Thông Tin Cần Biết - Tuyển dụng công chức
 
Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 theo quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.
 
Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 theo quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo số 41/TB-TTr ngày 10/11/2019 của Thanh tra tỉnh về Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Thanh tra tỉnhDanh bạ điện tử; Thông báoTinThông báo số 41/TB-TTr ngày 10/11/2019 của Thanh tra tỉnh về Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-09/ThongBao_17092019_Key_23092019084808.png
Thông báo số 41/TB-TTr ngày 10/11/2019 của Thanh tra tỉnh về Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Thanh tra tỉnh
11/11/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý

của Thanh tra tỉnh.

 

          Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Công văn số 237/UBND-NC, ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý như sau:

          1. Số điện thoại đường dây nóng

S

T

T

Họ và tênChức danh

 

Email

Số điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Trần Văn Minh TríChánh Thanh tra

minhtri

@tayninh.gov.vn

02763.8269160918050444
2Lê Phan Mỹ AnChánh Văn phòng

anlpm

@tayninh.gov.vn

02763.8221580916843977
3Nguyễn Tứ Đức Học

P.TP Nghiệp vụ 2

Trưởng Ban hanh tra nhân dân

hocntd

@tayninh.gov.vn

02763.8112970962604112

          2. Hộp thư góp ý (thông qua 02 hình thức):

          - Góp ý bằng thư gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Thanh tra tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 16A4, đường Cách mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          - Góp ý bằng thư điện tử thì gửi vào địa chỉ: thanhtratinh@tayninh.gov.vn

          3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

          - Những nội dung quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh;

          - Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh;

          - Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh;

          - Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh khi thi hành nhiệm vụ;

          - Phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh.

          4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

          - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh;

          - Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

          - Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ.

           *Lưu ý: Khi phản ánh đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin phải chính xác, rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ (hình ảnh, ghi âm, giấy tờ liên quan…), đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin đã phản ánh. Riêng đối với nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

          Thông báo này thay thế Thông báo số 20/TB-TTr ngày 01/11/2017 về việc thông báo Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết, liên hệ.

          Trân trọng./.


          File kèm theo: 41_10112019_ThongBaoDuongDayNong_Signed.pdf


V.Lịnh

Về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu  “60 năm Chiến thắng Tua Hai”Thông tin tuyên truyền; Thông báoTinVề việc tham gia cuộc thi tìm hiểu  “60 năm Chiến thắng Tua Hai”/PublishingImages/2019-11/60Nam_ChienThang_Tua2102019_Key_11112019101230.jpg
Về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu  “60 năm Chiến thắng Tua Hai”
10/31/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

         Trích nội dung từ Công văn số 6707/VP-VHXH ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh Về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu  “60 năm Chiến thắng Tua Hai”


         " Sau khi nghiên cứu 02 văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kế hoạch số 100-KH/BTGTU ngày 01/10/2019 về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên Internet và mạng xã hội và Công văn số 3124-CV/BTGTU ngày 22/10/2019 về tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" (Tài liệu được gửi kèm theo trên phần mềm eoffice của đơn vị), đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

         - Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch số 100-KH/BTGTU vận động cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai".

         - Các đơn vị tuyên truyền nội dung Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, thường xuyên cập nhật tin bài viết về diễn biến và kết quả cuộc thi.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị biết, thực hiện./."


        Văn bản kèm theo:

        29102019_Vp - cuoc thi 60 nam Tua Hai - 19116_Signed.pdf

        29102019_19095.PDF

        29102019_19116.PDF
V.L

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-TTCP công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2014 - 2018Thông tin tuyên truyềnTinThanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-TTCP công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2014 - 2018/PublishingImages/2019-11/CongBo_28062019_Key_11112019100205.jpg
Ngày 28 tháng 06 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-TTCP công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2014 - 2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

8/20/2019 10:00 AMYesĐã ban hành

         Toàn văn Quyết định số 477/QĐ-TTCP v.v:…
         Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực: v.v…

         Các Văn bản liên quan:

         16082019_Luat.rar

         16082019_Nghi dinh.rar

         16082019_QD 477 he thong hoa QPPL.pdf

         16082019_Quyet dinh Thu tuong.rar

         16082019_Thong tu (1).rar

         16082019_Thong tu (2).rar

           16082019_Thong tu lien tich.rar


Đ.Duy

Thư mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019Thông báo; Thông tin tuyên truyềnTinThư mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019/PublishingImages/2019-07/ThuMoi_17072019_Key_17072019130116.jpg
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
7/9/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

- Thời gian họp 01 buổi, đúng 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2019 (thứ Năm). Đề nghị các thành phần tham dự có mặt trước 13 giờ 25 phút để ổn định công tác tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, số 16A4, đường Cách Mạng tháng 8, khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thông báo số 18/TB-TTr ngày 22/05/2019 về cơ cấu tổ chức, nhân sựDanh bạ điện tử; Thông báoTinThông báo số 18/TB-TTr ngày 22/05/2019 về cơ cấu tổ chức, nhân sự/PublishingImages/2018-06/04062018_CongKhaiThongTin_Key_04062018074827.jpg
Thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn sau khi thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
6/6/2019 11:00 PMYesĐã ban hành

          Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-UBND về ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021.

         Thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

         Ngày 15/5/2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTr quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh, nay Thanh tra tỉnh thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn cụ thể sau:

         1. Sáp nhập Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Văn xã vào Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế thành Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế - Xã hội (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1)

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông Đỗ Minh Thương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1.

         (2) Ông Nguyễn Tuấn An, Thanh tra viên;

         (3) Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Thanh tra viên;

         (4) Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Thanh tra viên;

         (5) Ông Hoàng Phương Nam, Chuyên viên;

         (6) Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên (tập sự).

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811298

         2. Đổi tên và thêm lĩnh vực Nội chính vào Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Đất đai thành Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Tài nguyên (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2)

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông Từ Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2.

         (2) Ông Nguyễn Tứ Đức Học, Phó trưởng phòng;

         (3) Ông Huỳnh Thành Nhân, Thanh tra viên;

         (4) Ông Hoàng Xuân Quang, Chuyên viên;

         (5) Bà Phạm Thùy Linh, Chuyên viên (tập sự).

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811297

         3. Sáp nhập Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thành Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ 3) .

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông La Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 3.

         (2) Ông Nguyễn Văn Lộc, Thanh tra viên;

         (3) Bà Đào Thúy Vân, Thanh tra viên;

         (4) Ông Nguyễn Đăng Duy, Chuyên viên.

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811006

         4. Văn phòng

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

          Bà Lê Phan Mỹ An, Chánh Văn phòng;

          Ông Hồ Cương Hây, Thanh tra viên chính;

          Bà Huỳnh Thị Kim Tiến, Thanh tra viên;

          Bà Phan Thị Hồng Đăng, Thanh tra viên;

          Ông Lê Văn Lịnh, Chuyên viên;

          Bà Ngô Thị Bé Hai, Kế toán;

          Bà Trịnh Thị Minh Tâm, Chuyên viên (tập sự).

         Số điện thoại phòng: 0276.3822158

         Thanh tra tỉnh thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn sau khi thực hiện sắp xếp các phòng đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ trong công tác./.

         

         Tải file kèm theo: ThongBao_19_22052019.pdf

M.An

Vận dụng tinh thần Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị vào công tác nghiệp vụ tại Thanh tra tỉnhThông tin tuyên truyền; Thông báoBài viếtVận dụng tinh thần Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị vào công tác nghiệp vụ tại Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-06/CongUoc_05062019_Key_05062019073155.jpg
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (tên gốc: International Convenant on Civil and Political Rights, sau đây gọi tắt là Công ước) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16/12/1966 và có hiệu lực từ ngày 23/3/1976, là một trong những điều ước quốc tế quan trọng quy định các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người, là bộ phận của Bộ luật Nhân quyền quốc tế.
6/5/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Công ước có kết cấu gồm 07 phần, 53 điều, bao gồm Lời nói đầu và 06 phần nội dung: Phần I (Điều 1) quy định quyền tự quyết của mỗi quốc gia, dân tộc; Phần II (Điều 2 đến Điều 5) quy định trách nhiệm các quốc gia thành viên trong việc thi hành Công ước; Phần III (Điều 6 đến Điều 27) quy định các quyền chủ yếu được Công ước bảo hộ; Phần IV (Điều 28 đến Điều 45) quy định nguyên tắc thành lập và hoạt động của Ủy ban Nhân quyền; Phần V (Điều 46 và 47) quy định nghiêm cấm sử dụng Công ước để làm xung đột, ảnh hưởng đến Hiến chương Liên Hợp quốc và các quyền đương nhiên của mọi quốc gia; Phần VI (Điều 48 đến Điều 53) quy định cách thức phê chuyển, tham gia của các quốc gia và hiệu lực thi hành của Công ước.

          Ngày 24/9/1982, Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước, từ đó khẳng định quan điểm bảo vệ quyền con người luôn là mục tiêu trọng tâm của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã thể chế hóa những quy định của Công ước vào hệ thống pháp luật, điển hình và cụ thể nhất là Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam các thời kỳ, Bộ luật dân sự và Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, các văn bản luật nội dung khác như Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước…cũng quy định những nội dung đảm bảo quyền dân sự, chính trị của con người, không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử, xâm phạm và tước đoạt trái quy định những quyền cơ bản của con người.

          Trên tinh thần của Công ước và những quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, rút kinh nghiệm từ quá trình hoạt động trong những năm qua, Thanh tra tỉnh Tây Ninh luôn thường xuyên quán triệt đến công chức, người lao động trong cơ quan cũng như các đơn vị thanh tra trên địa bản tỉnh những nguyên tắc cần đảm bảo trong quá trình thực thi công vụ; không để xảy ra khiếu nại, tố cáo về hành vi sai phạm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

          Trong hoạt động thanh tra, Đoàn thanh tra cần phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, nhận thức rõ trách nhiệm phát hiện và chứng minh hành vi vi phạm là của Đoàn thanh tra, không phải của đối tượng thanh tra. Trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra, thành viên Đoàn cần có thái độ tôn trọng, cầu thị và kiên định, tuyệt đối không đe dọa hoặc sử dụng các biện pháp ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần đối tượng thanh tra, buộc đối tượng khai báo theo định hướng về một vấn đề không có chứng cứ cụ thể. Trong quá trình thảo luận nội bộ Đoàn, thành viên Đoàn có quyền góp ý, đưa ý kiến, bảo lưu quan điểm và quyền này được Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra đảm bảo theo quy định pháp luật về thanh tra. Việc ban hành kết luận thanh tra phải được căn cứ trên cơ sở pháp luật, đảm bảo hợp tình, hợp lý, thể hiện rõ mục đích của hoạt động thanh tra là "phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục", "phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật", bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật.

          Đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công chức hoặc Đoàn xác minh cần đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật trong quá trình xác minh, làm việc với những người có liên quan. Đặc biệt trong quá trình giải quyết tố cáo, Đoàn xác minh phải tuyệt đối giữ bí mật về nhân thân của người tố cáo, nhận thức rõ vai trò của việc bảo vệ bí mật người tố cáo như một nhiệm vụ quan trọng, chủ động ngăn chặn nguy cơ người tố cáo và người thân của họ bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tinh thần theo quy định pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, đặc biệt về tham nhũng cần có cơ sở pháp lý vững vàng, chứng cứ thuyết phục.

          Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua quá trình thanh tra và quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan thanh tra cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, xét xử để đảm bảo không có oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội.

Nguyễn Đăng Duy

 

          Kèm theo bài viết:

          - Toàn văn Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị;

          - Bài viết (03 bài) của Báo Pháp luật Việt Nam – cơ quan của Bộ Tư pháp "Thực thi Công ước tại Việt Nam": Bài 1; Bài 2; Bài 3.

          Tải file kèm theo: Toan van Cong uoc QT ve quyen DSCT_23031976.doc

Những nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấnThông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtNhững nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn/PublishingImages/2019-04/CongUocChongTraTan_17042019_Key_17042019074635.jpg
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận ngày 10/12/1984 theo Nghị quyết số 39/64 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Đây là văn kiện pháp lý tầm quốc tế quan trọng, nhất là trong thời đại mới với những xu hướng tra tấn tinh vi tác động không chỉ thể xác mà còn về tinh thần. Văn kiện này là bằng chứng thể hiện quyết tâm của quốc tế trong mục tiêu loại bỏ hành vi tra tấn, phân biệt đối xử cùng những hành động vô nhân đạo với con người vì bất kỳ lý do gì ra khỏi xã hội.
4/17/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Công ước gồm Lời nói đầu, 03 phần với 33 điều, cụ thể như sau:

          - Phần I (từ Điều 1 đến Điều 16) quy định khái niệm "tra tấn", yêu cầu các quốc gia công nhận công ước này và có nghĩa vụ trong việc phòng chống,                   phát hiện và xử lý các hành vi tra tấn, tội ác tra tấn.

          - Phần II (từ Điều 17 đến Điều 24) quy định chế độ báo cáo, giám sát Công ước và các bước do các bên tiến hành để thực hiện Công ước.

          - Phần III (từ Điều 25 đến Điều 33) quy định hiệu lực, thủ tục gia nhập, bảo lưu, rút lui, thủ tục sửa đổi, bổ sung và giải quyết tranh chấp; cũng bao gồm một cơ chế trọng tài tùy chọn (không bắt buộc) đối với tranh chấp giữa các bên.

          1. Khái niệm cơ bản về tra tấn

         Theo Điều 1 của Công ước, "tra tấn" có nghĩa là bất kỳ hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc đau khổ nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người. Theo đó, mục đích của hành vi tra tấn có thể để lấy thông tin hoặc lời thú tội từ người đó hay một người thứ ba; để trừng phạt người đó vì một hành vi mà người đó hay người thứ ba thực hiện hay bị nghi ngờ đã thực hiện; để đe doạ hay ép buộc người đó hay người thứ ba; hoặc vì bất kỳ một lý do nào dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức, khi nỗi đau đớn và đau khổ đó do một công chức hay người nào khác hành động với tư cách chính thức gây ra, hay với sự xúi giục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức.

          Như vậy, có thể hiểu "tra tấn" gồm những yếu tố cấu thành như sau:

          - Về mặt chủ quan: Hành vi tra tấn là một hành vi mang tính cố ý; được biểu hiện dưới nhiều hình thức như sử dụng vũ lực mang tính vật lý (đánh đập, bỏ cho đói khát, giam cầm trái phép, tra tấn bằng thiết bị như roi điện, đèn cao xạ…) tác động trực tiếp lên cơ thể người khác; hoặc bằng lời nói, hành động tâm lý (chửi mắng, đe dọa, bài xích, cô lập, trù dập…) tác động vào tinh thần, tâm lý của người khác.

          - Về mục đích: Nhằm tạo cho nạn nhân sự đau đớn, nhục nhã về thể xác và tinh thần, làm nạn nhân sợ hãi, suy sụp, hoặc để người thứ ba (như cha, mẹ, vợ, con, người thân hoặc đồng nghiệp) sợ hãi, lo lắng, thương xót cho nạn nhân, từ đó bị cưỡng ép phải khai những điều sai sự thật, làm những hành động sai trái theo ý đồ của người tra tấn; hoặc để trừng phạt, bức ép nạn nhân vì những việc mà họ đã làm.

          - Về hậu quả: gây đau đớn và khổ sở nghiêm trọng cho cả tinh thần và thể xác, tâm lý của nạn nhân. Tuy nhiên khái niệm tra tấn không bao gồm những đau đớn hoặc đau khổ xuất phát, gắn liền hoặc có liên quan đến các biện pháp trừng phạt hợp pháp, ví dụ như tử hình là hình phạt được pháp luật cho phép và không thể bị coi là hành vi tra tấn.

          - Về địa điểm: hành vi tra tấn có thể được thực hiện tại các địa điểm như trong trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ hoặc bất kỳ nơi nào có sự làm việc của nhân viên công quyền hoặc người đang thực hiện công vụ.

          - Về chủ thể: Cán bộ, công chức, viên chức hoặc chủ thể khác nhưng dưới sự đồng ý, cho phép hoặc thông đồng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện hành vi tra tấn.

          2. Quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện Công ước chống tra tấn

          Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên đã và đang thể chế hóa những quy định của Công ước chống tra tấn vào hệ thống pháp luật Việt Nam. Tại điều 20 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức nhục hình hay bất cứ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Trên cơ sở tinh thần Hiến pháp, Nhà nước tiếp tục có những sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại…để phù hợp với các quy định của Công ước.           Cụ thể có thể kể đến một số quy định như sau:

          - Bộ luật tố tụng hình sự: Nguyên tắc nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người khi bắt giữ người (Điều 10); các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, bao gồm quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bị bắt, bị tạm giam, bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án oan (Điều 38); quyền của người bị tạm giữ, tạm giam (Điều 58, 59)…

          - Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Tội bắt, giam giữ trái pháp luật (Điều 157) quy định hành vi tra tấn như đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam sẽ bị 05 năm đến 12 năm; Tội bức tử (Điều 130)…

          - Luật Tố cáo: Bảo vệ bí mật người tố cáo, bảo vệ người tố cáo tránh bị trả thù, trù dập (Chương VI).

          - Ngoài ra, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 cũng có những quy định đảm bảo tốt hơn quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; Luật thi hành án hình sự năm 2010, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cũng có những điều chỉnh nhằm đảm bảo tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn.

          3. Trách nhiệm thực hiện Công ước chống tra tấn trong cơ quan

          Công chức, người lao động trong cơ quan cần nghiên cứu sâu về những nội dung của Công ước chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam, tích cực phòng ngừa, phát hiện và tố cáo, tố giác hành vi tra tấn trong quá trình thực thi công vụ và ngoài xã hội đến cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Trong lĩnh vực thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra cần có thái độ ứng xử thận trọng, cân nhắc khi tiếp xúc, làm việc với đối tượng thanh tra, không dùng lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của đối tượng thanh tra. Trong lĩnh vực giải quyết tố cáo cần đảm bảo chấp hành nghiêm túc những quy định về bảo vệ người tố cáo, lồng ghép nội dung chống tra tấn vào công tác hướng dẫn, thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về tố cáo nhằm nhấn mạnh cho các đơn vị về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

          Mặt khác, mỗi công chức, người lao động cần chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về những điều công chức không được làm, những điều Đảng viên không được làm (đối với Đảng viên), minh bạch công khai trong hoạt động công vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; cuối cùng là không ngừng trui rèn đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc cũng như trong cuộc sống.

           Toàn văn công ước tra tấn: Toan van Cong uoc chong tra tan.doc


Nguyễn Đăng Duy

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủThông tin tuyên truyềnBài viếtChỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2018-11/ChiThi_15012018_Key_15112018072317.jpg
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
11/15/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

​          

​         Ngày 25/5/2018, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

          

          Nội dung được trích trong Chỉ thị số 14/CT-TTg.

​          Thời gian vừa qua, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng vào mọi mặt đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sẽ ngày càng có nhiều thiết bị thông minh kết nối mạng. Những thiết bị này khi bị lây nhiễm các loại phần mềm độc hại (gọi tắt là mã độc) sẽ gây mất an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Trong năm 2016 và năm 2017, một số cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc làm thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

​          Các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp khác nhau trong việc xử lý mã độc. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa cao, khả năng chia sẻ thông tin thấp. Thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện nay rất đáng báo động. Đặc biệt, nhiều trường hợp tn công mã độc mà cơ quan chức năng không phản ứng kịp thời để phát hiện, phân tích và gỡ bỏ.

​          Để nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:   

​                

​          ​          

​          

​          Nguồn từ: http://vanban.chinhphu.vn

​          http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=193779

Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 theo quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 theo quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018/PublishingImages/2018-08/tuyendung_24082018_Key_24082018141736.png
Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 theo quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.
8/24/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

​         Căn cứ theo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 

​         Số lượng cần tuyển: 03 người

​         Vị trí việc làm theo đề án: 

​         - Thanh tra kinh tế xã hội: 01 người

​         - Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo: 01 người

​         - Thanh tra phòng, chống tham nhũng: 01 người

​         Ngành tuyển dụng: Luật

​         

​         Thông báo số 1745/TB-SNV ngày 15/8/2018 của sở Nội Vụ về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018.

​         - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018 tại Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

​         

Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnhQuy trình ISO; Thông báoBài viếtVề việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2018-08/ISO_01082018_Key_01082018134413.jpg
          Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh
8/1/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh,

          QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (có phụ lục kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng  các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          

          Văn bản kèm theo: QD_PheDuyetHeThongTaiLieu_2018_01082018_Signed.pdf   01082018_QT-TTHC_BanKySong.PDF

Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008Quy trình ISO; Thông tin tuyên truyềnBài viếtThanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/PublishingImages/2018-06/04062018_CongKhaiThongTin_Key_04062018074827.jpg
          Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
8/1/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;    

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày , thay thế Quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 30/6/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          Tài liệu kèm theo:

          QD_CongBo_ISO_Lan4_16072018_Signed_01082018.pdf

          1_KiemSoatHoSo_01082018.PDF

          2_KiemSoatTaiLieu_01082018.PDF

          3_DanhGiaNoiBo_01082018.PDF

          4_CaiTienThuongXuyen_01082018.PDF

          5_HangDongKhacPhucHanhDongPhongNgua_01082018.PDF

          6_KiemSoatSanPhamKhongPhuHop_01082018.PDF

          7_XemXetCualanhDao_01082018.PDF

          8_QuanLyVanBanDi_01082018.PDF

          9_QuanLyVanBanDen_01082018.PDF

          10_MuaSamTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          11_BaotriSuaChuaTaiSanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          12_ThanhLyTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

          13_QuyTrinhBoNhiem_01082018.PDF

          14_DaoTaoCanBoCongChuc_01082018.PDF

          15_QuanLyVanBanLuu_01082018.PDF

          16_ThucHienXayDungKeHoahCongTacThanhTraNam_01082018.PDF

          17_ThucHienCuocThanhTraTraHanhChinh_01082018.PDF

          18_TheoDoiDonDockiemTraViecThucHienKetLuanKienNghiQuyetDinhXuLyVeThanhTra_01082018.PDF

          19_GiamSatHoatDongDoanThanhTra_01082018.PDF

          20_TaiLieuHeThongQLCLTichHopTheoTTHC_01082018.PDF

          21_SoTayChatLuong_01082018.PDF


               

            QuyetDinh_833_TichHop_TTHC.PDF

              BO THU TUC CCHC 2018.doc


Kế hoạch Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 2018Thông tin tuyên truyềnBài viếtKế hoạch Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 2018/PublishingImages/2018-11/TuyenTruyen_19112018_Key_19112018153802.jpg
          Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.
7/5/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

          ​Nội dung truyên truyền được trích trong Kế hoạch số 35/KH-STTTT ngày 26/6/2018 của Sở Thông tin và truyền thông Tây Ninh


          Tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 để phục vụ cho tổ chức, cá nhân nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường sự tiện lợi cho tổ chức, cá nhân.

          - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị có liên sử dụng các hệ thống phần mềm phục vụ tổ chức, cá nhân để từ đó tăng cường công tác tuyên truyền về các ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công này cho tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

          - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp.

          - Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước

          

          Tải file Kế hoạch: Kh tuyen truyen UD CNTT 2018-PTTBCXB_Signed.pdf

Điều chỉnh tiến độ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2018Thông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtĐiều chỉnh tiến độ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2018/PublishingImages/2017-06/ThongBao09062017_Key_09062017153117.jpg
Trường cán bộ Thanh tra có Công văn số 61/TCBTT-ĐT ngày 6/3/2018 về việc điều chỉnh tiến độ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2018
Nay Thanh tra tỉnh thông báo đến thanh tra các huyện, thành phố, sở.
Tải file đính kèm
3/13/2018 1:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo các ngày nghỉ lễ, tết năm 2018Thông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtThông báo các ngày nghỉ lễ, tết năm 2018/PublishingImages/2018-10/ThongBao_07092018_Key_07102018205802.jpg
UBND tỉnh có thông báo số: 175/TB-UBND ngày 19/01/2018 về các ngày nghị lễ trong năm 2018
1/31/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Các ngày nghỉ lễ, tết năm 2018

Căn cứ Điều 115 Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo:

1.  Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ các ngày lễ, tết năm 2018 như sau:

  • Tết Âm lịch: Nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
  • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Nghỉ thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất).
  • Ngày Chiến thắng: Nghỉ thứ Hai ngày 30 tháng 4 năm 2018.
  • Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ thứ Ba ngày 01 tháng 5 năm 2018.
  • Ngày Quốc khánh: Nghỉ Chủ Nhật ngày 02 tháng 9 năm 2018 và nghỉ bù vào thứ Hai ngày 03 tháng 9 năm 2018.

    Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để bố trí lịch nghỉ lễ cho phù hợp, đúng pháp luật.

2.  Trong các ngày nghỉ lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

  • Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản, an toàn.
  • Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ. Cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./.


          File đính kèm:

          TB_175_19012018.UB.PDF

Quyết định Công bố lại ISO năm 2017Quy trình ISOBài viếtQuyết định Công bố lại ISO năm 2017/PublishingImages/2018-06/ISO_22062017_Key_22062018150128.jpg
Quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 30/06/2017 của Chánh thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Bản full: www.fshare.vn/CongBoWebsite
7/10/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 theo quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017Tuyển dụng công chứcTinThanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 theo quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017/PublishingImages/2018-08/tuyendung_26062017_Key_27082018072242.png
Thanh tra tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 theo quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
6/30/2017 8:00 AMNoĐã ban hành

         Căn cứ theo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 

​         Số lượng cần tuyển: 03 người

         Mọi chi tiết liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng theo thời gian quy định.

        

        

Quyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủQuy trình ISOTinQuyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2016-12/ThuTucHanhChinh_Key_02122016073026.jpg
           Ngày 21/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1585/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.
           Đường link tải tài liệu
           http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/ThuTucHanhChinh/View_Detail.aspx?ItemID=32
11/1/2016 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố ISO ngày 30/06/2016Quy trình ISOTinCông bố ISO ngày 30/06/2016/PublishingImages/2016-12/ISO_Key_13122016102947.png
Quyết định số  78/QĐ-TTr ngày 30/06/2016 của Chánh thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Bản full: www.fshare.vn/CongBoWebsite
6/30/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách Thư điện tử cơ quanDanh bạ điện tửTinLê Văn LịnhDanh sách Thư điện tử cơ quan/PublishingImages/2016-06/LogoThanhTra_Key_16062016082320.jpg
Danh sách Thư điện tử cơ quan
6/16/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Quy trình ISO của Thanh tra tỉnh Tây NinhQuy trình ISOTinLê Văn LịnhQuy trình ISO của Thanh tra tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố quy trình ISO của cơ quan
5/13/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách số điện thoại liên hệDanh bạ điện tửTinLê Văn LịnhDanh sách số điện thoại liên hệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách số điện thoại liên hệ- Thanh tra tỉnh- Thanh tra huyện, thành phố- Thanh tra Sở, Ban, Ngành
5/13/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Thanh tra tỉnh Thông báo khẩn: Về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu để tống tiềnThông báoTinThanh tra tỉnh Thông báo khẩn: Về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu để tống tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 145/STTTT-TTCNTT ngày 18 tháng 3 năm 2016 của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc thuộc loại Ransomware mã hóa dữ liệu tống tiền.
4/29/2016 12:00 PMNoĐã ban hành