.827.000 đồng, trong đó: sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác quản lý giá trị bảo hành công trình: có 42 công trình giữ lại không đủ giá trị bảo hành theo mức tối thiểu là chưa đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

          2. Công tác quản lý tài chính: Ban QLDA tỉnh sử dụng số tiền bán hồ sơ thầu để chi đăng báo đấu thầu với số tiền 30.775.000 đồng, chi bồi dưỡng mở thầu số tiền 39.100.000 đồng là chưa đúng các mục chi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

          * Tóm lại, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA tỉnh trong thời kỳ thanh tra còn để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lập, phê duyệt dự toán số tiền 507.241.000 đồng, sai trong thi công, giám sát, quản lý khối lượng, chất lượng và nghiệm thu thanh, quyết toán số tiền 295.827.000 đồng (sai do đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng 11.630.000 đồng, sai do đơn vị thi công quyết toán thừa khối lượng mà đơn vị lập dự toán tính thừa 284.197.000 đồng), sai trong quản lý tài chính số tiền 69.875.000 đồng.

          Những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Ban QLDA tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm, có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh không để tiếp tục xảy ra sai phạm tương tự trong thời gian tới. Qua đó cũng kiến nghị Sở Xây dựng chỉ đạo bộ phận chuyên môn chấn chỉnh, khắc phục trong thực hiện công tác thẩm định thiết kế - dự toán các công trình xây dựng cơ bản; xử phạt vi phạm hành đối với dự án, công trình còn thời hiệu xử phạt hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng… đối với các đơn vị: tư vấn lập thiết kế - dự toán, đơn vị thẩm tra và đơn vị thi công đã vi phạm trong thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo. Kiến nghị Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ./.


P.Nam

Lượt người xem:  Views:   383
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Hoạt Động