Hướng Dẫn Biểu Mẫu
 
Thực hiện Công văn số 185/TTTT-KTCN, ngày 28/9/2020 của Trung tâm Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn, giải đáp và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Thông tư 03/2013/TT-TTCP, ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
Công văn số 278/TTr-VP ngày 28/5/2020 đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020
 
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2020; Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2020;
 
Thực hiện Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
 
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Công văn số 363/TCBTT-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Tây Ninh; Công văn số 3005/UBND-TD ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cụ thể như sau:
 
Qua thời gian triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay các cơ quan, địa phương vẫn chưa ứng dụng đồng bộ, để tiếp tục vận hành đồng bộ phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho quản trị phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ cho các đối tượng sau:
 
​ Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
 
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
 
Thực hiện Công văn số 355/TCBTT-ĐT ngày 10/9/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K12-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh,
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công văn số 642/CV-TTr ngày 19/11/2020 về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng phần mềm CSDLQG về KNTC của Thanh tra Chính phủKhiếu nại tố cáo; Tiếp công dânTinLê Văn LịnhCông văn số 642/CV-TTr ngày 19/11/2020 về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng phần mềm CSDLQG về KNTC của Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2020-11/191120220_Key_23112020140137.jpg
Thực hiện Công văn số 185/TTTT-KTCN, ngày 28/9/2020 của Trung tâm Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn, giải đáp và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Thông tư 03/2013/TT-TTCP, ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
11/20/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuĐào tạo bồi dưỡngTinLớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/PublishingImages/2020-04/ThongBao_24032020_Key_07042020222039.jpg
Công văn số 278/TTr-VP ngày 28/5/2020 đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
5/28/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 27/5/2020, Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 685/TB-TTr.VP ngày 27/5/2020 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triệu tập học viên tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Thanh tra tỉnh gửi đến Thanh tra các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem có công chức tham gia lớp này gửi Quyết định cử đi học về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 29/5/2020 (thông tin trước về Thanh tra tỉnh biết số lượng tham gia) để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi theo thông báo triệu tập.

Cần biết thêm thông tin liên hệ Văn phòng Thanh tra tỉnh, ĐT số 0276.3822158./.

          Kèm theo Công văn số 685/TB-TTr.VP

          CongVan_278_28052020.pdf


M.An

Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020Đào tạo bồi dưỡngTinTrịnh Thị Minh TâmĐăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020
1/7/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2020; Công văn số 692/TCBTT-ĐT ngày 30/12/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng  Nghiệp vụ Thanh tra năm 2020.

Thanh tra tỉnh thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra năm 2020, đề nghị các đơn vị đăng ký số lượng để Thanh tra tỉnh có cơ sở tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ và liên hệ Trường Cán bộ thanh tra cử tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong năm 2020.

Đề nghị các sở, huyện gửi danh sách công chức thanh tra tham dự khoá học gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 10/02/2020 để Thanh tra tỉnh tổng hợp lập danh sách cử đi học theo quy định./.

 (kèm theo Công văn số 692/TCBTT-ĐT)

Cần biết thêm thông tin liên hệ bà Trịnh Thị Minh Tâm, điện thoại 02763.822158, qua địa chỉ Email: ttmtam@tayninh.gov.vn hoặc xem tại https://thanhtratinh.tayninh.gov.vn mục Hướng dẫn biểu mẫu – Đào tạo bồi dưỡng

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020Đào tạo bồi dưỡng; Phòng chống tham nhũng; Thanh tra hành chính; Tiếp công dân; Khiếu nại tố cáoTinKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2020; Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2020;
1/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2258/KH-TTCP ngày 11/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2020; Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2020;

Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 cụ thể như sau:

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức của ngành Thanh tra Tây Ninh và các công chức làm công tác quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Tây Ninh vững mạnh, toàn diện.

3. Yêu cầu

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chiêu sinh của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Bồi dưỡng kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: chuyên viên, chuyên viên chính, thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho công chức cơ quan.

- Về học tập kinh nghiệm: Nghiên cứu tổ chức đoàn công chức đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng,… ở các tỉnh, thành phố trong nước; phân công, cử cán bộ tham gia các đoàn công tác nước ngoài (của Thanh tra Chính phủ và của tỉnh).

- Đào đạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức thanh tra; đào tạo bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo với bố trí sử dụng và quản lý công chức; góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng và phương pháp làm việc của công chức trong ngành.

- Xét chọn công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng chiêu sinh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

III. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng

  - Công chức là lãnh đạo cơ quan;

  - Công chức là Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng và Phó Chánh Văn phòng;

  - Công chức được cấp có thẩm quyền quy hoạch các chức danh Lãnh đạo cơ quan, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng và Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức cần bổ sung tiêu chuẩn để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên;

- Công chức mới vào ngành;

- Cán bộ, công chức quản lý và trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, địa phương.

2. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức Thanh tra tỉnh và công chức trong ngành, công chức làm công tác có liên quan theo các chỉ tiêu, số lượng cụ thể như sau:

1. Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước hoặc chuyên ngành đặc thù của ngành thực hiện theo phân cấp quản lý công chức và yêu cầu của ngành, địa phương trong các tổ chức thanh tra.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

Thanh tra tỉnh thường xuyên phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra đăng ký chỉ tiêu và cử công chức học bồi dưỡng về nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng Trưởng Đoàn thanh tra; kỹ năng chỉ đạo điều hành cơ quan Thanh tra …theo đối tượng chiêu sinh.

Thanh tra tỉnh chủ trì xây dựng tài liệu để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn cho công chức quản lý và công chức trực tiếp làm công tác này.

 

KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NĂM 2019

 

Ngành đào tạo, bồi dưỡng

Nhu cầu

(số lượng)

1. Cử tham gia lớp theo kế hoạch
Thanh tra tỉnh
Cao cấp lý luận chính trị0
Trung cấp lý luận chính trị01
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên04
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính0
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp0
Nghiệp vụ Thanh tra viên 03
Nghiệp vụ Thanh tra viên chính03
Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp0
Trên đại học01
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng02
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở03
Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, GQKNTC01
Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành cơ quan thanh tra nhà nước02
Thanh tra sở, huyện, thành phố, các đơn vị, địa phương
Nghiệp vụ Thanh tra viên11
Nghiệp vụ Thanh tra viên chính08
Bồi dưỡng cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành10
Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, GQKNTC07
Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra10
Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở02
Kỹ năng, phương pháp thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng ngừa các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp01
Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp04
Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp59
2. Thanh tra tỉnh xây dựng tài liệu để trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ
Phối hợp với các huyện, thành phố trao đổi, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác thanh tra hành chính.Các sở, huyện, thành phố

 

IV. Kinh phí

Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn đào tạo của tỉnh; nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan và bản thân cán bộ, công chức (đối với các trường hợp tự học).

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2020 là 290.000.000 đ (Hai trăm chín mươi triệu đồng).

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên 14 người: Dự kiến kinh phí 70.000.000đ;

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 11 người: Dự kiến kinh phí  60.000.000đ;

- Các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên sâu thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 96 người: 160.000.000đ

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai kế hoạch này đến toàn thể công chức của đơn vị; tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; tạo điều kiện thuận lợi để công chức các phòng hoàn thành tốt việc học tập.

- Cán bộ, công chức được cơ quan cử hoặc đồng ý cho đi học đào tạo, bồi dưỡng phải tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chế độ thông tin, báo cáo cho cơ quan.

- Giao Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, định kỳ 6 tháng, năm có báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ, công chức được cử đi học, cuối năm báo cáo tổng kết theo quy định./.


M.Tâm
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020Đào tạo bồi dưỡngTinĐăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020/PublishingImages/2019-06/DaoTao_21062019_Key_25062019092434.jpg
Thực hiện Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
6/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký nhu cầu bồi dưỡng theo các lớp chiêu sinh tại Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra.

          (Kèm theo Công văn số 370/TCBTT-ĐT)

          Giao Thanh tra các sở, huyện, thành phố tham mưu lãnh đạo sở, UBND các huyện, thành phố tổng hợp và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng theo đúng đối tượng chiêu sinh.

          Đề nghị các Sở, UBND các huyện, thành phố đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 15/7/2019 để Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp tham mưu gửi Trường Cán bộ Thanh tra theo quy định.

          (Cần biết thêm thông tin liên hệ bà Trịnh Thị Minh Tâm, số điện thoại 02763.822158 hoặc qua địa chỉ email: ttmtam@tayninh.gov.vn hoặc xem trên mục "Đào tạo, bồi dưỡng" tại website Thanh tra tỉnh, địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn )

          

          Tải file đính kèm:   Dang ky dao tao theo CV370_TCBTT_Signed.pdf

                                            CV 370.PDF

                                            

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018Đào tạo bồi dưỡngTinBáo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Công văn số 363/TCBTT-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Tây Ninh; Công văn số 3005/UBND-TD ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cụ thể như sau:
6/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức của Ngành Thanh tra Tây Ninh và các công chức làm công tác quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Ngành Thanh tra Tây Ninh vững mạnh, toàn diện.

3. Yêu cầu

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chiêu sinh của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Bồi dưỡng kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, chuyên viên, thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cơ quan.

- Về học tập kinh nghiệm: Nghiên cứu tổ chức đoàn công chức đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, … ở các tỉnh, thành phố trong nước; phân công, cử cán bộ tham gia các đoàn công tác nước ngoài (của Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh).

- Đào đạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức thanh tra; đào tạo bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo với bố trí sử dụng và quản lý công chức; góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng và phương pháp làm việc của công chức trong ngành.

- Xét chọn công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng chiêu sinh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

III. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng

  - Công chức là lãnh đạo cơ quan;

  - Công chức là Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng và Phó Chánh Văn phòng;

  - Công chức được cấp có thẩm quyền quy hoạch các chức danh Lãnh đạo cơ quan, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng và Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức cần bổ sung tiêu chuẩn để bổ nhiệm ngạch thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính và thanh tra viên;

- Công chức mới vào ngành.

- Cán bộ, công chức quản lý và trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại các cơ quan, địa phương.

2. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức Thanh tra tỉnh và công chức trong ngành, công chức làm công tác có liên quan theo các chỉ tiêu, số lượng cụ thể như sau:

1. Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước hoặc chuyên ngành đặc thù của ngành thực hiện theo phân cấp quản lý công chức và yêu cầu của ngành, địa phương trong các tổ chức thanh tra.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

Thanh tra tỉnh thường xuyên phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra đăng ký chỉ tiêu và cử công chức học bồi dưỡng về nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp theo đối tượng chiêu sinh; phối hợp với Thanh tra Chính phủ hoặc chủ động có kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng trưởng đoàn thanh tra;

Thanh tra tỉnh chủ trì xây dựng tài liệu để trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra hành chính, tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn cho công chức quản lý và công chức trực tiếp làm công tác này.

 

KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NĂM 2019

 

Ngành đào tạo, bồi dưỡng

Nhu cầu

(số lượng)

1. Cử tham gia lớp theo kế hoạch
Thanh tra tỉnh
Cao cấp lý luận chính trị01
Trung cấp lý luận chính trị0
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên03
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính02
Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp01
Nghiệp vụ Thanh tra viên 03
Nghiệp vụ Thanh tra viên chính03
Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp01
Trên đại học02
Thanh tra sở, huyện, thành phố
Nghiệp vụ Thanh tra viên 15
Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 20
2. Phối hợp mở lớp tại tỉnh Tây Ninh
- Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn)

350

 

 

- Lớp Bồi dưỡng kỹ năng trưởng đoàn thanh tra

(Thanh tra tỉnh, Sở, huyện, thành phố)

100
3. Thanh tra tỉnh xây dựng tài liệu để trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ
Phối hợp với các huyện, thành phố trao đổi, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác thanh tra hành chính.Các sở, huyện, thành phố

 

IV. Kinh phí

Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn đào tạo của tỉnh; nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan và bản thân cán bộ, công chức (đối với các trường hợp tự học).

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2019 là 643.000.000 đ (Sáu trăm bốn mươi ba triệu đồng).

 

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên 18 người: Dự kiến kinh phí 90.000.000đ;

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 23 người: Dự kiến kinh phí  120.000.000đ;

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp 01 người: Dự kiến kinh phí  10.000.000đ;

- Kinh phí mời tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn) cho khoảng 350 người, thời gian tập huấn 3 ngày: Dự kiến kinh phí 288.000.000đ;

- Kinh phí mời tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trưởng đoàn thanh tra (Thanh tra tỉnh, Sở, huyện, thành phố) cho 90 người, thời gian 3 ngày: Dự kiến kinh phí 135.000.000đ;

(Theo Công văn số 363/TCBTT-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Tây Ninh)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai kế hoạch này đến toàn thể công chức của đơn vị; tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; tạo điều kiện thuận lợi để công chức các phòng hoàn thành tốt việc học tập.

- Cán bộ, công chức được cơ quan cử hoặc đồng ý cho đi học đào tạo, bồi dưỡng phải tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chế độ thông tin, báo cáo cho cơ quan.

- Giao Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, định kỳ 6 tháng có báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ, công chức được cử đi học, cuối năm báo cáo tổng kết theo quy định. Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan chủ trì, cơ sở đào tạo trong việc mở lớp, đề xuất số lượng, đối tượng tham gia bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và lớp Bồi dưỡng kỹ năng trưởng đoàn thanh tra theo chỉ đạo./. 

Thư mời số 3/GM-TTr Về việc tiếp tục thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủĐào tạo bồi dưỡng; Tiếp công dân; Khiếu nại tố cáoTinThư mời số 3/GM-TTr Về việc tiếp tục thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ/PublishingImages/2018-05/ThuMoi_01052018_Key_01052018221323.jpg
Qua thời gian triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay các cơ quan, địa phương vẫn chưa ứng dụng đồng bộ, để tiếp tục vận hành đồng bộ phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho quản trị phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ cho các đối tượng sau:
1/23/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

          1. Thành phần dự Hội nghị, kính mời

          - Công chức phụ trách công nghệ thông tin của các huyện, thành phố.

          - Công chức phụ trách nhập liệu của Ban tiếp công dân huyện, thành phố.

          - Công chức nhập liệu Ban tiếp công dân tỉnh.

          2. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian tập huấn 01 ngày, bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 25 tháng 01 năm 2019 (thứ Sáu).

          - Địa điểm: Phòng họp Thanh tra tỉnh, số 298, đường Cách mạng tháng 8, Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          Đề nghị thành phần tham dự đem theo máy tính xách tay phục vụ tập huấn.  

          Đây là buổi tập huấn quan trọng để góp phần vận hành đồng bộ hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đạt hiệu quả tại địa phương, đề  nghị các cơ quan, địa phương báo cáo danh sách tham dự về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 24/01/2019, thông tin liên hệ ông Lê Văn Lịnh: 0276 3822158, ĐTDĐ: 098 4711 708.

          Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo Ban tiếp công dân, UBND huyện, thành phố, quan tâm cử cán bộ, công chức tham dự đúng thành phần và thời gian để buổi tập huấn đạt kết quả tốt.

          (kèm theo báo cáo và theo dõi tình hình nhập liệu của các cơ quan, đơn vị)

          Các file kèm theo: 

ThuMoi_03_23012019.png

          ThuMoi_CNTT_TapHuan_PM_Signed_KNTC_2019.pdf

Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019 Đào tạo bồi dưỡngBài viếtCông văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019 /PublishingImages/2019-01/ChieuSinh_04012019_Key_04012019130844.jpg
​          Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
1/4/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

          Đề nghị các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh rà soát đối tượng đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi đăng ký nhu cầu kèm hồ sơ theo quy định tại Công văn số 2281/TTCP-TCCB gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 28/02/2019 để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND quyết định cử dự thi.

          Quá thời gian trên xem như không có nhu cầu cử Thanh tra viên dự thi.

Cần trao đổi thông tin liên hệ bà Lê Phan Mỹ An, điện thoại 0276.3822158, DĐ: 0916 843977.

          Kèm theo Công văn số 2281/TTCP-TCBTT và được đăng tải trên mục "Đào tạo, bồi dưỡng" tại website Thanh tra tỉnh.

Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn./.


         Tải file đính kèm: ThiNangNgach_TTVC_2018_Signed.pdf

Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018Đào tạo bồi dưỡngTinCông văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018/PublishingImages/2017-06/dangkynhucaudaotao_key_24062016101609_png_Key_23062017091340.jpg
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
1/2/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách học viên bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K12-2018 tại TP.HCMĐào tạo bồi dưỡngTinDanh sách học viên bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K12-2018 tại TP.HCM/PublishingImages/2018-09/Daotao_25092018_Key_25092018205953.jpg
          Thực hiện Công văn số 355/TCBTT-ĐT ngày 10/9/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K12-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh,
9/25/2018 9:00 PMYesĐã ban hành
          Thanh tra tỉnh Tây Ninh lập danh sách cử công chức tham gia lớp học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K12 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25/10/2018 đến ngày 30/11/2018, cụ thể:
          Tải file danh sách đính kèm: 
Đăng ký Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 - 2018Đào tạo bồi dưỡngBài viếtĐăng ký Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 - 2018/PublishingImages/2018-08/DangKy_31082018_Key_31082018100817.jpg
Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố.
8/30/2018 11:00 AMYesĐã ban hành

         Thực hiện Công văn số 307/TCBTT-ĐT ngày 10/8/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 – 2018.

         Thanh tra tỉnh thông báo đến Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2018.

(Kèm theo Công văn số 307/TCBTT-ĐT ngày 10/8/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra).

         Đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử công chức tham dự Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 – 2018 đăng ký thông tin về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 31/8/2018 để Thanh tra tỉnh báo cáo kịp thời về Trường Cán bộ Thanh tra.

         Đồng thời gửi quyết định công chức đi học về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 03/9/2018 để Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu gửi          Trường Cán bộ Thanh tra theo quy định, gửi qua địa chỉ Email: thanhtratinh@tayninh.gov.vn

         Cần biết thêm thông tin liên hệ:Văn phòng Thanh tra tỉnh, điện thoại số 0276.3822158.

         Trân trọng!

 Tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng tại Nha Trang, Khánh HòaĐào tạo bồi dưỡngBài viết Tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng tại Nha Trang, Khánh Hòa/PublishingImages/2018-07/DaoTao_13072018_Key_13072018163906.jpg
          Về việc cử công chức học lớp Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra Khóa 03-2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa
7/13/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

          Thực hiện Công văn số 220/TCBTT-ĐT ngày 27/6/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra Khóa 03-2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

          Thanh tra tỉnh Tây Ninh lập danh sách cử công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra Khóa 03-2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 24/7/2018 đến ngày 27/7/2018, cụ thể

Tải file đính kèm: DS hoc lop ky nang XDKHTT-gui TCBTT_Signed.pdf

Ngày 3/7/2018: Cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCMĐào tạo bồi dưỡngBài viếtNgày 3/7/2018: Cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCM/PublishingImages/2018-07/DaoTao_03072018_Key_03072018084646.jpg
          Thanh tra tỉnh lập danh sách cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCM
7/3/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

          Thực hiện Công văn số 184/TCBTT-ĐT ngày 08/6/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh,

          Thanh tra tỉnh Tây Ninh lập danh sách cử công chức tham gia lớp học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07 – 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19/7/2018 đến ngày 24/8/2018, cụ thể:

          Tải file kèm theo: 217.PDF


Công văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019Đào tạo bồi dưỡngBài viếtCông văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
          Thực hiện theo công văn số 190/TCBTT-ĐT ngày 12/6/2018 của Trường cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Thanh tra tỉnh phát hành Công văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Tải file tại đây
6/27/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCMĐào tạo bồi dưỡngBài viếtBồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCM/PublishingImages/2017-04/ThongTiNoiBo_Key_21042017085654.jpg
Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh có phát hành Công văn số 198/TTr-VP về việc đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCM
6/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018Đào tạo bồi dưỡngTinBáo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018/PublishingImages/2017-06/dangkynhucaudaotao_key_24062016101609_png_Key_23062017091340.jpg
            Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018,
6/4/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan thanh tra rà soát báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp năm 2018 theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017, nội dung báo cáo (Theo biểu mẫu số 2, biểu mẫu số 3 và biểu mẫu số 4 ban hành kèm theo Công văn số 824/TTCP-TCCB) gồm:

 1. Tình hình sử dụng công chức thanh tra, tính đến ngày 31/3/2018:

  - Danh sách trích ngang Lãnh đạo và quy hoạch chức danh Lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành;
  CV 824-TTCP.PDFHD thuc hien Cv 824 cua TTCP_Signed.pdf
  - Tổng số công chức và người lao động được ký hợp đồng, trong đó: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp,…
 2. Số đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2018:

  - Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính;

  - Đăng ký dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp.

            Đề nghị Thanh tra các sở ngành, huyện, thành phố báo cáo và đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch năm 2018 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 10/6/2018 để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Vụ Tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính Phủ đúng thời gian yêu cầu.

  Cần trao đổi thông tin liên hệ đồng chí Đào Thúy Vân, điện thoại 02763.822158, DĐ: 0907 083388

            Tài liệu và biểu mẫu được đăng tải trên mục "Đào tạo, bồi dưỡng" tại website Thanh tra tỉnh.

  Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn

          Đề nghị các cơ quan thanh tra báo cáo sử dụng công chức thanh tra và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch theo đầy đủ theo các biểu mẫu và đúng thời gian nêu trên./.

Thanh tra tỉnh Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVCĐào tạo bồi dưỡngTinThanh tra tỉnh Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC/PublishingImages/2017-04/ThongTiNoiBo_Key_21042017085654.jpg
Ngày 4/12/2017 Thanh tra tỉnh nhận được công văn số 12/TTCP-HĐTTTVC về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC.
12/5/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Ngày 22/6/2017: V/v đăng ký nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng năm 2018.Đào tạo bồi dưỡng; Thanh tra hành chínhTinNgày 22/6/2017: V/v đăng ký nhu cầu đào tạo,bồi dưỡng năm 2018./PublishingImages/2017-06/dangkynhucaudaotao_key_24062016101609_png_Key_23062017091340.jpg
 Thực hiện Công văn số 243/TCBTT-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018,
Thanh tra tỉnh thông báo đến Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các lớp bồi dưỡng kỹ năng năm 2018 (theo mẫu 1b).
6/23/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

          Đề nghị Thanh tra các sở, huyện, thành phố đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2017 để Văn phòng Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu gửi Trường Cán bộ Thanh tra theo yêu cầu, gửi qua Email: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.

Kèm theo Công văn số 243/TCBTT-ĐT ngày 08/6/2017 của Trường Cán bộ Thanh tra.

          Trân trọng !

          Tải về

36.PDFNhucaudaotao2018_Signed.pdf

Ngày 30/5/2017: Đề cương tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra, đề nghị các phòng báo cáo sátThanh tra hành chínhTinNgày 30/5/2017: Đề cương tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra, đề nghị các phòng báo cáo sát/PublishingImages/2017-06/ThongBao09062017_Key_09062017153117.jpg
Chuyển LĐ, các phòng.
- Để VP có cơ sở tham mưu báo cáo, đánh giá tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra, đề nghị các phòng báo cáo sát theo đề cương kèm theo gửi VP  (Tiến) tổng hợp trước ngày 15/6/2017.
5/30/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017Đào tạo bồi dưỡngTinLê Văn LịnhThông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017/PublishingImages/2016-11/ThognBao_3_Key_11112016074831.png
Thông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017
3/24/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Công văn 152/TTr-VP ngày 4/7/2016 về việc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra huyện, thành phố thuộc UBND các huyện thành phốThanh tra hành chínhTinCông văn 152/TTr-VP ngày 4/7/2016 về việc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra huyện, thành phố thuộc UBND các huyện thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn 152/TTr-VP ngày 4/7/2016 về việc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra huyện, thành phố thuộc UBND các huyện thành phố
7/5/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2017Đào tạo bồi dưỡngTinĐăng ký nhu cầu đào tạo năm 2017/PublishingImages/2016-06/DangKyNhuCauDaoTao_Key_24062016101609.png
Thực hiện Công văn số 295/TCBTT-ĐT ngày 17/6/2016 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017,Thanh tra tỉnh thông báo đến Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành rà soát, đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tổng hợp báo cáo số lượng hiện có, số lượng đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 (theo mẫu 1b của Văn bản số 295/TCBTT-ĐT). Đề nghị Thanh tra huyện, thành phố, sở ngành báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 chậm nhất ngày 08/7/2016 để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi về Trường Cán bộ Thanh tra theo yêu cầu, gửi qua Email: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.Cần trao đổi thông tin liên hệ đồng chí Đào Thúy Vân, điện thoại 0663.822158, DĐ: 0907 083388 Tài liệu và biểu mẫu được đăng tải trên mục “ Văn bản mới” tại website Thanh tra tỉnh.Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn Trân trọng kính chào./.
6/24/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần ThơĐào tạo bồi dưỡngTinLê Văn LịnhCông văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần Thơ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tải danh sách Công văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần Thơ
Thời gian từ ngày 7/6/2016 đến ngày 13/7/2016
6/2/2016 8:00 AMNoĐã ban hành