Thông Tin Cần Biết
Thứ 4, Ngày 01/08/2018, 14:00
Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2018
Thanh tra tỉnh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;    

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Thanh tra tỉnh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày , thay thế Quyết định số 73/QĐ-TTr ngày 30/6/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          Tài liệu kèm theo:

           Tải về QD_CongBo_ISO_Lan4_16072018_Signed_01082018.pdf

           Tải về 1_KiemSoatHoSo_01082018.PDF

           Tải về 2_KiemSoatTaiLieu_01082018.PDF

           Tải về 3_DanhGiaNoiBo_01082018.PDF

           Tải về 4_CaiTienThuongXuyen_01082018.PDF

           Tải về 5_HangDongKhacPhucHanhDongPhongNgua_01082018.PDF

           Tải về 6_KiemSoatSanPhamKhongPhuHop_01082018.PDF

           Tải về 7_XemXetCualanhDao_01082018.PDF

           Tải về 8_QuanLyVanBanDi_01082018.PDF

           Tải về 9_QuanLyVanBanDen_01082018.PDF

           Tải về 10_MuaSamTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

           Tải về 11_BaotriSuaChuaTaiSanVaTrangThietBi_01082018.PDF

           Tải về 12_ThanhLyTaisanVaTrangThietBi_01082018.PDF

           Tải về 13_QuyTrinhBoNhiem_01082018.PDF

           Tải về 14_DaoTaoCanBoCongChuc_01082018.PDF

           Tải về 15_QuanLyVanBanLuu_01082018.PDF

           Tải về 16_ThucHienXayDungKeHoahCongTacThanhTraNam_01082018.PDF

           Tải về 17_ThucHienCuocThanhTraTraHanhChinh_01082018.PDF

           Tải về 18_TheoDoiDonDockiemTraViecThucHienKetLuanKienNghiQuyetDinhXuLyVeThanhTra_01082018.PDF

           Tải về 19_GiamSatHoatDongDoanThanhTra_01082018.PDF

           Tải về 20_TaiLieuHeThongQLCLTichHopTheoTTHC_01082018.PDF

           Tải về 21_SoTayChatLuong_01082018.PDF


               

             Tải về QuyetDinh_833_TichHop_TTHC.PDF

               Tải về BO THU TUC CCHC 2018.doc


Lượt người xem:  Views:   785
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết