Công khai ngân sách - Dự toán NSĐP trình HĐND
 
​         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với ...
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
 
Thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Ngày 9/4/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 nội dung cụ thể như sau:
 
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý I/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
 
Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh
 
Biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:
 
Thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-TTr ngày 13/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra quỹ, sổ sách, tài vụ và tài sản năm 2018 của cơ quan.
 
Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (Nguyễn Thị Ái Duyên)Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPTinTrịnh Thị Minh TâmVề việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (Nguyễn Thị Ái Duyên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020, số tiền: 29.800.000 đồng (Hai mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng), để chi trả trợ cấp thôi việc cho công chức Nguyễn Thị Ái Duyên.
12/23/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPTinCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
​         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
10/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPTinCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
​         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

10/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

​         File kèm theo:

         - 2020_CONG KHAI BIEU 3 -9 THANG.pdf

         - 2020_CONG KHAI BIEU 3-09 THANG.xlsx

Quyết định số 119/QĐ-TTr ngày 21/9/2020 về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm  chi thường xuyên năm 2020 của Thanh tra tỉnhTổng hợp tình hình công khai; Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Dự toán NSĐP trình HĐNDTinQuyết định số 119/QĐ-TTr ngày 21/9/2020 về việc công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm  chi thường xuyên năm 2020 của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2020-09/QuyetDinh_21092020_Key_22092020071213.jpg
9/22/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
         Thực hiện Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của các đơn vị cấp tỉnh năm 2020;
         File kèm theo:
         QD_119_21092020.pdf


T.Tâm
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020.Tổng hợp tình hình công khai; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinCông khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
7/20/2020 3:00 AMNoĐã ban hành

​        File kèm theo: congkhaibieu3- 6 thang 08072020_Signed.pdf


A.Duyên

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020Tổng hợp tình hình công khai; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
7/20/2020 3:00 AMNoĐã ban hành

​​         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

        File kèm theo:

        BieuSo_3_Cong khai Q_II_2020_theo STC_Signed.pdf

          BieuSo_3_Cong khai Q_II_2020_theo STC_Signed.xlsxA.Duyên

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinNgô Thị Bé haiCông khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
7/10/2020 3:00 AMNoĐã ban hành

​   Quyết định kèm theo: QuyetDinh_73_08072020.pdf


B.Hai

Quyết định 65/QĐ-TTr ngày 4/6/2020 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 của Thanh tra tỉnhTổng hợp tình hình công khai; Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩnTinQuyết định 65/QĐ-TTr ngày 4/6/2020 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2020-04/LogoThanhTra_22042020_Key_22042020211050.jpg
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 của Thanh tra tỉnh
6/8/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

            Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

            Thực hiện Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị cấp tỉnh để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;

            File đính kèm: QuyetDinh_65_04062020_Signed.pdf

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 của Thanh tra tỉnhTổng hợp tình hình công khaiTinNgô Thị Bé haiVề việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước  năm 2020 của Thanh tra tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị cấp tỉnh để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;
6/8/2020 3:00 AMNoĐã ban hành

​         Quyết định kèm theo: QuyetDinh_65_04062020.pdfB.Hai

Công khai thực hiện dự toán  thu - chi ngân sách quý I năm 2020Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Dự toán NSĐP trình HĐND; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinCông khai thực hiện dự toán  thu - chi ngân sách quý I năm 2020/PublishingImages/2020-04/CongKhai_06042020_Key_07042020215850.jpg
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
4/7/2020 10:00 PMYesĐã ban hành

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

         File kèm theo:

         CongKhaiQuyI_2020_Signed.pdf

         CongKhaiQuyI_2020_Signed.xlsx


B.Hai

Quyết định công khai bổ sung dự toán 2020Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinNgô Thị Bé haiQuyết định công khai bổ sung dự toán 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
1/15/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán bổ sung chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020;
         File đính kèm: QD_12_QD-TTr.pdf
B.Hai
Công khai ngân sách quý IV/2019Tổng hợp tình hình công khai; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩnTinCông khai ngân sách quý IV/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
1/9/2020 3:00 AMYesĐã ban hành
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính​B.Hai

Công khai ngân sách quý III/2019Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinCông khai ngân sách quý III/2019/PublishingImages/2019-10/CongKhai_08102019_Key_08102019070847.png
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
​        
10/8/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định số 127/QĐ-TTr Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnhTình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khai; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩnTinQuyết định số 127/QĐ-TTr Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-09/QuyetDinh_19092019_Key_23092019083731.jpg
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh
9/19/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Ngày 19/09/2019 Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTr Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh./.

Tai file kèm theo: QD cong khai bo sung du toan_19092019_Signed.pdf

Về việc công khai  quyết toán ngân sách năm 2018Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinVề việc công khai  quyết toán ngân sách năm 2018/PublishingImages/2019-08/CongKhai_01082019_Key_01082019111502.jpg
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
8/1/2019 12:00 PMYesĐã ban hành

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Thực hiện Thông báo số 119/TB-STC ngày 26/7/2019 của Sở Tài chính về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018;

          

          File kèm theo:

          CongKhai_QD_119_01082019.pdf

           CongKhai_BieuMau_01082019.doc


(B.Hai)


Công khai ngân sách quý II/2019Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinCông khai ngân sách quý II/2019/PublishingImages/2019-07/CongKhai_08072019_Key_08072019101454.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
7/5/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

​         File công khai kèm theo:

​         BieuSo_3_Cong khai QII_2019_theo STC_Signed.pdf

Công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinCông khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-07/CongKhai_07072019_Key_08072019101818.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
7/5/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

​​         File công khai kèm theo:

         BieuSo_3_Cong khai 6 thang_theo STC_Signed.pdf

Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Dự toán NSĐP trình HĐND; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinQuyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Ngày 9/4/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 nội dung cụ thể như sau:
5/2/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

​Tải file kèm theo: QuyetDinh_47_09042019.PDF

Công khai ngân sách quý I/2019Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Dự toán NSĐP trình HĐND; Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinCông khai ngân sách quý I/2019/PublishingImages/2018-04/ThongBao_10042018_Key_10042018140018.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý I/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
4/8/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninhDự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinQuyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh
1/21/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​Tải file đính kèm: QuyetDinh_2979_10122019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:
1/15/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​Tải file đính kèm: CongKhai_TaiChinh_03.PDF

Báo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiBáo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018/PublishingImages/2019-01/KiemKe_22012019_2018_Key_22012019103033.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-TTr ngày 13/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra quỹ, sổ sách, tài vụ và tài sản năm 2018 của cơ quan.
1/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Tải file đính kèm: KiemKe_2018.PDF

Báo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018Tổng hợp tình hình công khaiTinBáo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018/PublishingImages/2019-01/KiemKe_22012019_2018_Key_22012019103033.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-TTr ngày 13/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra quỹ, sổ sách, tài vụ và tài sản năm 2018 của cơ quan.
1/14/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinDự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019/PublishingImages/2019-01/Du_toan_F1x800x800x4_Key_22012019102511.png
Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1/7/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​Tải file đính kèm: CongKhai_TaiChinh_02.PDF

Công khai ngân sách quý IV/2018Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPTinCông khai ngân sách quý IV/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:
12/15/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Công khai tài chính quý III năm 2018Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPBài viếtCông khai tài chính quý III năm 2018/PublishingImages/2018-06/04062018_CongKhaiThongTin_Key_04062018074827.jpg
Ngày 10/10/2018 Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
10/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2018Tổng hợp tình hình công khai; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐPBài viếtCông khai tài chính 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-06/04062018_CongKhaiNganSach_Key_04062018072857.jpg
Ngày 10/10/2018 Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
10/12/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Công khai ngân sách quý II/2018Tổng hợp tình hình công khaiTinCông khai ngân sách quý II/2018/PublishingImages/2018-04/ThongBao_10042018_Key_10042018140018.jpg
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính File kèm theo:
7/13/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018Dự toán NSĐP được HĐND quyết địnhTinThông báo Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018/PublishingImages/2017-06/ThongBao09062017_Key_09062017153117.jpg
Thông báo của Sở Tài chính về Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Thanh tra tỉnh
5/9/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018Dự toán NSĐP được HĐND quyết định; Dự toán NSĐP trình HĐND; Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn; Tình hình thưc hiện dự toán NSĐP; Tổng hợp tình hình công khaiTinQuyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định giao dự toán của Thanh tra tỉnh năm 2018
4/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

​Tải file đính kèm: QD_13_GiaoDuToanChiNS_2018.PDF

1 - 30Next